งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Normalization ( การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Normalization ( การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Normalization ( การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 Normalization Normalization คือ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง ข้อมูลของฐานข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ เป็นบรรทัดฐาน Normal Form มีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน คือ 1. Normal Form ระดับที่ 1 หรือเรียกว่า 1NF 2. Normal Form ระดับที่ 2 หรือเรียกว่า 2NF 3. Normal Form ระดับที่ 3 หรือเรียกว่า 3NF Normalization คือ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง ข้อมูลของฐานข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ เป็นบรรทัดฐาน Normal Form มีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน คือ 1. Normal Form ระดับที่ 1 หรือเรียกว่า 1NF 2. Normal Form ระดับที่ 2 หรือเรียกว่า 2NF 3. Normal Form ระดับที่ 3 หรือเรียกว่า 3NF

3 Aj.Wichan Hongbin3 The Process of Normalization © Pearson Education Limited 1995, 2005

4 Aj.Wichan Hongbin4 นอกจากนี้ยังมีระดับที่ทำให้ Normal Form ระดับที่ 3 มีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เรียกว่า BCNF ( Boyce-Codd Normal Form) ซึ่ง พัฒนาขึ้นโดย R.Boyce และ E.F.Codd โดย Normal Form ทุกระดับตั้งอยู่บนพื้นฐานของฟังก์ชัน การขึ้นต่อกันระหว่างแอททริบิวต์ของ Relation ( Functional Dependency ) Normal Form ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกที่อยู่ถัด จาก BCNF ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้น คือ Normal Form ระดับที่ 4 ( 4NF) และระดับที่ 5 (5NF) ซึ่ง พัฒนาโดย Fagin(1977,1979) อย่างไรก็ ตามรูปแบบ 4NF และ 5NF ในทางปฏิบัติถือ ว่าเกิดขึ้นได้ยากมาก

5 Aj.Wichan Hongbin5 วัตถุประสงค์ในการทำให้เป็น รูปแบบบรรทัดฐาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละรีเลชัน ทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ข้อมูล ลดปัญหาขาดความถูกต้องของ ข้อมูล ลดปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุง เพิ่มเติม และลบข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อนของ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละรีเลชัน ทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ข้อมูล ลดปัญหาขาดความถูกต้องของ ข้อมูล ลดปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุง เพิ่มเติม และลบข้อมูล

6 Aj.Wichan Hongbin6 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized)

7 Aj.Wichan Hongbin7 1.1 จัดการกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำ โดยเติมข้อมูลส่วนที่เว้นว่างให้เต็มตาราง เพราะ ส่วนที่เว้นว่างคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคืออะไร 1.2 เขียนผังรายการ (Record Layout) 1 NF : First Normal Form

8 Aj.Wichan Hongbin8 1.2 เขียนผังรายการ (Record Layout) รูปแบบ ชื่อผังรายการ(ชื่อคอลัมน์1,ชื่อคอลัมน์2,…,ชื่อคอลัมน์N) Order(OrderNum, OrderDate, ProductNum, ProductDesc,NumOrdered)

9 Aj.Wichan Hongbin9 1.3 พิจารณาคอลัมน์ที่มีอิทธิพลต่อทุกคอลัมน์ในแฟ้มข้อมูล ให้ขีดเส้นใต้ และเรียก คอลัมน์นั้นว่า คีย์หลัก (PK:Primary Key) Order(OrderNum, OrderDate, ProductNum, ProductDesc,NumOrdered) กรณี คอลัมน์มีข้อมูลไม่ซ้ำและสามารถเป็นคีย์ได้ ให้เก็บไว้ทีหลัง เพื่อรวมคอลัมน์ที่เหลือ Order(OrderNum, OrderDate, ProductNum, ProductDesc,NumOrdered)

10 Aj.Wichan Hongbin10 2 NF (Second Form) 2.1 พิจารณาคอลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์ (Non-key) ว่าอยู่ภายในอิทธิพลของคอลัมน์ ใด โดยโยงหัวลูกศรไปที่คอลัมน์นั้น Order(OrderNum, OrderDate, ProductNum, ProductDesc,NumOrdered) ** กรณีคอลัมน์ใดไม่สามารถควบคุมโดยคีย์ใดคีย์หนึ่งได้ ให้รวมไว้กับคีย์ทั้งหมด

