งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet
จัดทำโดย 1. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ รหัสประจำตัว 2. นางสาวประภัสสร คำเมือง รหัสประจำตัว 3. นางสาวผาณิตดา แสนไชย รหัสประจำตัว 4. นางมะลิวรรณ ชัยชนะ รหัสประจำตัว

2 ICT in KM 703 >Internet >Intranet >Extranet

3 ความหมาย Internet : มาจากคำว่า International network เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่อันประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆทั่วโลกเข้าด้วยกัน Intranet : เครือข่ายเฉพาะส่วนขององค์กรหน่วยงานที่นำซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์แบบอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ อินทราเน็ตจึงเป็นเครือข่ายเพื่อระบบงานภายใน โดยมุ่งเน้นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อบริการแก่บุคลากรและการทำงานร่วมกัน (Workgroup) Extranet : ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร (INTRANET) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่าย หรือของลูกค้า เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Link) ระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบเครือข่าย Intranet จำนวนหลายๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต (http://www.paktho.ac.th/trirong//classroom/plan4000/plan4003/page3.htm) (http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) (http://cp101km.swu.ac.th/index.php/ _)

4 ตัวอย่างการทำงาน Internet

5 ตัวอย่างการทำงาน Intranet

6 ตัวอย่างการทำงาน Extranet

7 การทำงาน

8

9 ความสำคัญ Internet Intranet Extranet - ด้านการศึกษา
- ด้านธุรกิจ/พาณิชย์ - ด้านการเมือง - ด้านศาสนา - ด้านความบันเทิง - ด้านสังคม Intranet - ลดต้นทุน - ช่วยให้ได้รับข่าวสารที่ใหม่ - ช่วยติดต่อสื่อสารกันได้เร็ว - เสียค่าใช้จ่ายต่ำ -เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเปิด - เตรียมความพร้อมขององค์กร Extranet - เพื่อสร้างลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจ - กระจายสารสนเทศ - การเชื่อมต่อระบบกับธุรกิจอื่น - ช่วยให้การประสานงานดีขึ้น - ช่วยในเรื่องการจัดองค์ความรู้ - เป็นช่องทางหาธุรกิจใหม่

10 ความแตกต่างระหว่าง Internet,Intranet,Extranet
(http://www.csit.rbru.ac.th/~bangkom/msintranet.htm)

11 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- การลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต - การก่อกวนระบบด้วยโปนแกรมประสงค์ร้าย - การหลอกลวงเหยื่อเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว การใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (http://www.comspot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=353&itemid=46)

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google