งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Miss Nipaporn Duangrach

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Miss Nipaporn Duangrach"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Miss Nipaporn Duangrach
ID : บธ สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น

2 OUTLINE แนะนำตัวเอง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ที่ทำงานปัจจุบัน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์บัณฑิตศึกษา

3 ชื่อ นางสาวนิภาพร ดวงราช วัน เดือน ปีเกิด 4 กรกฏาคม 2526
แนะนำตัวเอง ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวนิภาพร ดวงราช วัน เดือน ปีเกิด 4 กรกฏาคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ เลขที่ 10 หมู่ 14 บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

4 ประวัติการศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กศ.พ. บธ.บ. หมู่เรียน กศ.บ.5406 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 ประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่ทำงาน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 333 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม)ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ ต่อเบอร์ภายใน Fax : ตำแหน่งงาน พนักงานบุคคล เริ่มงานเมื่อวันที่ 16/11/2010 จนถึงปัจจุบัน

6 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 333 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม)ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ ต่อเบอร์ภายใน Fax : ตำแหน่งงาน พนักงานบุคคล

7 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์บัณฑิตศึกษา
1.ด้านความรู้ความสามารถ     1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)     2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)     3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)     4.) หน่วยความจำ (Memory Unit) 2. ด้านการศึกษา : สร้างสื่อการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ศึกษาบทเรียนออนไลน์ 4. ด้านติดต่อสื่อสาร : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังสามารถสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 3. ด้านความบันเทิง : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงได้ เช่น เล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ร้องเพลง ฟังเพลง เป็นต้น 5.ด้านการออกแบบและสร้างงานศิลปะ : สามารถนำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในเรื่องการออกแบบงาน สร้างงานกราฟิกได้

8 Thanks ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Miss Nipaporn Duangrach

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google