งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

2 เว็บไซต์ www.cat-eauction.com
(ใช้ Browser Internet Explorer Version 8, Mozilla Firefox หรือ Google chrome)

3 หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ

4 หน้าจอผู้มีสิทธิเสนอราคา

5 หน้าจอให้ผู้มีสิทธิเสนอราคากรอก “รหัสผ่านโครงการ”

6 หน้าจอเสนอราคาจะมีสถานะตลาด ดังนี้
- สถานะ Valid = พร้อมที่จะเปิดให้เสนอราคาเมื่อถึงเวลาที่กำหนด - สถานะ Open = สามารถเสนอราคาได้ และจะมีรูปค้อนเมื่อเสนอราคาต่ำสุด - สถานะ Hidden = สามารถเสนอราคาได้ แต่จะไม่แสดงรูปค้อน แม้ว่าจะเสนอราคาต่ำสุด - สถานะ Extend = เมื่อหมดเวลาในช่วงปกติ แต่มีการเสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน ระบบจะต่อเวลา ครั้งละ 3 นาที จนจะได้ผู้ชนะ ผู้เสนอราคาทุกรายสามารถเสนอราคาต่อได้ (ไม่แสดงรูปค้อน) - สถานะ Closed = สิ้นสุดการเสนอราคา ไม่สามารถเสนอราคาได้

7 ตัวอย่างหน้าจอเสนอราคาของ Bidder
ในสถานะต่างๆ ของตลาด

8 ตัวอย่างหน้าจอเสนอราคาในสถานะ Valid
ชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา รายละเอียดของของงาน/โครงการ

9 ตัวอย่างหน้าจอเสนอราคาในสถานะ Open
เมื่อถึงเวลาที่กำหนด จะมีแสดงข้อความแจ้งเริ่มเสนอราคา ข้อความแจ้งเริ่มเสนอราคา

10 เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7)
และช่วงระยะเวลาที่เหลือในการเสนอราคา ช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7)

11 โดยจะแสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED”
ระบบจะมีข้อความแจ้งไม่รับข้อมูลราคาที่เสนอ เท่ากับ หรือสูงกว่า ราคาเริ่มต้น และไม่รับข้อมูลที่เสนอเป็นเครื่องหมาย หรือตัวอักษรเข้าสู่ระบบ โดยจะแสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED”

12 ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ

13 ข้อความแจ้งไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอเท่ากับราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ
ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูล

14 กรอกเครื่องหมายหรือตัวอักษร
ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาเป็นเครื่องหมายและตัวอักษรเข้าสู่ระบบ กรอกเครื่องหมายหรือตัวอักษร ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูล

15 ตัวอย่างการเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด แสดงการเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด

16 แสดงข้อความแจ้งการเข้าสู่ช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย (สถานะ Hidden)
ข้อความแจ้งเข้าสู่ช่วง 5 นาทีสุดท้าย

17 แสดงการเสนอราคาต่ำสุดในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย (ไม่แสดงรูปค้อน)
การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย (ปิดสัญลักษณ์)

18 ข้อความแจ้งระบบจะขยายเวลา 3 นาที เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน
(ระบบจะต่อเวลาครั้งละ 3 นาที จนกว่าจะมีการเสนอลดราคา) ข้อความแจ้ง ระบบขยายเวลา 3 นาที ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

19 การเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในช่วงขยายเวลา (ไม่แสดงรูปค้อน)

20 ข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา
ข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอราคา (กรณีไม่มีการขยายเวลา) และเมื่อได้ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวในช่วงขยายเวลา ข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา

21 ตัวอย่าง ประวัติการเสนอราคา (log file) เมื่อสถานะตลาด Closed

22 ขอได้รับความขอบคุณจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google