งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File
เสรี ชิโนดม

2 การเปิดไฟล์ ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้
int fopen(“พาธและชื่อไฟล์”, “โหมดการเปิดไฟล์”) file จะถูกเปิดจาก file system และจะมีการ return file pointer กลับมา หากไม่สามารถเปิด file ได้ function จะ return เท็จ mode มีดังนี้ 'r' - เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file 'r+' - เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file PHP Programming

3 การเปิดไฟล์ 'w' - เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา 'w+' - เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา 'a' - เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งสุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา 'a+' - เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งสุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ใหม่ขึ้นมา PHP Programming

4 ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); //ตรวจสอบถ้ามีข้อผิดพลาด
if (!$FILE) { echo “<H1> ERROR, file not found </H1>” ; } else { print (“File Found”); } PHP Programming

5 การปิดไฟล์ ใช้คำสั่ง fclose ปิด file pointer ที่เปิดอยู่ ซึ่งจะ return ค่าเป็นจริงหากสามารถเปิด file pointer ได้มีรูปแบบคือ int fclose(int fp) ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); ….. fclose($FILE); PHP Programming

6 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละข้อความ
มีฟังก์ชันที่ใช้ดังนี้ string fread (ตัวแปร์ไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) string fgets (ตัวแปร์ไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) string fgetss (ตัวแปร์ไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) รุปแบบการใช้ทั้ง 3 ฟังก์ชันจะคล้ายกัน PHP Programming

7 ตัวอย่างไฟล์ fread1.php
<? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); $text =fread($FILE, 20 ); print (“$text <BR>”); fclose( $FILE ); ?> PHP Programming

8 การใช้ fgets, fgetss fgets จะอ่านไปจนถึงท้ายบรรทัดจึงถือว่าเป็นการอ่าน 1 ครั้ง <? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); echo “Each time read 20 characters <P>” ; $text =fgets($FILE, 20 ); print (“data = $text <BR>”); fclose( $FILE ); ?> PHP Programming

9 การใช้ fgets, fgetss fgetss ทำงานเหมือน fgets แต่จะตัดแท็ก HTML ออกไป
<? $FILE = fopen( ”bookmark.htm" , "r" ); while (!feof($FILE) { $text =fgetss($FILE, 255 ); print (“$text <BR>”) ; } fclose( $FILE ); ?> PHP Programming

10 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษร
ใช้ฟังก์ชัน fgetc ตัวอย่าง <? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); $char = fgetc($FILE); print (“Character is $char”); fclose( $FILE ); ?> PHP Programming

11 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษรทั้ไฟล์
<? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); while (!feof($FILE) { $char = fgetc($FILE); print (“$char”) ; } fclose( $FILE ); ?> หมายเหตุ ฟังก์ชัน feof() ใช้ตรวจสอบว่าสิ้นสุดไฟล์หรือยัง PHP Programming

12 ตัวอย่างการประยุกต์ ตรวจสอบว่ามีอักษร a กี่ตัวในไฟล์ <?
$FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); while (!feof($FILE) { print (" $char ") ; $char = fgetc($FILE); if(($char == "a" ||($char == "A" )){ $a++ } fclose( $FILE ); print "<BR><BR> Have ‘a’ = $a"; ?> PHP Programming

13 การเขียนไฟล์ int fwrite(ตัวแปรไฟล์,ข้อมูลที่ต้องการเขียน,ความยาว)
int fputs(ตัวแปรไฟล์,ข้อมูลที่ต้องการเขียน,ความยาว) ตัวอย่าง <? $FILE = fopen("myinfo" , "w" ); fputs( $FILE, "My name is Oh"); echo "write file" ; fclose( $FILE ); ?> PHP Programming

14 การเขียนไฟล์ $fname =“somsak” ; $lname=“sansook”;
fputs($FILE, “My name is $fname.\r\n”); fputs($FILE, “My name is $lname.\r\n”); PHP Programming

15 ตัวอย่างการเขียนข้อมูลในอะเรย์ลงไฟล์
<? $data = file("info.txt");//อ่านข้อมูลจากไฟล์info.txt $FILE = fopen( "info.htm" , "w" ); fputs( $FILE , "<html><body>" ); fputs( $FILE , "<font color=blue>" ); for ( $i=0; $i<count($data) ; $i++ ) { fputs( $FILE , $data[$i] . "<br>" ); } fputs( $FILE , "</html></body>" ); fclose( $FILE ); echo "write info.htm in HTML format"; ?> PHP Programming

16 ฟังก์ชัน rewind ใช้ย้ายfile pointer กลับมาต้นไฟล์ <?
$FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); $text =fgets($FILE, 50); print "text is $text <BR>"; rewind( $FILE ); print "Again text is $text <BR>"; fclose( $FILE ); ?> PHP Programming

17 ฟังก์ชัน fseek ใช้ย้ายfile pointer กลับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เช่นต้องการอ่านอักขระตัวที่ จากไฟล์info.txt <? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); fseek($FILE, 101); $text =fgets($FILE, 50); print "text is <U>$text </U>"; fclose ($FILE); ?> PHP Programming

18 ฟังก์ชัน ftell ใช้บอกตำแหน่งของ file pointer ว่าอยู่ในตำแหน่งใด <?
$FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); $pos = ftell($FILE); print "Position is <U>$pos </U>"; fclose(($FILE); ?> PHP Programming

19 การตรวจสอบไฟล์ file_exits ใช้ในการตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่หรือไม่
file_size ใช้ในการตรวจสอบขนาดของไฟล์ <? $f = "info.txt” ; if ( file_exits( $f ) ) { print “Found $f” ; } else { print “Not found $f” ; ?> PHP Programming


ดาวน์โหลด ppt การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google