งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. หน้าปก ส่วนประกอบของรายงาน เรื่อง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฉลิมพล เหล่าเที่ยง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชภาษาไทย โรงเรียน อุทิศศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. หน้าปก ส่วนประกอบของรายงาน เรื่อง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฉลิมพล เหล่าเที่ยง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชภาษาไทย โรงเรียน อุทิศศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. หน้าปก ส่วนประกอบของรายงาน เรื่อง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฉลิมพล เหล่าเที่ยง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชภาษาไทย โรงเรียน อุทิศศึกษา ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๐ เรื่อง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฉลิมพล เหล่าเที่ยง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชภาษาไทย โรงเรียน อุทิศศึกษา ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๐

2 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๒. คำนำ วางอยู่ หน้าถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกริ่นนำ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ขอบเขตและที่มาของการ ทำรายงานนั้นๆ บาง รายงานอาจจะกล่าวถึง การขอบคุณผู้ให้ความ ร่วมมือในการเขียน รายงานนั้นๆ ให้สำเร็จ ควรลงชื่อ และวันที่เขียน คำนำด้วย ส่วนประกอบของรายงาน คำนำ การเลี้ยงสัตว์เป็น การทำเกษตรอย่างหนึ่ง........................................................................................................ เด็กชาย เฉลิมพล เหล่าเที่ยง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ คำนำ การเลี้ยงสัตว์เป็น การทำเกษตรอย่างหนึ่ง........................................................................................................ เด็กชาย เฉลิมพล เหล่าเที่ยง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐

3 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๓. สารบัญ หมายถึง บัญชีบอกบท เรื่อง หรือตอนต่าง ๆ ของรายงานตามลำดับ เนื้อหาตั้งแต่ต้นไปจนจบ เล่ม และมีเลขบอกกำกับ ไว้ริมขวามือของเรื่องนั้น ๆ ว่าอยู่หน้าใด ส่วนประกอบของรายงาน สารบัญ เรื่อง หน้า บทนำ......................................... ๑ การเลี้ยงสัตว์................................ ๒ การเกษตร.................................... ๓ ขั้นตอนการเลี้ยง........................... ๔ สรุป............................................. ๑๕ สารบัญ เรื่อง หน้า บทนำ......................................... ๑ การเลี้ยงสัตว์................................ ๒ การเกษตร.................................... ๓ ขั้นตอนการเลี้ยง........................... ๔ สรุป............................................. ๑๕

4 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๔. เนื้อหา เป็นคำอธิบาย สาระสำคัญของรายงานเรื่องนั้นโดย ละเอียด ถือว่าเป็นตอนสำคัญที่สุดของ รายงาน ๔. ๑. บทนำ คือส่วนที่จะโยงเข้าสู้ เนื้อเรื่อง จึงเป็นข้อความที่กล่าวนำ ทำให้ เกิดความสนใจอยากติดตาม ๔. ๒ เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่สำคัญ ที่สุดของรายงาน เพราะคือส่วนที่เป็น เนื้อหาต่างๆ ๔. ๓ สรุป เป็นการสรุปเนื้อหา ทั้งหมด การแสดงความคิดเห็นของผู้ทำ รายงาน หรือ การสรุปผลลัพธ์ ที่ได้จาก การทดลอง

5 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๕. บรรณานุกรม คือ รายชื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และวัสดุอ้างอิงทุก ประเภทที่นักเรียนใช้ประกอบการเขียน และการค้นคว้า เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ว่า การเขียนนั้นเป็นการค้นคว้าจากตำรา ที่เชื่อถือได้ ถ้ามีการไปสัมภาษณ์จะต้อง ลงรายการไว้เพื่อนำไปทำบรรณานุกรม

6 เรื่อง การ เขียนรายงาน ตัวอย่างบรรณานุกรม เฉลิมพล เหล่าเที่ยง. การเขียน แผนการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาปีที่ ๒. เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาปีที่ ๒. กรุงเทพฯ : สายสุพรรณ, ๒๕๕๐, ๓๒๒ หน้า กรุงเทพฯ : สายสุพรรณ, ๒๕๕๐, ๓๒๒ หน้าเอกสารการสัมภาษณ์ นงนุช ไชยชนะ. หัวหน้างาน เกษตรกรอำเภอ. สัมภาษณ์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐. สัมภาษณ์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. หน้าปก ส่วนประกอบของรายงาน เรื่อง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฉลิมพล เหล่าเที่ยง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชภาษาไทย โรงเรียน อุทิศศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google