งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Teaching small groups”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Teaching small groups”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Teaching small groups”
David Jaques (David Jaques is an independent consultant in learning and teachingin higher education.)

2 Physical Setting 5-8 students = ideal audibility circle is the best.

3 Quite Big Group buzz group fishbowl crossover circular horseshoe

4 Buzz Group

5 Fishbowl

6 Crossover Group

7 Circular Questioning

8 Horseshoe Group

9 “ข้อดี” ของการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
เหมาะสำหรับการเรียนเพื่อพัฒนาการคิดในระดับสูง เช่น การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร เช่น การฟัง การพูด การโต้แย้ง ให้ประโยชน์เชิงสังคมศาสตร์ แก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่การศึกษา เช่น การเรียนรู้ช้า ไม่กล้าแสดงออก ไม่รับผิดชอบงาน

10 “ข้อจำกัด” ของการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
ใช้เวลาค่อนข้างมาก สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนดี

11 “By separating teaching from learning, we have teachers who do not listen and students who do not talk” Based on Palmer P (The Courage to Teach. Jossey Bass, 1998)

12 “Teaching small groups”


ดาวน์โหลด ppt “Teaching small groups”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google