งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

2 เว็บไซต์ www.cat-eauction.comwww.cat-eauction.com ( ใช้ Browser Internet Explorer Version 8, Mozilla Firefox หรือ Google chrome)

3 หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ

4 หน้าจอผู้มีสิทธิเสนอราคา

5 หน้าจอให้ผู้มีสิทธิเสนอราคากรอก “ รหัสผ่านโครงการ ”

6 หน้าจอเสนอราคาจะมีสถานะตลาด ดังนี้ - สถานะ Valid = พร้อมที่จะเปิดให้เสนอราคาเมื่อถึงเวลาที่ กำหนด - สถานะ Open = สามารถเสนอราคาได้ และจะมีรูปค้อนเมื่อ เสนอราคาต่ำสุด - สถานะ Hidden = สามารถเสนอราคาได้ แต่จะไม่แสดงรูป ค้อน แม้ว่าจะเสนอราคาต่ำสุด - สถานะ Extend = เมื่อหมดเวลาในช่วงปกติ แต่มีการเสนอ ราคาต่ำสุดเท่ากัน ระบบจะต่อเวลา ครั้งละ 3 นาที จนจะได้ผู้ชนะ ผู้เสนอราคา ทุกรายสามารถเสนอราคาต่อได้ ( ไม่แสดงรูปค้อน ) - สถานะ Closed = สิ้นสุดการเสนอราคา ไม่สามารถเสนอ ราคาได้

7 ตัวอย่างหน้าจอเสนอราคาของ Bidder ในสถานะต่างๆ ของตลาด

8 ตัวอย่างหน้าจอเสนอราคาในสถานะ Valid ชื่อผู้มีสิทธิเสนอ ราคา รายละเอียดของของ งาน / โครงการ

9 ตัวอย่างหน้าจอเสนอราคาในสถานะ Open เมื่อถึงเวลาที่กำหนด จะมีแสดงข้อความแจ้งเริ่มเสนอราคา ข้อความแจ้งเริ่ม เสนอราคา

10 เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7) และช่วงระยะเวลาที่เหลือในการเสนอราคา เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการ เสนอราคา (GMT+7) ช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการ เสนอราคา

11 ระบบจะมีข้อความแจ้งไม่รับข้อมูลราคาที่เสนอ เท่ากับ หรือสูงกว่า ราคาเริ่มต้น และไม่รับข้อมูลที่เสนอเป็นเครื่องหมาย หรือตัวอักษร เข้าสู่ระบบ โดยจะแสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED”

12 ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคา สูงกว่าราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการ ไม่รับข้อมูล

13 ข้อความแจ้งไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอเท่ากับ ราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ

14 ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาเป็น เครื่องหมายและตัวอักษรเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการ ไม่รับข้อมูล กรอกเครื่องหมาย หรือตัวอักษร

15 ตัวอย่างการเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด แสดงการเป็นผู้ที่ เสนอราคาต่ำสุด

16 แสดงข้อความแจ้งการเข้าสู่ช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย ( สถานะ Hidden) ข้อความแจ้งเข้าสู่ช่วง 5 นาทีสุดท้าย

17 แสดงการเสนอราคาต่ำสุดในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย ( ไม่แสดงรูปค้อน ) การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาที สุดท้าย ( ปิดสัญลักษณ์ )

18 ข้อความแจ้งระบบจะขยายเวลา 3 นาที เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน ( ระบบจะต่อเวลาครั้งละ 3 นาที จนกว่าจะมีการเสนอลดราคา ) ข้อความแจ้ง ระบบขยายเวลา 3 นาที ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

19 การเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในช่วงขยายเวลา ( ไม่แสดงรูปค้อน )

20 ข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอราคา ( กรณีไม่มีการขยายเวลา ) และเมื่อได้ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว ในช่วงขยายเวลา ข้อความแจ้งสิ้นสุดการ เสนอราคา

21 ตัวอย่าง ประวัติการเสนอราคา (log file) เมื่อสถานะตลาด Closed

22 ขอได้รับความขอบคุณจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเสนอราคาของ Bidder โปรแกรม CAT e-auction บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google