งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบโปรแกรม  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design) การพัฒนาโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบโปรแกรม  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design) การพัฒนาโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบโปรแกรม  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design) การพัฒนาโปรแกรม (Program development) การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)

2 การนิยามปัญหา  ขั้นตอน What is the problem?  ปัญหาคืออะไร เราต้องเข้าใจปัญหาก่อน หรือ เข้าใจโจทย์ก่อน  ผลลัพธ์คืออะไร

3 การวิเคราะห์ปัญหา  สิ่งที่ต้องพิจารณา Input ? ( พิจารณาจาก Output) Output? ( พิจารณาอันดับแรก ) Process ( ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ ) Process Input Output Input 1 2 3

4 แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา

5 แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผลลัพธ์วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา ต้องการทราบพื้นที่สี่เหลี่ยม ความกว้าง และ ความสูง ของสี่เหลี่ยม Input w,h Area = w * h Display Area

6 การเขียนอัลกอริธึม (Algorithms)  อัลกอริธึม หมายถึง คำอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหา (Process)  ขั้นตอนการพัฒนาอัลกอริธึม แตกปัญหาออกเป็นงานๆ หรือเป็นชิ้นใหญ่ก่อน มองความสัมพันธ์ระหว่างงาน ว่างานใด ควรทำก่อน หรืองานใดทำทีหลัง หรือมีเงื่อนไขอย่างไร หรือต้อง ทำซ้ำ ตลอดจนวิธีติดต่อระหว่างกันของงาน จากนั้น พัฒนาวิธีแก้ปัญหา แต่ละส่วนลงไปใน รายละเอียด

7 การพัฒนาอัลกอริธึม  การวิเคราะห์งาน example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของสมการ y = x^2 + 2x +10 วิเคราะห์งานได้ดังนี้ : output : แสดงค่า y input : รับค่า x ( อาจรับจาก keyboard หรือกำหนดค่าใน โปรแกรม ) Process: แบ่งงานเป็น 3 งาน คือ 1. งานรับค่า x จากแป้นพิมพ์ 2. งานคำนวณ y = x*x + 2*x + 10 3. งานพิมพ์ค่า y

8 การพัฒนาอัลกอริธึม  เครื่องมือใช้เขียนอัลกอริธึม รหัสเทียม (Pseudo code) ผังงาน (Flow chart)  ข้อดีของรหัสเทียม แปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย  ข้อดีของผังงาน อ่านง่าย เข้าใจตรงกันได้

9 สัญลักษณ์ในผังงาน จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุด อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงผล ประมวลผล ตัดสินใจ แฟ้มข้อมูล จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน โปรแกรมย่อย แสดงผลทางหน้าจอ แสดงทิศทางการประมวลผล พิมพ์ผลทางเครื่องพิมพ์ STARTSTOP

10 โปรแกรมเขียนผังงาน  โปรแกรมวาดแผนผัง Visio Power Point ฯลฯ  โปรแกรมสร้าง code จาก flowchart Magic Flowchart devFlowCharter

11 การพัฒนาอัลกอริธึม example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของ สมการ y = x^2 + 2x +10

12 3. จงเขียนผังงานแสดงการหาเศษเหลือ สมมุติว่ามี เงิน N บาท ต้องการทราบว่ามีใบละ 100 ใบ 50 ใบ 20 เหรียญ 10 เหรียญ และ เหรียญ 1 บาท อย่างละกี่อัน เช่น N = 256 บาท 100 มี 2 50 มี 1 5 มี 1 1 มี 1 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบโปรแกรม  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design) การพัฒนาโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google