งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. Miss Nipaporn Duangrach ID : 568318204 บธ.5602 สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. Miss Nipaporn Duangrach ID : 568318204 บธ.5602 สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. Miss Nipaporn Duangrach ID : 568318204 บธ.5602 สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น

2 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. OUTLINE แนะนำ ตัวเอง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตศึกษา ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตศึกษา

3 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. แนะนำตัวเอง ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวนิภา พร ดวงราช วัน เดือน ปีเกิด 4 กรกฏาคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ 086- 8604323 เลขที่ 10 หมู่ 14 บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนอง เหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

4 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. ระดับ ปริญญาตรี กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กศ. พ. บธ. บ. หมู่เรียน กศ. บ.5406 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประวัติ การศึกษา

5 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. ประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 333 หมู่ 19 ถนน 208 ( ขอนแก่น - มหาสารคาม ) ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40260 เบอร์โทรศัพท์ 043-346556-85 ต่อเบอร์ ภายใน 1303 Fax : 043-346587 ตำแหน่งงาน พนักงานบุคคล เริ่มงานเมื่อวันที่ 16/11/2010 จนถึงปัจจุบัน

6 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. ที่ทำงาน ปัจจุบัน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 333 หมู่ 19 ถนน 208 ( ขอนแก่น - มหาสารคาม ) ตำบลท่า พระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 เบอร์โทรศัพท์ 043-346556-85 ต่อเบอร์ภายใน 1303 Fax : 043- 346587 ตำแหน่งงาน พนักงานบุคคล

7 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. ความรู้ที่ได้จาก การศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์ บัณฑิตศึกษา 1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4.) หน่วยความจำ (Memory Unit) 1. ด้านความรู้ความสามารถ 2. ด้านการศึกษา : สร้างสื่อการเรียนการสอน ได้หลายรูปแบบ ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ ศึกษาบทเรียนออนไลน์ 3. ด้านความบันเทิง : สามารถใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงได้ เช่น เล่น เกมส์ ดูภาพยนตร์ ร้องเพลง ฟังเพลง เป็น ต้น 4. ด้านติดต่อสื่อสาร : สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ รับ - ส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังสามารถสนทนา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 5. ด้านการออกแบบและสร้างงานศิลปะ : สามารถนำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในเรื่อง การออกแบบงาน สร้างงานกราฟิกได้

8 KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. Thanks ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt KHONKAEN BREWERY CO.,LTD. Miss Nipaporn Duangrach ID : 568318204 บธ.5602 สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google