งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์

3 ที่ใดมีความเกลียดชังโปรดให้ข้าพเจ้านำความรัก

4 ที่ใดมีความขุ่นเคืองโปรดให้ข้าพเจ้านำการอภัย

5 ที่ใดมีความสงสัย โปรดให้ข้าพเจ้านำความเชื่อ

6 ที่ใดมีความสิ้นหวัง โปรดให้ข้าพเจ้านำความหวัง

7 ที่ใดมีความมืด โปรดให้ข้าพเจ้า เป็นผู้นำความสว่าง

8 ที่ใดมีความเศร้า โปรดให้ ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดี

9 ข้าแต่พระเจ้า โปรดอย่าให้ ข้าพเจ้า...

10 มุ่งที่จะให้ผู้อื่นบรรเทา แต่รู้จักบรรเทาผู้อื่น

11 ที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจ แต่พร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น

12 ที่จะให้ผู้อื่นรัก แต่รู้จักรักผู้อื่นก่อน

13 เพราะในการให้ เราได้รับ

14 ในการอภัย เราได้รับการอภัย

15 ในการยอมตาย เราจะบังเกิดใหม่ใน ชีวิตนิรันดร...

16 จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยน และถูกกาลเทศะเสมอ จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด ( โคโลสี 4,6)

17 ผู้ใดอยากติดตามเรา จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน และติดตามเรา ( ลูกา 9,23)

18 มนุษย์จะได้ประโยชน์ใด ในการที่จะ ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป ( ลู กา 9, 25)

19 ข้าพเจ้าคิดว่า การมีชีวิตอยู่ก็คือ พระคริสตเจ้า ( ฟป. 1,21)

20 มิใช่ข้าพเจ้า เองอีกต่อไป ที่มีชีวิตอยู่ แต่พระคริสต เจ้า ทรงดำรงชีวิต อยู่ ในตัวข้าพเจ้า ( กท.2,20)

21 ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา ( มัทธิว 25,40)

22 สันติสุข จงอยู่กับท่าน !


ดาวน์โหลด ppt ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google