งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2013 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง” (1 ยอห์น 3, 14)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2013 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง” (1 ยอห์น 3, 14)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2013

3 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง” (1 ยอห์น 3, 14)

4 ท่านนักบุญยอห์นเขียน ถึงกลุ่มคริสตชนที่ท่าน ได้ก่อตั้งขึ้น พวกเขา กำลังอยู่ในช่วงแห่ง วิกฤติ

5 ท่านได้กล่าวถึงความเชื่อนอกรีตและข้อคำสอนผิดๆในเรื่องที่ เกี่ยวกับความเชื่อและศีลธรรม นอกจากนั้น ยังเกี่ยวเนื่องถึง สภาพแวดล้อมแห่งชนต่างศาสนาที่สร้างความยุ่งยากและ เป็นปฏิปักษ์ต่อจิตตารมณ์พระวรสารที่คริสตชนปฏิบัติอยู่

6 เพื่อจะช่วยพวกเขา ท่านนักบุญยอห์นได้ชี้แนะถึงวิธีการอัน เด็ดขาด คือให้รักพี่น้อง เจริญชีวิตพระบัญญัติแห่งความรัก ซึ่งได้รับมาแต่แรกเริ่ม ซึ่งพระบัญญัตินี้สรุปถึงพระบัญญัติ อื่นๆทั้งหมด

7 หากได้ปฏิบัติเช่นนี้ พวกเขาก็จะรู้ว่า "ชีวิต" คืออะไร พวกเขาจะมีความ สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า มากขึ้น จะมีประสบการณ์ แห่งพระเจ้าองค์ความรัก และเมื่อมีประสบการณ์ ดังนี้แล้ว พวกเขาก็จะมี ความเชื่อมั่นคง และจะ สามารถเผชิญกับการ โจมตีทุกชนิด โดยเฉพาะ ในยามวิกฤติ

8 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง”

9 "เรารู้ว่า... " ท่านนักบุญยอห์น หมายความถึงความรู้ ที่มาจากประสบการณ์ เสมือนหนึ่งบอกเราว่า เราได้พิสูจน์มาแล้ว จับต้องด้วยมือมาแล้ว

10 กลุ่มคริสตชนที่ได้รับ พระวรสารจากท่านได้มี ประสบการณ์อย่างนี้ใน ระยะแรกเมื่อกลับใจ นั่นก็ คือ เมื่อพวกเขานำพระ บัญญัติของพระเจ้า โดยเฉพาะเรื่องความรักต่อ พี่น้องมาปฏิบัติ พวกเขาก็ เข้าถึงชีวิตของพระเจ้า

11 แต่คริสตชนในสมัยปัจจุบันรู้จักประสบการณ์เช่นนี้หรือไม่ แน่นอน พวกเรารู้ดีว่าบัญญัติของพระเจ้ามีไว้เพื่อให้ปฏิบัติ พระเยซูเจ้าก็ทรงย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า การฟังพระวาจาของ พระเจ้าเท่านั้นยังไม่พอ จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติด้วย

12 ยังมีประสบการณ์ที่มากกว่า นั้นอีกที่คริสตชนส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้รับรู้ อาจเนื่องจากความ ไม่รู้หรือรู้เพียงทฤษฎี ท่าน นักบุญจึงชี้ให้เราเห็นถึง คุณลักษณะอันน่าอัศจรรย์ แห่งชีวิตคริสตชน นั่นคือว่า เมื่อเราเจริญชีวิตพระบัญญัติ แห่งความรัก พระเจ้าจะทรง เข้าครองเรา และเราจะเห็น ได้ชัดจากชีวิต สันติและ ความยินดีที่พระองค์ให้เรา ลิ้มรสตั้งแต่ในโลกนี้

13 ทุกอย่างจะแจ่มชัดขึ้น มีระเบียบขึ้น ไม่มีการแยกระหว่าง ความเชื่อและชีวิต ความเชื่อกลับกลายเป็นพลังที่สอดแทรก เข้ามาและเชื่อมโยงกิจการทุกอย่างของเรา

14 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง”

15 พระวาจานี้บอกเราว่าความรักต่อพี่น้อง เป็นทางเอกที่นำเราไปหาพระเจ้า

16 เนื่องจากว่า เราทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ จึงไม่มีอะไรที่ พระองค์จะทรงปรารถนามากเท่ากับความรักของเราต่อพี่น้อง เราไม่สามารถที่จะให้ความยินดีแก่พระองค์มากไปกว่า สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนา เมื่อเรามีความรักต่อพี่น้อง