11 Aj.Wichan Hongbin11 2.2 แยกผังรายการ ออกเป็นผังรายการย่อย Order(OrderNum, OrderDate, ProductNum, ProductDesc,NumOrdered) …………..(OrderNum, OrderDate) …………..(ProductNum, ProductDesc) ………….(OrderNum,ProductNum,NumOrdered) Order Product Order-detail

12 Aj.Wichan Hongbin12 ER-Diagram Order(OrderNum, OrderDate)Product(ProductNum, ProductDesc) Order-detail(OrderNum,ProductNum,NumOrdered)

13 Aj.Wichan Hongbin13 Order(OrderNum, OrderDate)Product(ProductNum, ProductDesc) Order OrderNum OrderDate Product ProductNum ProductDesc Order-detail M N Num ordered

14 Aj.Wichan Hongbin14 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized)

15 Aj.Wichan Hongbin15 1 NF : จัดการกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำ

16 Aj.Wichan Hongbin16 เขียนผังรายการ และกำหนดคอลัมน์ที่เป็นคีย์ บัญชี(เลขที่บัญชี,ชื่อบัญชี,วันที่,รหัสเจ้าหนี้,ชื่อเจ้าหนี้,จำนวนเงิน)

17 Aj.Wichan Hongbin17 2 NF : แยกออกเป็นผังรายการย่อย บัญชี(เลขที่บัญชี,ชื่อบัญชี,วันที่,รหัสเจ้าหนี้,ชื่อเจ้าหนี้,จำนวนเงิน)

18 Aj.Wichan Hongbin18 2 NF : แยกออกเป็นผังรายการย่อย บัญชี(เลขที่บัญชี,ชื่อบัญชี,วันที่,รหัสเจ้าหนี้,ชื่อเจ้าหนี้,จำนวนเงิน) …………..(เลขที่บัญชี,ชื่อบัญชี,วันที่) บัญชี …………..(รหัสเจ้าหนี้,ชื่อเจ้าหนี้) เจ้าหนี้ …………..(เลขที่บัญชี,รหัสเจ้าหนี้,จำนวนเงิน ) บัญชีฝาก

19 Aj.Wichan Hongbin19 บัญชี(เลขที่บัญชี,ชื่อบัญชี,วันที่)เจ้าหนี้(รหัสเจ้าหนี้,ชื่อเจ้าหนี้) บัญชีฝาก(เลขที่บัญชี,รหัสเจ้าหนี้,จำนวนเงิน)

20 Aj.Wichan Hongbin20 เจ้าหนี้ รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ บัญชีฝาก M N บัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี วันที่ จำนวน เงิน

21 Aj.Wichan Hongbin21 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized) แบบฝึกหัด ข้อที่ 1 1)จงหา Normalization 2)จงหา E-R Diagram

22 Aj.Wichan Hongbin22 1 NF (First Normal Form)

23 Aj.Wichan Hongbin23 1 NF (First Normal Form)

24 Aj.Wichan Hongbin24 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized) แบบฝึกหัด ข้อที่ 2 1)จงหา Normalization 2)จงหา E-R Diagram กรณี คอลัมน์มีข้อมูลไม่ซ้ำและสามารถเป็นคีย์ได้ ให้ เก็บไว้ทีหลัง เพื่อรวมคอลัมน์ที่เหลือ และ PKของแต่ ละกลุ่มที่แยกไป เพื่อใช้สำหรับเชื่อมตาราง

25 Aj.Wichan Hongbin25 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized) แบบฝึกหัด ข้อที่ 3 1)จงหา Normalization 2)จงหา E-R Diagram

26 Aj.Wichan Hongbin26 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized) แบบฝึกหัด ข้อที่ 4 1)จงหา Normalization 2)จงหา E-R Diagram

27 Aj.Wichan Hongbin27 แสดงรูปแบบไม่ปกติ (Unnormalized) แบบฝึกหัด ข้อที่ 5 1)จงหา Normalization 2)จงหา E-R Diagram

28 Aj.Wichan Hongbin28 Relation with transitive dependency (a) SALES relation with simple data

29 Aj.Wichan Hongbin29 Relation with transitive dependency CustID  Name CustID  Salesperson CustID  Region All this is OK (2 nd NF) BUT Salesperson  Region FD ระหว่าง Non-key Attribute

30 Aj.Wichan Hongbin30 Removing a transitive dependency (a) Decomposing the SALES relation

31 Aj.Wichan Hongbin31 Relations in 3NF Now, there are no transitive dependencies… Both relations are in 3 rd NF CustID  Name CustID  Salesperson Salesperson  Region


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Normalization ( การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google