งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1. 2 Install Driver Token Key 1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอ ดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1. 2 Install Driver Token Key 1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอ ดังรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1

2 2 Install Driver Token Key 1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอ ดังรูป

3 3 Install Driver Token Key ถ้าใส่แผ่น CD แล้วไม่ปรากฏดังรูป ให้เปิด My Computer และ ดับเบิ้ลคลิกที่ หรือ Download ได้จาก

4 4 Install Driver Token Key จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ MainMeun

5 5 Install Driver Token Key 2. คลิก ติดตั้งโปรแกรมใช้งาน

6 6 3. โปรแกรมจะทําการ Extract File เพื่อทําการติดตั้ง จะ ปรากฏหน้าจอดังภาพ Install Driver Token Key

7 7 4. จะปรากฏหนาจอดังรูป คลิก Yes

8 8 Install Driver Token Key จะปรากฏหนาจอดังรูป

9 9 Install Driver Token Key

10 10 Install Driver Token Key 5. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ คลิก OK

11 11 Install Driver Token Key จะปรากฏหน้าจอดังภาพ และ คอมพิวเตอร์จะทำการ Restart

12 12 Install Driver Token Key 6. สังเกตที่ Task Bar ด้านขวามือ จะ ปรากฏรูป Token key รูป Token Key

13 13 ReCheck Driver Token Key 1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอดังรูป คลิก ตรวจสอบผลการติดตั้ง

14 14 ReCheck Driver Token Key 2. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ แสดงว่า ติดตั้ง GFMIS Token Key Driver V5.1 สมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากตรวจสอบปรากฏตัวอักษร สีแดง ให้ทําการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ และทําการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

15 LOGO 15 Remove Driver Token Key

16 16 Remove Driver Token Key 1. คลิกที่ Start > Setting > Control Panel

17 17 Remove Driver Token Key 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Add or Remove Program

18 18 Remove Driver Token Key 3. คลิก eToken PKI Client 5.1 SP1 > Remove

19 19 Remove Driver Token Key 4. คลิก Yes รอสักครู่ 5. คลิก Yes

20 20 การถอน Driver Token Key 6. คลิก TMS 5.1 SP1 Client > Remove

21 21 Remove Driver Token Key 7. คลิก Yes ระบบจะทำการถอน โปรแกรม TMS 5.1 SP1 Client หลังจากนั้นให้ทำการ Restart คอมพิวเตอร์ และทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

22 LOGO 22 การตั้งค่า Internet Explorer และ Active X Control เพื่อใช้ งานระบบ Web Online

23 กรณีเข้าใช้ระบบงาน Web Online ทาง Internet ผ่าน URL https://webonlineinter.gfmis.go.th แล้วค้างที่หน้าจอ “ กำลังตรวจสอบ GFMIS TOKEN KEY” ดังรูปด้านล่าง 23 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

24 24 1 ปิดหน้าจอที่กำลังเข้าใช้งานระบบ Web Online 2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่อทำการตั้ง 3 คลิกที่ Tools -> คลิกที่ Internet Options ดังรูป ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

25 25 คลิกที่ Security Tab -> คลิกที่ Trusted sites -> คลิกที่ปุ่ม Sites ดังรูป ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

26 26 พิมพ์ URL : https://*.gfmis.go.th ในช่อง Add this website to the zone -> คลิกที่ปุ่ม Add -> คลิกที่ปุ่ม OK หรือปุ่ม Close ดัง รูป ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

27 คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Trusted sites 27 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

28 28 กรณีคลิกปุ่มจำลองการบันทึก ปุ่มค้นหา ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือปุ่มทำรายการอื่นๆ แล้ว หน้าจอค้าง 1 ปิดหน้าจอที่กำลังเข้าใช้งานระบบ Web Online 2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่อทำ การตั้งค่า 3 คลิกที่ Tools -> คลิกที่ Internet Options ดังรูป ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

29 29 คลิกที่ Tools -> คลิกที่ Internet Options ดังรูป ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

30 คลิกที่ Privacy Tab -> คลิกที่ช่อง Check box ให้ขึ้นเครื่องหมาย ถูก หน้า Block pop-ups หรือ Turn on Pop-up Blocker -> คลิกที่ปุ่ม Settings ดังรูป 30 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online

31 - พิมพ์ URL ของระบบ Web Online ในช่อง Address of website to allow -> คลิกที่ปุ่ม Add -> คลิกที่ปุ่ม Close - กรณีเข้าใช้งานระบบ Web online ทาง Internet ให้พิมพ์ URL https://webonlineinter.gfmis.go.th ดังรูป 31

32 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Pop-up Blocker 32

33 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online กรณีเข้าใช้งานระบบ Web Online ผ่าน Internet Token key ด้วย URL: https://webonlineinter.gfmis.go.th แล้ว ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ตรวจสอบดังนี้https://webonlineinter.gfmis.go.th สังเกตว่าหน้าจอมี Tab สีเหลืองแสดงข้อความ “Internet Explorer has blocked this site from using an ActiveX control in an unsafe manner. As a result, this page might not display correctly” ดังรูปหรือไม่

34 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online 2. หากมี Tab สีเหลืองแสดงข้อความดังรูปที่ 1 ให้ดำเนินการตั้งค่า ActiveX Control ตามขั้นตอนดังนี้ 2.1 ในส่วนของ Menu bar ให้เลือกที่ Tools -> Internet Options 34

35 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online 2.2 คลิกที่ Securities Tab -> Trust site -> Customs Level 35

36 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online 2.3 จากนั้น ให้ตั้งค่า ActiveX Control ตามรูป 2.4 หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK แล้วให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) ใหม่แล้ว ทำการล็อกอินเข้าระบบอีกครั้ง

37 LOGO โปรแกรมช่วย Support ในการแก้ไขปัญหา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน 37

38 > GFMIS TokenKey > โปรแกรม Driver GFMIS TokenKey

39 39 2. ปรากฎหน้าจอดังรูป คลิก โปรแกรมช่วย Support

40 40 3. ปรากฎหน้าจอดังรูป คลิก Save

41 41 4. ปรากฎหน้าจอดังรูป เลือก Save in คลิก Save

42 42 5. ดับเบิลคลิก TeamViewerQS

43 LOGO 43

44 หน้าจอสำหรับผู้ บันทึก หน้าจอสำหรับผู้อนุมัติ

45 45

46 46

47 LOGO 47 สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โทรสาร , มท


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1. 2 Install Driver Token Key 1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอ ดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google