งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro_vb_net_06 การสร้างกราฟเส้นตรงด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro_vb_net_06 การสร้างกราฟเส้นตรงด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 intro_vb_net_06 การสร้างกราฟเส้นตรงด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1

2 บทนำ จากที่ผ่านมาเราได้ทำการศึกษาความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มา บ้างแล้วและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา โปรแกรมด้วยภาษา VB.NET2005 ขั้นพื้นฐาน จากนี้ไปจะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเชิง กราฟิก เช่น การสร้างเส้นตรง รูปเหลี่ย ต่างๆ วงกลม วงรี ทรงกลม และอื่นๆ ให้มาก ขึ้น ต่อไป โดยในบทนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ เส้นตรง รูปสี่เหลี่ยม เพื่อใช้ในการสร้าง กราฟ แบบต่างๆ เช่น กราฟเส้นตรง กราฟ แท่ง เป็นต้น 2 2

3 กราฟแบบต่างๆ ใน MS-Excel 3 3

4 กราฟเส้นตรง 4 4

5 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project 5 5

6 ตั้งชื่อ VB_06_Create_Graph กำหนด Location :: C:\CG_Example กด OK 6 6

7 กำหนดคุณสมบัติ Form Name : Frm_Create_Graph BackColor : BackgroundImage : Size : 900, 500 Text : โปรแกรมสร้างกราฟ 7 7

8 นำ GroupBox มาวางดังรูป 8 8

9 กำหนดคุณสมบัติ GroupBox ทั้ง สาม 9 9 Name : GB1-GB3 Text : GB1 GB2 GB3 Size : 639, 435

10 นำ PictureBox มาวางใน GB3 ดัง รูป นำ PictureBox มาวางบนฟอร์มดังรูป 10 Size : 600, 400

11 กำหนดคุณสมบัติของ PictureBox ดังนี้ Name : PBGraph BackColor : สีขาว 11 Size : 600, 400

12 นำ RadioButton มาวางใน GB1 ดังรูป 12

13 กำหนดคุณสมบัติของ RadioButton ดังนี้ 13 Name : R_Line Text : Line -------------------------------------- Name : R_Bar Text : Bar -------------------------------------- Name : R_Circle Text : Circle Name : R_Line Text : Line -------------------------------------- Name : R_Bar Text : Bar -------------------------------------- Name : R_Circle Text : Circle

14 นำ CheckBox มาวางใน GB2 ดัง รูป 14 Name : ChkShowGrid Text : Show Grid -------------------------------------- Name : ChkXLabel Text : X Label -------------------------------------- Name : ChkYLabel Text : Y Label Name : ChkShowGrid Text : Show Grid -------------------------------------- Name : ChkXLabel Text : X Label -------------------------------------- Name : ChkYLabel Text : Y Label

15 กำหนดคุณสมบัติของ CheckBox ดังนี้ 15 Name : ChkShowGrid Text : Show Grid -------------------------------------- Name : ChkXLabel Text : X Label -------------------------------------- Name : ChkYLabel Text : Y Label Name : ChkShowGrid Text : Show Grid -------------------------------------- Name : ChkXLabel Text : X Label -------------------------------------- Name : ChkYLabel Text : Y Label

16 นำ Button มาวาง ดังรูป และกำหนด คุณสมบัติดังนี้ 16 Name : BtnPlotGraph Text : Plot Graph -------------------------------------- Name : BtnClear Text : Clear -------------------------------------- Name : BtnColor Text : Chose Color -------------------------------------- Name : BtnExit Text : Exit Name : BtnPlotGraph Text : Plot Graph -------------------------------------- Name : BtnClear Text : Clear -------------------------------------- Name : BtnColor Text : Chose Color -------------------------------------- Name : BtnExit Text : Exit

17 Double click ที่ปุ่ม BtnPlotGraph แล้วเขียนคำสั่ง บรรทัดแรกสุด เท่านั้น แล้วเขียนคำสั่ง บรรทัดแรกสุด เท่านั้น 19

18 นำเข้า Namespace ที่เกี่ยวข้องกับ graphics – Imports System.Drawing ประกาศตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังรูป Double click ที่ปุ่ม Plot Graph 20

19 ประกาศตัวแปร แบบ Global ตัวแปรนี้จะสามารถใช้งานได้ทุก ส่วนของฟอร์มนี้ 21

20 เริ่มต้นด้วยการสร้าง grid ก่อน 22

21 สร้าง Grid 23

22 กด F5 ดูผลลัพธ์ 31

23 สร้างแกน X พิมพ์ต่อจาก end if ก่อนหน้านี้ 24

24 กด F5 ดูผลจากการสร้างแกน X 32

25 สร้างแกน Y 25

26 สร้างช่วงของข้อมูลในแกน X 26

27 สร้างช่วงของข้อมูลในแกน Y 27

28 สร้าง Label ในแกน X และแกน Y '--- สร้างคำอธิบายแกน X Dim f As Font f = New Font("ms-sans serif", 10, FontStyle.Bold) G.DrawString("0,0", f, Brushes.BlueViolet, 45, PbGraph.Height - 40) '--- สร้าง Label G.DrawString(" แกน Y", f, Brushes.BlueViolet, 40, 20) G.DrawString(" แกน X", f, Brushes.BlueViolet, PbGraph.Width - 45, PbGraph.Height - 55)

29 สร้าง Label ในแกน X และแกน Y 28

30 ตัวอย่างคำสั่งในการสร้าง เส้นกราฟ G.DrawLine(p4, 55, PbGraph.Height - 50, 100, PbGraph.Height - 100) G.DrawLine(p4, 100, PbGraph.Height - 100, 150, PbGraph.Height - 200) ส่วนที่เหลือให้ นศ. เขียนเองให้ครบ

31 ในปุ่ม Cancel 37

32 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Exit แล้วเขียน คำสั่งดังนี้ 38

33 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษากลับไปเขียน คำสั่งส่วนที่ขาดให้ครบ เสร็จ สมบูรณ์ ให้นักศึกษากลับไปเขียน คำสั่งส่วนที่ขาดให้ครบ เสร็จ สมบูรณ์ 40


ดาวน์โหลด ppt Intro_vb_net_06 การสร้างกราฟเส้นตรงด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google