งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ประวัติส่วนตัว / การศึกษา / การ ทำงาน เกิดวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ. ศ. 2517 ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 7 ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 46240 โทร. 08-5315-2035 e-mail : guewclong@yahoo.co.th สถานภาพ สมรส มีบุตร 2 คน

3 ประวัติการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ขอนแก่น ( ปี พ. ศ. 2540) - รัฐศาสตรบัณฑิต ( ทฤษฎีและเทคนิคทาง รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( ปี พ. ศ. 2548)

4 ประวัติการทำงาน ปี 2540 ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อ คูณ ปริสุทฺโธ อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา ปี 2547 ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ ปี 2548 ครูจ้างสอน วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ ปี 2551 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี จ. ร้อยเอ็ด ( ผ่านการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนก่อน ประจำการ รุ่นที่ 85)

5 ผลการ ดำเนินงาน 1. นโยบาย มท. 2. ยุทธศาสต ร์กรมฯ 3. คำรับรองฯ 4. การจัดการ ความรู้ 5. อื่นๆ

6 การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3 ไม่ 2 มี หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1. ลดรายจ่าย 2. เพิ่มรายได้ 3. ประหยัดอดออม 4. เรียนรู้ 5. อนุรักษ์ ทรัพยากร 6. เอื้ออารี

7 สวัส ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมย วดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0-4357-7132 โทรสาร. 0- 4357-7081 http://www3.cdd.go.th/moeiwadi “ พัฒนาคือสร้างสรรค์ ”


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google