งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effect of Power System Harmonic on Equipments Research Division, PEA Utility Customers Manufacturers Consultants Research Organizations PQ Standard Organizations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effect of Power System Harmonic on Equipments Research Division, PEA Utility Customers Manufacturers Consultants Research Organizations PQ Standard Organizations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effect of Power System Harmonic on Equipments Research Division, PEA Utility Customers Manufacturers Consultants Research Organizations PQ Standard Organizations Engineers Facility Designers

2 Harmonic Sources Arc Furnaces Spot Welding DC & AC Drive Transformer SMPS Electronic 6k+1 12k+1

3 Symmetrical Component

4

5

6 Source 50 Hz Source Harmonic Positive Sequence (+) 3n + 1 Negative Sequence (-) 3n - 1 Zero Sequence (0) 3n Order Sym. 1 + 2 - 3 0 4 + 5 - 6 0 7 + H System Connection & Harmonic

7 ลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ความถี่ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Sym. + - 0 + - 0 + - 0 + - Zero Sequence System Connection & Harmonic

8 Zero Sequence

9

10

11

12

13 Power Quality Monitoring Fluke Model41B Unipower Model 902 Dranetz Model 658 Hioki Meridian

14 Harmonic Power Flow 50 Hz

15 Ex. Harmonic Power Flow 50 Hz

16 Harmonic Power Flow

17

18 Harmonic Series Resonance (Low Impedance) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Harmonic Order Impedance (Z) h R

19 R Harmonic Series Resonance ( Low Impedance)

20 Harmonic Series Resonance Order

21 Finding Harmonic Series Resonance Order 1 MVA Z = 6.5 %

22 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Harmonic Order Impedance (Z) h R

23 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance) ICIC ISIS R

24

25 MVA S C-HV MVA S C-LV MVA Tr %Z

26 Harmonic Parallel Resonance (High Impedance) MVA S C-LV 100 MVA SC-HV 1 MVA Z = 6.5 %

27 Effect on Miniature Circuit Breaker Magnetic Trip (Short Circuit) Thermal Trip (Overloa d) MC B 1 วินาที 5 วินาที

28 Effect on Fuse

29 0.01 0.10 1 10 100 1,000 1001,00010,000 100,000 Rated Current (%) Time (seconds) Maximum Clearing Time Minimum Melting Time 0.4 Sec < 0.4 Sec Fuse Relay Effect on Fuse

30 Effect on Capacitor

31 I. Dry-type - no pollution or leakage risk II. Sequential Protection System Self-Healing Capacitor Elements Internally Protection Elements Nonflammable Dry Vermiculite Filter III. Discharge Resistors IV. Terminal Studs V. Thermal equalizer VI. Steel enclosure VII. Light weight easy to install Components of Capacitor IPE Element Wires Winding core Winding core Sprayed contact layer Sprayed contact layer Fuse Sprayed contact layer Sprayed contact layer Non self- healing windings Non self- healing windings Capacitor winding Capacitor winding Resin filling Resin filling Can IPE

32 Aluminum Foil Electrode Polypropylene Dielectric Electrode : a microscopically thin layer of conducting material, aluminum or zinc 0.01 microns Dielectric : Polypropylene range from 5 to 10 microns Components of Capacitor

33 Effect on Capacitor Dielectric Stress Voltage Thickness =

34 Sn : ขนาดของ หม้อแปลง (kVA) Gh : ขนาดของ โหลดที่สร้าง ฮาร์มอนิกส์ (kVA) Harmonic and Capacitor Selection

35 400V470/525V525VReactor Harmonic and Capacitor Selection

36 Effect on Relay fhI 50Hz I 50Hz /hI RMS 50Hz 120 180 300 420 540 123579123579 1.00A 0.92A 0.99A 1.02A 1.00A - 0.46 0.33 0.20 0.145 0.11 1.00 1.03 1.04 1.03 1.01

37 Unde r prote cted Over prote cted Sampl ing True RMS Sensin g Peak Sensin g Effect on Relay

38 L3 3.L3 N L1 3.L1 L2 3.L2 Effect on Ground Relay

39 Effect on Meter

40 Skin Effect x Y Effect on Conductors

41 กระแส ไหลใน ทิศทาง เดียวกัน กระแสไหล ในทิศ ทางตรง ข้ามกัน Proximity Effect Effect on Conductors

42 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Harmonic Order 240 mm 2 500 mm 2 185 mm 2 70 mm 2 Increase in AC resistance(%)

43 Copper Losses (Load Losses) Effect on Conductors

44 Effect on Transformer คือ ค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวนในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อจ่ายโหลดแบบ Linear ที่พิกัดกระแส (50 Hz) Skin Effect Proximity Effect Copper Losses Eddy Current Losses

45 Effect on Transformer คือ ค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวนในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อจ่ายโหลดแบบ Linear ที่พิกัดกระแส (50 Hz) Transformer Derating (K Factor)

46 Effect on Transformer คือ ค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวนในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อจ่ายโหลดแบบ Linear ที่พิกัดกระแส (50 Hz) Transformer Derating (K Factor)

47 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor) Transformer 25 MVA at 22 kV Fundamental770 Aat 50 Hz 3 rd10 A7 th110 A 5 th154 A11 th70 A

48 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)

49 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor)

50 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor) Transformer can operate without damage Transformer can be damaged

51 Effect on Transformer Transformer Derating (K Factor) Transformer 25 MVA at 22 kV

52 Effect on Motor

53

54 อุณหภูมิเพิ่มสูง เกิน Class ที่ ระบุ 10  C มี ผลทำให้อายุ การใช้งานของ มอเตอร์ลดลง มากกว่า 50% ของที่มาตรฐาน กำหนด Effect on Motor

55 แผนกวิจัยคุณภาพไฟฟ้าอุตสาหกรรม กองวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.thwww.pea.co.th Email: Kittikorn.man@pea.co.th Tel.02-5905576 Fax.02-5905810

56 With Hysteresis Losses

57 Knee - Point Ankle -Point B,V H,I

58 Passive Filter Harmonic Solution

59 Active Filter Load generating harmonics Other loads Filter Medium voltage Low voltage Harmonic Solution

60 หลักการทำงานของ Active Filter Pure fundamental Load current with harmonics Compensating current +=

61 ประเภทของ Passive Filter เปลี่ยนค่าความถี่รี โซแนนซ์โดยติดตั้ง Inductor ขนาด 5% หรือ 7% ของขนาด คาปาซิเตอร์เพื่อไม่ให้ เกิดการรีโซแนนซ์ ในระบบที่มีฮาร์มอ นิกส์ลำดับที่ 5, 7, 11 เปลี่ยนค่า Impedance ของวงจรให้เป็น Low Impedance เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามี ลักษณะเหมือนการ ลัดวงจร ซึ่งจะทำให้ กระแสฮาร์มอนิกส์ไหล เข้าตัว Filter


ดาวน์โหลด ppt Effect of Power System Harmonic on Equipments Research Division, PEA Utility Customers Manufacturers Consultants Research Organizations PQ Standard Organizations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google