งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ประวัติส่วนตัว/การศึกษา/การทำงาน
เกิดวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 7 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทร สถานภาพ สมรส มีบุตร 2 คน

3 ประวัติการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2540) - รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี พ.ศ. 2548)

4 ประวัติการทำงาน ปี 2540 ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปี ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ปี ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ปี ครูจ้างสอน วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ปี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (ผ่านการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนก่อนประจำการ รุ่นที่ 85)

5 ผลการดำเนินงาน 1.นโยบาย มท. 2.ยุทธศาสตร์กรมฯ 3.คำรับรองฯ
4.การจัดการความรู้ 5.อื่นๆ

6 3 ไม่ 2 มี การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 6. เอื้ออารี
3 ไม่ 2 มี 6. เอื้ออารี 1. ลดรายจ่าย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5. อนุรักษ์ทรัพยากร 2. เพิ่มรายได้ 4. เรียนรู้ 3. ประหยัดอดออม

7 สวัสดี “พัฒนาคือสร้างสรรค์” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google