งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า)
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองแค เส้นทางจาก ทล.๓๖๒ (เลี่ยงเมืองสระบุรี) - ขวา ถนนเหล็ก – ทล.๓๒๙ (หินกอง – ภาชี) ๒. เส้นทางที่ ๒ ทล.๑ (พหลโยธิน) – ทล.๓๓ (สุวรรณศร) (เลี่ยงด่านชั่งหนองแค )

2 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า)
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางที่ ๑ – ทล.๒๑ (พุแค-หล่มสัก) – ซ้าย ทล.ชนบท (พุแค – แก่งคอย) เส้นทางที่ ๒ – ทล.๑ (พหลโยธิน) – ซ้าย บ้านครัว – บ้านหมอ – ท่าเรือ – อยุธยา เส้นทางที่ ๓ – ทล.๒๑ (พุแค-หล่มสัก) – ขวา โคกตูม –พระพุทธบาท –บ่อพรานล้างเนื้อ -บ้านหมอ-ท่าเรือ -อยุธยา (เลี่ยงด่านชั่งเฉลิมพระเกียรติ)

3 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า)
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักแก่งคอย เส้นทางที่ ๑ –ถ.มิตรภาพ (ทล.๒) – ซ้าย เข้า อ.แก่งคอย – ซ้าย สะพานห้วยดักดาน เส้นทางที่ ๒ –ถ.แสลงพัน – แก่งคอย เส้นทางที่ ๓ – แก่งคอย – บ้านนา เส้นทางที่ ๔ – มวกเหล็ก – วังม่วง (เลี่ยงด่านชั่งแก่งคอย)

4 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านนา (บางอ้อ) ขาเข้า
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักบ้านนา(บางอ้อ) ๑. เส้นทางจาก – ทล.๓๐๕ (รังสิต-นครนายก) – ขวา ทล.๓๐๗๖ – ซ้าย ทล.๓๓ (สุวรรณศร) ๒. เส้นทางจาก –แก่งคอย –บ้านนา – นครนายก – ปราจีนบุรี (เลี่ยงด่านชั่งบ้านนา)

5 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักชัยบาดาล ๑. เส้นทางจาก ทล.๒๐๕ ตัดเข้า ทล.๒๒๗๒ ออก ทล.๒๒๔๓ (เลี่ยงด่านชั่งชัยบาดาล)

6 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านแดน
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักบ้านแดน ๑. เส้นทางจาก พิจิตร - หนองตางู – บรรพตพิสัย – หนองสังข์ (เลี่ยงด่านชั่งบ้านแดน) สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านแดน

7 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักเก้าเลี้ยว ๑. เส้นทางจาก พิจิตร - โพทะเล - บรรพตพิสัย - ซ้ายนครสวรรค์ (เลี่ยงด่านชั่งเก้าเลี้ยว)

8 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหะคีรี
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักพยุหะคีรี ๑. เส้นทางจาก ต่างระดับชัยนาท - ตาคลี (เลี่ยงด่านชั่งพยุหะคีรี) สถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหะคีรี

9 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองบัว
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักหนองบัว ๑. เส้นทางจาก หนองกลับ - ชุมแสง - ท่าตะโก (เลี่ยงด่านชั่งหนองบัว)

10 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักวิเชียรบุรี
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักวิเชียรบุรี ๑. เส้นทางจาก ทล.๒๑๑๙ – ซ้าย ทล.๒๒๗๕ ที่ กม.๕๖-๕๗ – จ.เพชรบูรณ์ (เลี่ยงด่านชั่งวิเชียรบุรี)

11 แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยา
เส้นทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก ) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจน้ำหนักสรรพยา ๑. เส้นทางจาก กม.๑๒๐+๖๒๕ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (เลี่ยงด่านชั่งสรรพยา)


ดาวน์โหลด ppt แผนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google