งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Image Processing & Computer Vision Template Matching and Hough Transform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Image Processing & Computer Vision Template Matching and Hough Transform."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Image Processing & Computer Vision Template Matching and Hough Transform

2 2 Template Matching Use for OCR Input Image Image Intensity in Binary 0 and 255 Segmentation using Blob Coloring Convert to Binary Image using Threshold

3 3 Template Matching Create Template A to Z, a to z, 0 to 9 Using Font Arial 12 เก็บเป็นภาพเล็ก ๆ สำหรับ ตัวอักษรทุกตัว

4 4 Template Matching การ Match template กับ Input image จะทำได้โดย การ ทำ convolution แบบ sum square difference เมื่อนำ template ไปวาง (convolution) แล้วให้ทำการ นำเอาค่า pixel ใน template ลบกับค่า pixel ของรูปภาพ และ ทำการรวมค่าทั้งหมด ที่ลบได้ (sum square difference) ถ้าได้ค่าน้อย หรือเป็น 0 แสดงว่า match ถ้าได้ค่ามาก แสดงว่า not match

5 5 Template Matching

6 6

7 7

8 8 Sum Square Difference คือการหาค่าความต่างระหว่าง Template( ต้นแบบ ) กับ Target ( ภาพตัวอักษรที่ได้มาจากการ สแกน ) โดยค่าที่ได้นี้ถ้ามีความต่างเป็น 0 หรือมีค่า น้อยมาก แสดงว่า Template กับ Target ตรงกัน (match) แต่ถ้าค่าที่ได้นี้มีความต่างมากแสดงว่า Template กับ Target ไม่ตรงกัน (not match)

9 9 Template Matching Sum square difference

10 10 Template Matching Sum Square Difference Template Target (0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(0-0) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (0-0) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 +(0-0) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(0-0) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(0-0) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 +(0-0) 2 = 0 255=white 0=black

11 11 Template Matching Sum Square Difference Template Target (0-0) 2 +(0-255) 2 +(0-255) 2 +(0-255) 2 +(0-255) 2 + (0-255) 2 +(0-0) 2 + (255-255) 2 +(255-0) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(0-0) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-0) 2 +(255-255) 2 + (0-0) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 +(0-0) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(0-255) 2 +(255-0) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (255-255) 2 +(0-255) 2 +(255-255) 2 +(255-0) 2 + (255-255) 2 +(255-255) 2 +(255-255) 2 + (0-255) 2 +(0-255) 2 +(0-255) 2 +(0-0) 2 +(0-255) 2 + (0-255) 2 +(0-255) 2 = 255 17 255=white 0=black

12 12 Template Matching Idea to get faster matching โดยใช้ Aspect Ratio เก็บอัตราส่วน (Aspect Ratio) ของ Template แยก ตามกลุ่ม โดยเก็บเป็น width / height หรือ width และ height ก็ได้ 12 1 9 11 Ratio = 0.833 w = 1, h = 12 Ratio = 0.75 w = 9, h = 12 Ratio = 0.917 w = 11, h = 12

13 13 Template Matching Idea to get faster matching โดยใช้ Bounding box ใช้การ Blob coloring ให้เป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นขอบเขต (Bounding box) ของการทำ Template Matching ของตัวอักษรในภาพแต่ละตัว เช่น - ตัวอักษร M จะมีขอบเขตเริ่มต้นที่ i=1,j=5 และสิ้นสุดที่ i=12,j=13 - ตัวอักษร A จะมีขอบเขตเริ่มต้นที่ i=1,j=16 และสิ้นสุดที่ i=12,j=26 i j

14 14 Template Matching

15 15 Term Project (OCR) กลุ่มละ 5 คน ให้ทำการ input image ของตัวอักษร โดยใช้ Font Arial size 12 Input image ไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัด ทำ Template ตัวอักษร A..Z, a..z, 0…9 โดยใช้ Font MS Sans Serif regular size 12 สามารถพิมพ์ผลลัพธ์ในการทำ Template Matching ลงใน Text box ได้ ทดสอบโดยการใช้ input image ที่นักศึกษาทำขึ้นเอง และ input image ที่ อ. จัดให้ จัดทำ เอกสารอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรม, การใช้เทคนิค พิเศษต่าง ๆ และ source code พร้อมทั้งต้องออกมา Present หน้าห้อง สำหรับกลุ่มที่ใช้เทคนิคพิเศษเช่น การเก็บอัตราส่วน (Aspect ratio) เพื่อทำให้การ Matching เร็วขึ้น มีคะแนนพิเศษ กำหนดส่งงานก่อนสอน Final

16 16 Hough Transform Technique for Lines Detection

17 17 Hough Transform Line Equation

18 18 Hough Transform Detecting Lines

19 19 Hough Transform Detecting Lines

20 20 Hough Transform Detecting Lines


ดาวน์โหลด ppt 1 Image Processing & Computer Vision Template Matching and Hough Transform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google