งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์

3 ที่ใดมีความเกลียดชังโปรดให้ข้าพเจ้านำความรัก

4 ที่ใดมีความขุ่นเคืองโปรดให้ข้าพเจ้านำการอภัย

5 ที่ใดมีความสงสัย โปรดให้ข้าพเจ้านำความเชื่อ

6 ที่ใดมีความสิ้นหวัง โปรดให้ข้าพเจ้านำความหวัง

7 ที่ใดมีความมืด โปรดให้ข้าพเจ้า เป็นผู้นำความสว่าง

8 ที่ใดมีความเศร้า โปรดให้ ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดี

9 ข้าแต่พระเจ้า โปรดอย่าให้ ข้าพเจ้า...

10 มุ่งที่จะให้ผู้อื่นบรรเทา แต่รู้จักบรรเทาผู้อื่น

11 ที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจ แต่พร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น

12 ที่จะให้ผู้อื่นรัก แต่รู้จักรักผู้อื่นก่อน

13 เพราะในการให้ เราได้รับ

14 ในการอภัย เราได้รับการอภัย

15 ในการยอมตาย เราจะบังเกิดใหม่ใน ชีวิตนิรันดร...

16 จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยน และถูกกาลเทศะเสมอ จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด...........( โคโลสี 4,6)

17 ผู้ใดอยากติดตามเรา จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน และติดตามเรา ( ลูกา 9,23)

18 มนุษย์จะได้ประโยชน์ใด ในการที่จะ ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป ( ลู กา 9, 25)

19 ข้าพเจ้าคิดว่า การมีชีวิตอยู่ก็คือ พระคริสตเจ้า ( ฟป. 1,21)

20 มิใช่ข้าพเจ้า เองอีกต่อไป ที่มีชีวิตอยู่ แต่พระคริสต เจ้า ทรงดำรงชีวิต อยู่ ในตัวข้าพเจ้า ( กท.2,20)

21 ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา.............( มัทธิว 25,40)

22 สันติสุข จงอยู่กับท่าน !


ดาวน์โหลด ppt ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google