งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet จัดทำโดย 1. นางสาวกรรณิการ์ปัญญาเมืองใจ รหัสประจำตัว 542132002 2. นางสาวประภัสสรคำเมืองรหัส ประจำตัว 542132005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet จัดทำโดย 1. นางสาวกรรณิการ์ปัญญาเมืองใจ รหัสประจำตัว 542132002 2. นางสาวประภัสสรคำเมืองรหัส ประจำตัว 542132005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet จัดทำโดย 1. นางสาวกรรณิการ์ปัญญาเมืองใจ รหัสประจำตัว 542132002 2. นางสาวประภัสสรคำเมืองรหัส ประจำตัว 542132005 3. นางสาวผาณิตดาแสนไชยรหัส ประจำตัว 542132007 4. นางมะลิวรรณชัยชนะรหัส ประจำตัว 542132011

2 ICT in KM 703 >Internet >Intranet >Extranet

3 ความห มาย Internet : มาจากคำว่า International network เป็นเครือข่ายของการ สื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่อันประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน มากเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆทั่วโลกเข้าด้วยกัน Intranet : เครือข่ายเฉพาะส่วนขององค์กรหน่วยงานที่นำซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์แบบอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ อินทราเน็ตจึงเป็น เครือข่ายเพื่อระบบงานภายใน โดยมุ่งเน้นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อ บริการแก่บุคลากรและการทำงานร่วมกัน (Workgroup) Extranet : ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร (INTRANET) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบ คอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่าย หรือของลูกค้า เป็นต้น โดย การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Link) ระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบเครือข่าย Intranet จำนวนหลายๆ เครือข่าย ผ่านอินเทอร์เน็ต (http://www.paktho.ac.th/trirong//classroom/plan4000/plan4003/page3.htm) (http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) (http://cp101km.swu.ac.th/index.php/51102010540_)

4 ตัวอย่างการทำงาน Internet

5 ตัวอย่างการทำงาน Intranet

6 ตัวอย่างการทำงาน Extranet

7 การทำงาน

8

9 ความสำ คัญ Internet - ด้าน การศึกษา - ด้านธุรกิจ / พาณิชย์ - ด้านการเมือง - ด้านศาสนา - ด้านความ บันเทิง - ด้านสังคม Intranet - ลดต้นทุน - ช่วยให้ได้รับข่าวสาร ที่ใหม่ - ช่วยติดต่อสื่อสารกัน ได้เร็ว - เสียค่าใช้จ่ายต่ำ - เป็นระบบที่ใช้ เทคโนโลยีเปิด - เตรียมความพร้อม ขององค์กร Extranet - เพื่อสร้างลูกค้า สร้าง โอกาสทางธุรกิจ - กระจายสารสนเทศ - การเชื่อมต่อระบบกับ ธุรกิจอื่น - ช่วยให้การประสานงานดี ขึ้น - ช่วยในเรื่องการจัดองค์ ความรู้ - เป็นช่องทางหาธุรกิจ ใหม่

10 ความแตกต่างระหว่าง Internet,Intranet,Extranet Internet : เปิดโอกาสให้ใครๆ ก็ได้ เข้ามาใช้งาน Intranet : เปิดโอกาสให้เฉพาะคน กลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น เฉพาะ พนักงานในบริษัท Extranet : เปิดโอกาสให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรนั้นใช้งานได้ (http://www.csit.rbru.ac.th/~bangkom/msintranet.htm)

11 อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ - การลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาต - การก่อกวนระบบด้วยโปนแกรม ประสงค์ร้าย - การหลอกลวงเหยื่อเพื่อขโมย ข้อมูลส่วนตัว การใช้งานบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (http://www.comspot.net/index.php?option=com_content&task=view&id= 353&itemid=46)

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานของระบบ Internet Intranet Extranet จัดทำโดย 1. นางสาวกรรณิการ์ปัญญาเมืองใจ รหัสประจำตัว 542132002 2. นางสาวประภัสสรคำเมืองรหัส ประจำตัว 542132005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google