งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Normalization ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี V.2507201301.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Normalization ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี V.2507201301."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Normalization ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี V.2507201301

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ดังนี้ Normalization ขั้นตอนการทำ Normalization Functional Dependency (FDs) ประเภทของ Functional Dependency First Normal Form (1NF) Second Normal Form (2NF) Third Normal Form (3NF)

3 Normalization คือ วิธีการใช้ใน การตรวจสอบและแก้ปัญหาทางด้าน ความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยการ ดำเนินการให้ข้อมูลในแต่ละ Relation อยู่ในรูปที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่ สามารถแตกย่อยเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้ อีก โดยยังคงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลใน Relation ต่าง ๆไว้ตาม หลักการที่กำหนดไว้ใน Relational Model Normalization

4 ขั้นตอนในการทำ Normalization เป็น การดำเนินงานอย่างเป็นลำดับที่กำหนดไว้ ด้วยกันเป็นขั้นตอน ตามปัญหาที่เกิดขึ้นใน ขั้นตอนนั้น ๆ ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้  First Normalization Form (1NF)  Second Normalization Form (2NF)  Third Normalization Form (3NF)  Boyce-Codd Normalization Form (BCNF)  Fourth Normalization Form (4NF)  Fifth Normalization Form (5NF) Normalization

5 Functional Dependency (FDs) การพิจารณาโครงสร้างแต่ละ Relation ว่ามีโครงสร้างอยู่ใน Normal Form ระดับ ใด จะพิจารณาจาก Functional Dependency ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Attribute ต่าง ๆภายใน Relation กับ Attribute หรือกลุ่ม Attribute ที่ทำหน้าที่ เป็น Key ของ Relation นั้น ซึ่ง ความสัมพันธ์นี้ จะถูกนิยามด้วยรูปแบบทาง คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า “Functional Dependency” ดังนี้ FD : Determinant-attribute Dependency-attribute

6 Functional Dependency (FDs) โดยที่ค่า Determinant-attribute หมายถึง Attribute ที่ระบุค่าด้วยค่าใด ค่าหนึ่งแล้ว สามารถแสดงค่าของ Dependency-attribute ซึ่งเป็น Attribute ที่มีความสัมพันธ์กับ Determinant-attribute นั้นออกมา เช่น ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง หมายเลขบัตรประชาชน และชื่อ เจ้าของบัตรดังนี้

7 Person_ID Person_ Name 19222247 57784 สมเกียรติ 17332997 43822 น้ำผึ้ง 14392245 67381 กาญจนา 38291122 33289 พินรัฏ 32947791 22333 ดวงแก้ว 19955534 34654 กาญจนา Person_ID Person_Name Functional Dependency (FDs)

8 Person_Name Person_ID จากรูปแสดงการกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่าง Attribute ในรูปของ Functional Dependency

9 ประเภท Functional Dependency (FDs) Functional Dependency แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. Functional Dependency ที่เกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ์ระหว่าง Determinant และ Dependency อย่างละ 1 ค่า เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชนและชื่อเจ้าของบัตร ดังตารางนี้ Person_ID Person_ Name 19222247 57784 สมเกียรติ 17332997 43822 น้ำผึ้ง Person_ID Person_Name

10 2. Functional Dependency ที่เกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ์ระหว่าง Determinant 1 ค่ากับ Dependency หลายค่า เช่น หมายเลขบัตร ประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนบัตร ประชาชน ดังตารางนี้ Person_I D Person_ Name LNam e Address Birth Date 1922224 757784 สมเกียร ติ ชื่นยศ 123 บ้านโป่ง ราชบุรี 3/03/ 2511 1733299 743822 น้ำผึ้งสู่สุข 39/6 คลอง สาน กทม. 24/6/ 2539 1439224 567381 กาญจนา หิรัญ รัตน์ 24/6 ลาดพร้าว 1 กทม. 24/6/ 2539 ประเภท Functional Dependency (FDs)

11 Person_I D Person_ Name LNam e Address Birth Date 1922224 757784 สมเกียร ติ ชื่นยศ 123 บ้านโป่ง ราชบุรี 3/03/ 2511 1733299 743822 น้ำผึ้งสู่สุข 39/6 คลอง สาน กทม. 24/6/ 2539 1439224 567381 กาญจนา หิรัญ รัตน์ 24/6 ลาดพร้าว 1 กทม. 24/6/ 2539 Person_ID Person_Name, LName, Address, BirthDate ประเภท Functional Dependency (FDs)

12 3. Functional Dependency ที่มี ความสัมพันธ์ 2 ทาง ซึ่งเป็น Functional Dependency ทั้ง Determinant และ Dependency ต่างสามารถทำหน้าที่ของอีก ฝ่ายหนึ่งได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อของ ผู้จัดการโครงการ (Attribute “Manager”) กับชื่อโครงการ (Attribute “Project_No”) ซึ่งถ้าทราบชื่อผู้จัดการโครงการจะสามารถ ทราบถึงชื่อของโครงการที่ผู้จัดการนั้นเป็น เจ้าของได้ ในขณะเดียวกัน เมื่อทราบชื่อ โครงการก็จะสามารถทราบถึงชื่อของผู้จัดการ โครงการนั้นได้ เช่นเดียวกัน ดังตาราง ต่อไปนี้ ประเภท Functional Dependency (FDs)

13 Project_N o Manage r PJ001EM004 PJ002EM045 PJ003EM981 Project_No Manager Manager Project_No ประเภท Functional Dependency (FDs)

