งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49
อรรถชัย จินตะเวช ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

2 ประเด็น ภาพรวม งานวิจัย กลุ่มฯ จะช่วยกันทำงานวิจัยอย่างไร

3 ภาพรวม งานวิจัย

4 แหล่งข้อมูลงานวิจัยใน AgMIS
click ที่ MIS click ที่ งานวิจัย

5 การเพิ่มข้อมูลงานวิจัยใน AgMIS
click ที่ MIS click ที่ เข้าระบบ ขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านได้ทุกเมื่อที่ 4077 ต่อไปจะพยายามเชื่อมกับระบบ TOR & JA

6 บุคลากร วิจัย มีเท่าใด?
คณาจารย์ (99) นักวิชาการเกษตร (47) มีผู้ช่วยวิจัย (53) น.ศ.ช่วยวิจัย (5+) มีหน่วยและ จนท. ธุรการ การเงิน พัสดุ บัญชี การตรวจสอบ หลายจุดสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย

7 บุคลากรในวงการวิจัยมีเท่าใด 2547-48?

8 บุคลากรในวงการวิจัยมีเท่าใด 2548-49?

9 งบประมาณวิจัยที่ได้รับมีเท่าใด?
2547 รวม 195 โครงการ งบประมาณ 83.9 ล้านบาท 2548 รวม 150 โครงการ งบประมาณ 72.2 ล้านบาท 50 40 30 20 10 ... ... ... ทุนวิจัยจากแหล่งอื่น ทุนวิจัยภาคเอกชน ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยแหล่งต่างประเทศ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะฯ/ภาควิชา แหล่งข้อมูล: AgMIS 2547: งบวิจัย 703, บาท/คน

10 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร?
ประเภท พิเศษ ก และ พิเศษ ข (สกว.) เป็นเงินรายได้ในปี 2547, 2548 Overhead (แหล่งอื่น) เป็นเงินรายได้ กองทุนวิจัย : คณะฯ : ภาควิชา 30% : % : %

11 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร?
2548 รายรับ รายจ่าย Overhead 355,643.76 เงินพิเศษ ก (คณะฯ) 284,886.75 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ 325,248.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย 300,000.00 640,530.51 625,248.00

12 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร?
2549 รายรับ รายจ่าย Overhead 543,678.25 เงินพิเศษ ก (คณะฯ) 493,052.67 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ 314,855.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย 300,000.00 1,036,730.92 <968,200.00

13 รายรับ-จ่ายของเงินบำรุงสถาบันมีมากน้อย?
ล้านบาท 3.0 รายรับ 2.5 2.0 รายจ่าย 1.5 1.0 0.5 0.00 2545 2546 2547 2548 2549

14 อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิจัย?
Lab กลาง >> รองสุชน >> คณบดี

15 กลุ่มฯ จะช่วยกันทำงานวิจัยอย่างไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างต่อเนื่อง

16 จะช่วยกันทำงานวิจัย กลุ่มพัฒนาเอกสารของกลุ่มฯ เอกสารโครงการวิจัยใหม่ ๆ
วช พ.ย. สกว. ตลอดเวลา สวทช. ตลอดเวลา คณะฯ เสนอ ม.ช. ให้รับรองกลุ่มวิจัย ในหลักการเดียวกับของ สวท. คณะฯ เสนอ ม.ช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยต่อกลุ่มวิจัย กลุ่มดำเนินกิจกรรม (วิจัย และ บริการวิชาการ) อย่างต่อเนื่อง ให้เชื่อมกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ (คน และ สังคมเป็นสุข)

17 สรุป คณาจารย์ & บุคลากรเก่งในการหาทุน มีงานวิจัยต่อเนื่อง
มีจุดเสริมการบริหารโครงการวิจัย หลากหลาย มีผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย หลากหลาย (คณาจารย์ แหล่งทุน ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา เกษตรกร) ขอความร่วมในการกรอกข้อมูลลงในระบบ MIS และ TOR&JA (จะจัดเวทีกลางประมาณต้นเดือน กรกฏาคม ๒๕๔๙)

18 สรุป รองอธิการบดี เสนอเพื่อพิจารณา รางวัลกลุ่มวิจัย
มีวันวิชาการทุกปี 8-9 ธันวาคม รางวัลให้นักวิจัยของ มช. ค่าตีพิมพ์ในวารสาร การไปเสนอผลงานต่างประเทศ CMUBI ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เสนอเพื่อพิจารณา รางวัลกลุ่มวิจัย การรับรองกลุ่มวิจัย (ใช้รูปแบบของ สวท.)

19 บ้าน TQM

20 จบแล้วครับ สนุก สุขดี ภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกัน
ขอบคุณ Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators by Jack Canfield


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google