งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค ( ขา เข้า ) เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองแค ๑.เส้นทางจาก ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค ( ขา เข้า ) เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองแค ๑.เส้นทางจาก ทล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค ( ขา เข้า ) เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองแค ๑.เส้นทางจาก ทล. ๓๖๒ ( เลี่ยงเมืองสระบุรี ) - ขวา ถนนเหล็ก – ทล. ๓๒๙ ( หินกอง – ภาชี ) ๒. เส้นทางที่ ๒ ทล. ๑ ( พหลโยธิน ) – ทล. ๓๓ ( สุวรรณศร ) ( เลี่ยงด่านชั่งหนองแค )

2 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระ เกียรติ ( ขาเข้า ) เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางที่ ๑ – ทล. ๒๑ ( พุแค - หล่มสัก ) – ซ้าย ทล. ชนบท ( พุแค – แก่ง คอย ) เส้นทางที่ ๒ – ทล. ๑ ( พหลโยธิน ) – ซ้าย บ้านครัว – บ้านหมอ – ท่าเรือ – อยุธยา เส้นทางที่ ๓ – ทล. ๒๑ ( พุแค - หล่มสัก ) – ขวา โคกตูม – พระพุทธบาท – บ่อพรานล้างเนื้อ - บ้านหมอ - ท่าเรือ - อยุธยา ( เลี่ยงด่านชั่งเฉลิมพระเกียรติ )

3 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย ( ขาเข้า ) เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักแก่งคอย เส้นทางที่ ๑ – ถ. มิตรภาพ ( ทล. ๒ ) – ซ้าย เข้า อ. แก่งคอย – ซ้าย สะพานห้วยดักดาน เส้นทางที่ ๒ – ถ. แสลงพัน – แก่งคอย เส้นทางที่ ๓ – แก่งคอย – บ้านนา เส้นทางที่ ๔ – มวกเหล็ก – วังม่วง ( เลี่ยงด่านชั่งแก่งคอย )

4 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านนา ( บางอ้อ ) ขาเข้า เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักบ้านนา ( บางอ้อ ) ๑. เส้นทางจาก – ทล. ๓๐๕ ( รังสิต - นครนายก ) – ขวา ทล. ๓๐๗๖ – ซ้าย ทล. ๓๓ ( สุวรรณศร ) ๒. เส้นทางจาก – แก่งคอย – บ้านนา – นครนายก – ปราจีนบุรี ( เลี่ยงด่านชั่งบ้านนา )

5 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทาง หลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักชัยบาดาล ๑. เส้นทางจาก ทล. ๒๐๕ ตัดเข้า ทล. ๒๒๗๒ ออก ทล. ๒๒๔๓ ( เลี่ยงด่านชั่งชัยบาดาล )

6 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านแดน เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทาง หลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักบ้านแดน ๑. เส้นทางจาก พิจิตร - หนองตางู – บรรพตพิสัย – หนองสังข์ ( เลี่ยงด่านชั่งบ้านแดน ) สถานีตรวจสอบ น้ำหนักบ้านแดน

7 เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทาง หลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักเก้าเลี้ยว ๑. เส้นทางจาก พิจิตร - โพทะเล - บรรพตพิสัย - ซ้ายนครสวรรค์ ( เลี่ยงด่านชั่งเก้าเลี้ยว ) แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว

8 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหะคีรี เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทาง หลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักพยุหะคีรี ๑. เส้นทางจาก ต่างระดับชัยนาท - ตาคลี ( เลี่ยงด่านชั่งพยุหะคีรี ) สถานีตรวจสอบ น้ำหนักพยุหะคีรี

9 เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทาง หลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองบัว ๑. เส้นทางจาก หนองกลับ - ชุมแสง - ท่าตะโก ( เลี่ยงด่านชั่งหนองบัว ) แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองบัว

10 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักวิเชียรบุรี เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักวิเชียรบุรี ๑. เส้นทางจาก ทล. ๒๑๑๙ – ซ้าย ทล. ๒๒๗๕ ที่ กม. ๕๖ - ๕๗ – จ. เพชรบูรณ์ ( เลี่ยงด่านชั่งวิเชียรบุรี )

11 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยา เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทาง หลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักสรรพยา ๑. เส้นทางจาก กม. ๑๒๐ + ๖๒๕ ต. หาดอาษา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท ( เลี่ยงด่านชั่งสรรพยา )


ดาวน์โหลด ppt แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค ( ขา เข้า ) เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ ( ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองแค ๑.เส้นทางจาก ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google