14 4. Functional Dependency ที่ต้องใช้ Determinant มากกว่า 1 ค่า เพื่ออ้างถึง Dependency เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนสินค้าที่ผลิตได้ของสินค้า แต่ละชนิดภายใต้สายการผลิตต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ ประเภท Functional Dependency (FDs)

15 Product_Li ne Item_No Used_ Qut L001 I012 I019 I024 30 40 90 L004I00173 L005 I001 I012 I024 45 98 34 Product_Line, Item_No Used_Qut ประเภท Functional Dependency (FDs)

16 First Normal Form (1NF) First Normal Form (1NF) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับปรับโครงสร้าง ของ Relation เพื่อให้ทุก Attribute ของ Relation มี คุณสมบัติ Atomicity กล่าวคือ โครงสร้างข้อมูลของ Relation ในแบบ 1NF ต้องประกอบด้วย Table ที่อยู่ในรูป 1NF 1. มี Attribute ที่ได้กำหนดให้เป็น Primary Key 2. ไม่มี Repeating Group 3.Attribute อื่นๆ ต้องขึ้นอยู่กับ Primary Key

17 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการทำ First Normal Form โดยกำหนดให้ Relation “Order” มีข้อมูลดังนี้ First Normal Form (1NF) First Normal Form (1NF)

18 Cust _No Cust_NameCity Zone_ Sale Order_Content Produc t_ID Order _Qut C001 นารี เกิด สว่าง อยุธย า 001 P001 P003 P004 24 30 50 C002 สลักจิตร สว่างภาพ ศรีสะ เกษ 002 P001 P002 P004 29 40 30 C003 สุทิศา เจ๊ก สกุล เชียงใ หม่ 004P00560 C004 ต้นสาย ตัน เจริญ เชียงใ หม่ 004P00340

19 Cust _No Cust_NameCity Zone_ Sale Produc t_ID Order _Qut C001 นารี เกิด สว่าง อยุธย า 001P00124 C001 นารี เกิด สว่าง อยุธย า 001P00330 C001 นารี เกิด สว่าง อยุธย า 001P00450 C002 สลักจิตร สว่างภาพ ศรีสะ เกษ 002P00129 C002 สลักจิตร สว่างภาพ ศรีสะ เกษ 002P00240 C002 สลักจิตร สว่างภาพ ศรีสะ เกษ 002P00430 C003 สุทิศา เจ๊ก สกุล เชียงใ หม่ 004P00560 C004 ต้นสาย ตัน เจริญ เชียงใ หม่ 004P00340

20 Cust_No,Product_ID Cust_Name,City,Zone_Sale, Order_Qut ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ 1NF ในรูปของ Function Dependency ดังนี้ เขียนให้อยู่ในรูปแบบของ Table ได้ดังนี้ Order(Cust_No,Product_ID,Cust_Name,C ity,Zone_Sale,Order_Qut) First Normal Form (1NF) First Normal Form (1NF)

21 Second Normal Form (2NF) Second Normal Form (2NF) Table ที่อยู่ในรูปแบบ 2NF จะต้อง 1. อยู่ในรูปแบบของ 1NF และ 2. ไม่มี Partial dependency Partial dependency เกิดขึ้นในกรณีที่มี ข้อมูลในบาง Attribute ขึ้นอยู่กับ Dependency บางส่วนของ Primary Key จาก table ที่ได้จาก 1NF เราหาได้ว่า Cust_No และ Product_ID รวมกัน ทำ หน้าที่เป็น Primary Key ขั้นตอนต่อไปคือ หาว่า มี Attribute ใดบ้างที่มีความเป็น Partial dependency นั้นคือ ขึ้นอยู่กับ Cust_No เพียงอย่างเดียวหรือขึ้นอยู่กับ

22 Product_ID เพียงอย่างเดียว และ Attribute ใด ที่ขึ้นอยู่กับ Cust_No และ Product_ID อย่างแท้จริง Cust_No Cust_Name,City,Zone_Sale ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ 2NF ในรูปของ Function Dependency ดังนี้ Cust_No,Product_ID Order_Qut Second Normal Form (2NF) Second Normal Form (2NF)

23 Customer(Cust_No, Cust_Name,City,Zone_Sale) Order (Cust_No,Product_ID,Order_Qut) เขียนให้อยู่ในรูปแบบของ Table ได้ดังนี้ Second Normal Form (2NF) Second Normal Form (2NF)

24 Third Normal Form (3NF) Third Normal Form (3NF) Table ที่อยู่ในรูปแบบ 3NF จะต้อง 1. อยู่ในรูปแบบของ 2NF และ 2. ไม่มี Transitive dependency Transitive dependency เกิดขึ้นในกรณีที่มี Attribute บางตัว ขึ้นอยู่กับ Dependency Attribute ที่ไม่ใช่ Key (non-key attribute) จาก ตารางที่ได้จาก 2NF

25 Cust_No Cust_Name,Zone_Sale ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ 3NF ในรูปของ Function Dependency ดังนี้ Zone_Sale City Cust_No,Product_ID Order_Qut Third Normal Form (3NF) Third Normal Form (3NF)

26 Customer(Cust_No, Cust_Name,Zone_Sale) CustZone (Zone_Sale,City) เขียนให้อยู่ในรูปแบบของ Table ได้ดังนี้ Order (Cust_No,Product_ID,Order_Qut) Third Normal Form (3NF) Third Normal Form (3NF)


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Normalization ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี V.2507201301.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google