งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS 1.SOIL FORMATION : i) Sedimentary (transported) soils ii) Residual soils (in-situ soils) iii) Fill (man-made) SOILS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS 1.SOIL FORMATION : i) Sedimentary (transported) soils ii) Residual soils (in-situ soils) iii) Fill (man-made) SOILS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS 1.SOIL FORMATION : i) Sedimentary (transported) soils ii) Residual soils (in-situ soils) iii) Fill (man-made) SOILS : Agricultural soils (Pedology : soil Sciences) Geological Soils (Geology : Sedimentology) Engineering Soils (Soil Engineering : Soil Mechanics) ENGINEERING SOILS : Natural aggregates of MINERALS that can be separated by SIMPLE MEANS (mechanical means) such as agitation in water or EXCAVATED by simple tools

3 2 2. SOIL STRUCTURE หมายถึงลักษณะการเรียงตัวและการ กระจายตัว ของอนุภาคเม็ดดิน ใน มวลดิน (SOIL MASS) บางครั้งเรียกว่า SOIL FABRIC SOIL STRUCTURE –. Flocculated structure. High strength. Higher K. Lower comp.. Dispersed structure

4 3 SEDIMENTARY SOILS Sediment formation (weathering and erosion) Transportation (By geological processes /agents water, wind, ice, etc. Deposition/compaction RESIDUAL SOILS - Soils formed in-situ (in place) ดินที่เกิด การผุสลายทางเคมีกับที่ (weathering and chemical alteration /chemical decomposition) และยังไม่ เคลื่อนย้ายไปที่อื่น - Fill : man-made fill/deposits : ดินถม ดินที่ เกิดจากการขุดกลบถม โดยการทำงานของคน โดยเฉพาะ ในงานดิน Earth work/ cut and fills

5 4 การเปลี่ยนแปลงในดินหลังการเกิดดิน : Deposition Compaction (increase shear strength, increase permeability, K ; decrease compressibility) FACTORS AFFECTING SOIL BEHAVIORS องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของดินที่เกิดทับถม องค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของดิน Sedimentary soils. Nature of sediments,. Method of transportation and deposition. Stress. Time. Water. Environment

6 5 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของดินที่เกิดทับถม องค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของดิน Compacted soils. Nature of soils, - Soil Types. Disturbance. Amount of moulding water -  compacted water content (OMC). Amount and types of compaction  compaction energy, compaction machine, compaction layer (lift).

7 6 Stress, water, and environment change with TIME Water : Reduces strength Increases weathering Environment : Nature of pore fluids, (salt contents), temperature, strength, permeability, compressibility, and deformability

8 7 WATER : deleterious agent for geological materails/soils. Geol. Materials + Water Reduces strength/increases weathering GEOL. MATERIALS + WATER. Reduces Strength. Increases Weathering. Causes construction. Increases pore water problems (excavation pressure below water table)

9 8 ENVIRONMENT: มีสภาพแวดล้อมหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของดิน ในที่นี้จะกล่าวถึงอิทธิพล สองประการได้แก่ 1. Nature of pore fluids (salt content for marine environment, low shear strength) 2. Temperature : expanding/contracting of materials/ influences strength, permeability (K), compressibility and deformability.

10 9 Residual Soils

11 10 Weathering and erosion

12 11 Residual soils in Limestone terrain.

13 12 Transported soils

14 13 Transported soils

15 14 Talus

16 15 Debris flow fan

17 16 Weathered siltstone/shale

18 17 Weathered Limestone Weathered limestone

19 18 Fluvial deposits

20 19 Debris flow

21 20

22 21 Asst. Prof. Laa Archwichai 664322 EG I 2005


ดาวน์โหลด ppt 1 FORMATION & ENGINEERING USE OF SOILS 1.SOIL FORMATION : i) Sedimentary (transported) soils ii) Residual soils (in-situ soils) iii) Fill (man-made) SOILS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google