งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition)
การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design) การพัฒนาโปรแกรม (Program development) การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)

2 การนิยามปัญหา ขั้นตอน What is the problem?
ปัญหาคืออะไร เราต้องเข้าใจปัญหาก่อน หรือเข้าใจโจทย์ก่อน ผลลัพธ์คืออะไร

3 การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องพิจารณา Input ? (พิจารณาจาก Output)
Process (ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้) Process Input Output 1 2 3

4 แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา
แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input

5 แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา
แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา ต้องการทราบพื้นที่สี่เหลี่ยม Input w,h Area = w * h Display Area ความกว้าง และ ความสูง ของสี่เหลี่ยม

6 การเขียนอัลกอริธึม (Algorithms)
หมายถึง คำอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหา (Process) ขั้นตอนการพัฒนาอัลกอริธึม แตกปัญหาออกเป็นงานๆ หรือเป็นชิ้นใหญ่ก่อน มองความสัมพันธ์ระหว่างงาน ว่างานใด ควรทำก่อน หรืองานใดทำทีหลัง หรือมีเงื่อนไขอย่างไร หรือต้องทำซ้ำ ตลอดจนวิธีติดต่อระหว่างกันของงาน จากนั้น พัฒนาวิธีแก้ปัญหา แต่ละส่วนลงไปในรายละเอียด

7 การพัฒนาอัลกอริธึม การวิเคราะห์งาน
example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของสมการ y = x^2 + 2x +10 วิเคราะห์งานได้ดังนี้: output : แสดงค่า y input : รับค่า x (อาจรับจาก keyboard หรือกำหนดค่าในโปรแกรม) Process: แบ่งงานเป็น 3 งาน คือ 1. งานรับค่า x จากแป้นพิมพ์ 2. งานคำนวณ y = x*x + 2*x + 10 3. งานพิมพ์ค่า y

8 การพัฒนาอัลกอริธึม เครื่องมือใช้เขียนอัลกอริธึม ข้อดีของรหัสเทียม
รหัสเทียม (Pseudo code) ผังงาน (Flow chart) ข้อดีของรหัสเทียม แปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย ข้อดีของผังงาน อ่านง่าย เข้าใจตรงกันได้

9 สัญลักษณ์ในผังงาน จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุด แฟ้มข้อมูล
START STOP จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุด แฟ้มข้อมูล อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงผล จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน ประมวลผล โปรแกรมย่อย ตัดสินใจ พิมพ์ผลทางเครื่องพิมพ์ แสดงผลทางหน้าจอ แสดงทิศทางการประมวลผล

10 โปรแกรมเขียนผังงาน โปรแกรมวาดแผนผัง โปรแกรมสร้าง code จาก flowchart
Visio Power Point ฯลฯ โปรแกรมสร้าง code จาก flowchart Magic Flowchart devFlowCharter

11 การพัฒนาอัลกอริธึม example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของสมการ
y = x^2 + 2x +10

12 แบบฝึกหัด 3. จงเขียนผังงานแสดงการหาเศษเหลือ สมมุติว่ามีเงิน N บาท ต้องการทราบว่ามีใบละ 100 ใบ 50 ใบ 20 เหรียญ 10 เหรียญ และ เหรียญ 1 บาท อย่างละกี่อัน เช่น N = 256 บาท 100 มี 2 50 มี 1 5 มี 1 1 มี 1


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ปัญหา การนิยามปัญหา (Problem definition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google