งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PHP for Web Programming HTML FORM & PHP. 2 การทำงานของระบบ HTML SERVER เครื่องแม่ ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้องขอ ข้อมูล ส่งข้อมูล HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PHP for Web Programming HTML FORM & PHP. 2 การทำงานของระบบ HTML SERVER เครื่องแม่ ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้องขอ ข้อมูล ส่งข้อมูล HTML."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PHP for Web Programming HTML FORM & PHP

2 2 การทำงานของระบบ HTML SERVER เครื่องแม่ ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้องขอ ข้อมูล ส่งข้อมูล HTML

3 3 การทำงานของระบบ HTML & PHP Script SERVER เครื่องแม่ ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้องขอ ข้อมูล ส่งข้อมูล HTML ทำการประมวลผล PHP

4 4 การทำงานของระบบ FORM HTML & PHP Script SERVER เครื่องแม่ ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้องขอ ข้อมูล ส่งข้อมูล FORM HTML ทำการประมวลผล PHP ส่งข้อมูลผ่าน FORM ส่งข้อมูล HTML

5 5 วิธีการส่งข้อมูลผ่าน FORM HTML  GET ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งโดยพ่วงท้ายไปกับ URL ซึ่งจะเห็นใน Address bar  POST ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งไปโดยไม่แสดงให้ เห็นใน Address ไว้สำหรับส่งข้อมูลที่ เป็นความลับ

6 6 รูปแบบ FORM // ข้อมูลที่ต้องการส่ง

7 7 รายละเอียดของ FORM HTML  Name ชื่อฟอร์ม  Method วิธีการส่งข้อมูลของฟอร์ม post หรือ get  Action ระบบปลายทางที่จะส่งข้อมูลเมื่อฟอร์มถูก summit

8 8 ปุ่มกด bottom  ปุ่ม submit  ปุ่ม reset  ปุ่ม ธรรมดา  ปุ่ม รูปภาพ

9 9 รูปแบบ HTML ปุ่ม ปุ่ม summit ปุ่ม reset ปุ่ม ธรรมดาแ

10 10 รูปแบบ HTML ปุ่ม ปุ่ม รูปภาพ

11 11 LAB 1 FORM & BUTTON

12 12 TEXT FORM  รับข้อมูลบรรทัดเดียว  รับข้อมูลบรรทัดเดียวเป็นความลับ password  รับข้อมูลหลายบรรทัด

13 13 TEXT FORM Hello แท็กรับข้อมูล บรรทัดเดียว แท็กรับข้อมูล หลายบรรทัด แท็กรับข้อมูลบรรทัดเดียวเป็นความลับ password

14 14 LAB 2 TEXT FORM

15 15 SELECT FORM  การเลือกจากใน list หนึ่งอย่าง  selected=‘selected’ ช่วยในการกำหนดค่าเริ่มต้น

16 16 SELECT FORM One Two Three

17 17 LAB 3 SELECT FORM 48xxxxxx 49xxxxxx 50xxxxxx

18 18 RADIO FORM  การเลือก โดยเลือกอย่างได้อย่างหนึ่ง จากหลาย ๆ ตัวเลือก

19 19 RADIO FORM One Two

20 20 LAB 4 RADIO FORM Male Female

21 21 CHECK BOX FORM  การเลือกหลาย ๆ ตัวเลือกจากตัวเลือกทั้งหมด  ข้อมูลที่ได้รับเป็น array

22 22 CHECKBOX FORM ONE TWO THREE

23 23 LAB 5 CHECKBOX FORM TEXTMODE MICRO NETWORK

24 24 LAB 6 Exercise  จงเขียน FORM HTML ส่งค่าแบบ POST ไปยัง script.php สำหรับ ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ โดยมีชื่อว่า name เป็น text 2. รหัสนักศึกษา โดยมีชื่อว่า id เป็น text 3. เพศ โดยมีชื่อ sex เป็น select 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีชื่อว่า program เป็น checkbox มีข้อมูล PHP, C, JAVA, VB 5. ปุ่ม summit และ Reset

25 25 การรับค่าจาก FORM HTML  PHP config php.ini กำหนดการรับข้อมูลค่า register_globals จะส่งผ่านข้อมูลผ่าน ตัวแปล ซูเปอร์โกลบอล $_POST[name] หรือ $_G ET[name]  รับได้ทั้ง Post และ Get

26 26 การรับข้อมูลผ่าน GET

27 27 การรับข้อมูลผ่าน POST


ดาวน์โหลด ppt 1 PHP for Web Programming HTML FORM & PHP. 2 การทำงานของระบบ HTML SERVER เครื่องแม่ ข่าย CLIENT เครื่อง ลูกข่าย ทำการร้องขอ ข้อมูล ส่งข้อมูล HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google