17 เนื่องจากความรักฉันพี่น้องที่ทำให้เรามีความสนิทสัมพันธ์กับ พระเจ้า ดังนั้น จึงเป็นสายธารอันไม่เหือดแห้งแห่งแสงสว่าง ภายใน เป็นธารแห่งชีวิตให้ความสมบูรณ์และฟื้นฟูจิตใจอยู่เสมอ

18 ช่วยป้องกันคริสตชนจากการหยุดนิ่งอยู่กับที่ในความ เป็นคริสตชน หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือทำให้เราผ่านจาก ความตายไปสู่ชีวิต

19 เมื่อใดที่เราขาดความรัก ทุกอย่างก็มืดมัวและปราศจากชีวิต เช่นนี้เราก็คงจะเข้าใจถึงอาการต่างๆ ที่เห็นได้บ่อยๆในโลกของ เรา ได้แก่การขาดความกระตือรือร้น ขาดอุดมการณ์ ใจเย็นเฉย เบื่อหน่ายชอบหลีกเลี่ยง ไม่เห็นคุณค่า

20 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง”

21 อันว่าพี่น้องที่ท่านนักบุญ ยอห์นกล่าวถึงนี้หมายถึง สมาชิกในกลุ่มคริสตชน ซึ่งเราทุกคนก็เป็นส่วน หนึ่ง แม้ว่าเราต้องรัก มนุษย์ทุกคนก็จริง แต่ก็ เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าความ รักของเราต้องให้กับ บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเรา ก่อน แล้วจึงจะขยายออก ไปสู่ทุกคนได้

22 ฉะนั้น เราต้องคิดถึงญาติพี่น้องใกล้ชิดเราก่อน เพื่อนร่วมงาน คริสตชนที่อยู่เขตวัดเดียวกับเรา คณะแพร่ธรรมหรือคณะ นักบวชที่เราเป็นสมาชิกอยู่

23 ความรักต่อพี่น้องจะไม่มีความถูกต้องและเป็นระเบียบ ถ้าหากไม่เริ่มต้นดังที่กล่าวมา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด เราได้รับ เรียกให้สร้างสรรค์ครอบครัวแห่งบุตรพระเจ้า

24 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง”

25 พระวาจาทรงชีวิตนี้ช่วยให้เรามีความหวังมากทีเดียว ช่วยเราให้กล้าทุ่มเทในเรื่องความรักแบบคริสตชน

26 เราจะเห็นว่าโลกเรานี้ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ทุกแบบ เสมือนว่าผู้ มีอิทธิพลหรืออำนาจจึงอยู่รอด คนเจ้าเล่ห์หรือคนไร้ศีลธรรม หลายครั้งดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นอัมพาตไปเนื่องจากลัทธิวัตถุ นิยมและความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คำตอบต่อทุกสิ่งเหล่านี้ ก็คือ ความรักต่อพี่น้อง

27 นี่เป็นยาที่จะรักษาได้ เมื่อเรา เจริญชีวิตพระบัญญัติแห่ง ความรัก มิใช่เพียงว่าชีวิต ของเราจะมีกำลังวังชามาก ขึ้นเท่านั้น แต่ทุกอย่างรอบตัว เราก็จะได้รับผลดีด้วย เป็น เสมือนคลื่นแห่งความรักของ พระทอรัศมีและแพร่กระจาย ออกไป สอดแทรกเข้าไปใน มวลมนุษย์ สร้างความสัม พันธ์ใหม่ระหว่างบุคคลต่อ บุคคล ระหว่างกลุ่ม และจะ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงสังคม ทีละน้อยๆ

28 ดังนั้น เราจงตัดสินใจเถิด เรามีพี่น้องอยู่รอบข้างที่เราต้องรักในพระนาม ของพระเยซูเจ้า เราจงซื่อสัตย์ต่อความรักนี้ และสิ่งนี้จะช่วยคนอื่นๆจำนวน มากให้ซื่อสัตย์ด้วย ในจิตใจของเราจะรู้แจ้งว่า ความสนิทสัมพันธ์กับพระนั้น หมายความว่าอย่างไร ความเชื่อของเราจะมีชีวิตชีวาขึ้น ความสงสัย จะสิ้นไป ความเบื่อหน่ายจะหมดไป ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี

29 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ. 1985 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “ เรารู้ว่า เราผ่านความ ตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2013 “เรารู้ว่า เราผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง” (1 ยอห์น 3, 14)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google