งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File เสรี ชิโนดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File เสรี ชิโนดม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP ProgrammingText file 2 การเปิดไฟล์ ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้ int fopen(“พาธและชื่อไฟล์”, “โหมดการเปิดไฟล์”) file จะถูกเปิดจาก file system และจะมีการ return file pointer กลับมา หากไม่สามารถเปิด file ได้ function จะ return เท็จ mode มีดังนี้ z 'r' - เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของ file z 'r+' - เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของ file

3 PHP ProgrammingText file 3 การเปิดไฟล์  'w' - เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา  'w+' - เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา  'a' - เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่ง สุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ไม่มีอยู่จริง จะ พยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา  'a+' - เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่ง สุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ใหม่ขึ้นมา

4 PHP ProgrammingText file 4 ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); //ตรวจสอบถ้ามีข้อผิดพลาด if (!$FILE) { echo “ ERROR, file not found ” ; } else { print (“File Found”); }

5 PHP ProgrammingText file 5 การปิดไฟล์ ใช้คำสั่ง fclose ปิด file pointer ที่เปิดอยู่ ซึ่งจะ return ค่าเป็นจริงหากสามารถเปิด file pointer ได้มีรูปแบบคือ int fclose(int fp) ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); ….. fclose($FILE);

6 PHP ProgrammingText file 6 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละข้อความ มีฟังก์ชันที่ใช้ดังนี้ string fread (ตัวแปร์ไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) string fgets (ตัวแปร์ไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) string fgetss (ตัวแปร์ไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) รุปแบบการใช้ทั้ง 3 ฟังก์ชันจะคล้ายกัน

7 PHP ProgrammingText file 7 ตัวอย่างไฟล์ fread1.php

8 PHP ProgrammingText file 8 การใช้ fgets, fgetss fgets จะอ่านไปจนถึงท้ายบรรทัดจึงถือว่าเป็นการ อ่าน 1 ครั้ง

9 PHP ProgrammingText file 9 การใช้ fgets, fgetss fgetss ทำงานเหมือน fgets แต่จะตัดแท็ก HTML ออกไป

10 PHP ProgrammingText file 10 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษร ใช้ฟังก์ชัน fgetc ตัวอย่าง

11 PHP ProgrammingText file 11 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษรทั้ไฟล์ หมายเหตุ ฟังก์ชัน feof() ใช้ตรวจสอบว่าสิ้นสุดไฟล์ หรือยัง

12 PHP ProgrammingText file 12 ตัวอย่างการประยุกต์ ตรวจสอบว่ามีอักษร a กี่ตัวในไฟล์

13 PHP ProgrammingText file 13 การเขียนไฟล์ int fwrite(ตัวแปรไฟล์,ข้อมูลที่ต้องการเขียน,ความ ยาว) int fputs(ตัวแปรไฟล์,ข้อมูลที่ต้องการเขียน,ความ ยาว) ตัวอย่าง

14 PHP ProgrammingText file 14 การเขียนไฟล์ $fname =“somsak” ; $lname=“sansook”; fputs($FILE, “My name is $fname.\r\n”); fputs($FILE, “My name is $lname.\r\n”);

15 PHP ProgrammingText file 15 ตัวอย่างการเขียนข้อมูลในอะเรย์ลงไฟล์

16 PHP ProgrammingText file 16 ฟังก์ชัน rewind ใช้ย้ายfile pointer กลับมาต้นไฟล์

17 PHP ProgrammingText file 17 ฟังก์ชัน fseek ใช้ย้ายfile pointer กลับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เช่นต้องการอ่านอักขระตัวที่ 101-150 จากไฟล์ info.txt

18 PHP ProgrammingText file 18 ฟังก์ชัน ftell ใช้บอกตำแหน่งของ file pointer ว่าอยู่ในตำแหน่ง ใด

19 PHP ProgrammingText file 19 การตรวจสอบไฟล์ file_exits ใช้ในการตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่หรือไม่ file_size ใช้ในการตรวจสอบขนาดของไฟล์


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File เสรี ชิโนดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google