งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอยะหริ่ง อำเภอเมือง

2 สถานการณ์พื้นที่ 1 มีปัญหายาเสพติดในเรื่อง การค้าและการ แพร่ระบาด 2. พื้นที่ค้าและแพร่ระบาด มีทุกพื้นที่อำเภอ โดย พื้นที่แพร่ระบาดมาก คือ อันดับ 1 อำเภอเมือง อันดับ 2 อำเภอสายบุรี อันดับ 3 อำเภอโคกโพธิ์ 3. พื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดมาก ( จากการสำรวจ ) 74 หมู่บ้าน 3 ชุมชน 4. พื้นที่เฝ้าระวัง คือ ร้านน้ำชา ( เกี่ยวเนื่องกับตัว ยา คือ พืชกระท่อม ) บ้านเช่า ( ตัวยา ยาบ้า กัญชา )

3 สถานการณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้อง ( ผู้ค้า / ผู้เสพ ) 1. กลุ่มอายุ ส่วนใหญ่ อายุประมาณ 17- 35 ปี 2. กลุ่มอาชีพ รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน 3. กลุ่มคนเฝ้าระวัง แรงงานต่างด้าวภาค ประมง ( ยาบ้า ) ผู้ใช้แรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรม ( ยาบ้า กัญชา ) กลุ่ม เยาวชนในและนอกสถานศึกษา ( ยาบ้า พืชกระท่อม ) 4. ศาสนา ข้อสังเกต จ. ปัตตานี ส่วนใหญ่ นับถือศาสนา อิสลาม ซึ่งคนกลุ่มนี้จะ ใช้กัญชาและพืชกระท่อมเป็นหลัก เนื่องจากไม่ส่อพฤติกรรมทางกายภาพ

4 สถานการณ์ตัวยา จุดอ่ อน จุ ด แ ข็ ง ตัวยาที่แพร่ระบาด คือ ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม เฮโรอีน อัลปราโซแลม ไอซ์ สารระเหย ยาแก้ไอ ยากล่อมประสาท และ เอ็กซ์ตาซี่ โดยตัวยาหลัก คือ อันดับ 1 พืชกระท่อม ( ร้อยละ 37.4) อันดับ 2 กัญชา ( ร้อยละ 27.9) อันดับ 3 ยาบ้า ( ร้อยละ 24.6) แนวโน้มตัวยา พืชกระท่อม และตัวยาที่ใช้ เป็นส่วนประกอบ คือ ยาแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท ( อัลปราโซแลม ) และ club drugs คือ ไอซ์ เป็นการ วิเคราะ ห์โดย ใช้สถิติ จับกุม และ ข้อมูล การข่าว เป็น หลัก, ข้อมูล ด้าน บำบัดที่ จัดเก็บ มักสนใจ ตัวยา หลัก คือ ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน สาร ระเหย แต่ไม่มี ข้อมูล พืช กระท่อม ข้อ มูล จับ กุม มี ต่อ เนื่ อง ทุก เดื อน ดู แน วโ น้ม ได้

5 ความชัดเจนในการกำหนดแนว ทางการดำเนินงาน 1. ข้อมูลชี้สภาพความรุนแรงของปัญหา : ข้อมูลสถิติจับกุม บำบัดรักษา ( ทั้งในระบบ สมัครใจ ต้องโทษ เรือนจำ ) และการข่าว 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา : กรณีปัญหาการค้าและแพร่ระบาดพืชกระท่อม 1. จัดระเบียบร้านน้ำชา 2. เนื่องจากพืชกระท่อม คือ 4x100 มีส่วนผสม สาร / ตัวยาอื่นๆ ที่สำคัญ คือ ยาแก้ไอในน้ำเชื่อม วัตถุออกฤทธิ์ฯ ซึ่ง ได้มีมาตรการข้อความร่วมมือ ร้านขายยาไม่ให้ขาย โดยเน้นยี่ห้อที่มีส่วนผสม ของโคเดอีน และดูพฤติกรรมผู้ซื้อที่น่าสงสัยก็จะ ไม่ขาย

6 ความชัดเจนในการกำหนดแนว ทางการดำเนินงาน 3. กิจกรรมที่ดำเนินการ : - รณรงค์ และตัดฟันพืชกระท่อม - การบำบัดรักษา สธ. จัดค่ายบำบัด ค่ายต้น กล้า ชมรมฟ้าหลังฝนดูแลผู้ผ่านการบำบัดและ อาชีพ ให้มีอาชีแลพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการญา ลันนันบารู - โครงการเปลี่ยนกระท่อมเป็นกะทิ 4. ข้อมูลตัวชี้วัด : - ผู้บำบัดไม่กลับไปเสพซ้ำ มีงานทำ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้น - ผลการจับกุมข้อหาเสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อจำหน่าย น้อยลง 5. หน่วยเจ้าภาพหลัก : สาธารณสุข ตำรวจ และ ศตส. จ.


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google