งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันดั บ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนว น หน่วยงานจำนว น 1 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 17,8 60 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 18,4 82 2 รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันดั บ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนว น หน่วยงานจำนว น 1 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 17,8 60 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 18,4 82 2 รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อันดั บ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนว น หน่วยงานจำนว น 1 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 17,8 60 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 18,4 82 2 รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก / เขต / ศูนย์ ( สลก.) 14,1 86 รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก / เขต / ศูนย์ ( สลก.) 15,1 00 3 เขต 6 3,39 1 เขต 6 3,55 0 4 เขต 1 1,89 0 เขต 1 2,21 5 5 สพส. 932 สพส. 969 รายงานการรับหนังสือภายนอก สูงสุด 5 อันดับแรก

2 อัน ดับ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนวนหน่วยงานจำนวน 1 กค. 4,762 กค. 4,855 2 กกจ. 4,671 กกจ. 4,742 3 สพท. 2,781 กผง. 3,926 4 สสจ. 2,460 สพท. 3,693 5 สพก. 2,190 สสจ. 3,269 รายงานทะเบียนส่งหนังสือภายใน สูงสุด 5 อันดับแรก

3 อัน ดับ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนว น หน่วยงานจำนว น 1 กกจ. 3,387 กกจ. 3,66 7 2 กค. 2,526 กค. 2,86 6 3 สพท. 1,325 สพท. 2,01 9 4 รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก / เขต / ศูนย์ ( สลก.) 881 กผง. 1,56 5 5 กผง. 864 สสจ. 1,49 3 รายงานทะเบียนส่งหนังสือภายนอก สูงสุด 5 อันดับแรก

4 อัน ดับ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนวนหน่วยงานจำนวน 1 กกจ. 423 กผง. 389 2 เขต 6 332 เขต 6 369 3 กผง. 308 เขต 4 345 4 กค. 250 สสจ. 316 5 สพท. 249 กกจ., สพท. 309 รายงานจำนวนหนังสือเวียน สูงสุด 5 อันดับแรก

5 ลำ ดับ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำน วน หน่วยงานจำน วน 1 ออกเลขที่หนังสือ กรม ( สลก.) 1,65 2 ออกเลขที่หนังสือ กรม ( สลก.) 1,56 9 2 เขต 1 91 เขต 1 104 3 เขต 6 60 เขต 6 91 4 กผง. 20 สพส. 27 5 สพส. 19 กผง. 24 รายงานจำนวนหนังสือคำสั่ง สูงสุด 5 อันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt อันดั บ ปี 2549 ปี 2550 หน่วยงานจำนว น หน่วยงานจำนว น 1 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 17,8 60 รับหนังสือ จังหวัด ( สลก.) 18,4 82 2 รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google