งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Image Processing & Computer Vision

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Image Processing & Computer Vision"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Image Processing & Computer Vision
Template Matching and Hough Transform

2 Template Matching Use for OCR Image Intensity in Binary 0 and 255
Input Image Convert to Binary Image using Threshold Segmentation using Blob Coloring

3 เก็บเป็นภาพเล็ก ๆ สำหรับตัวอักษรทุกตัว
Template Matching Create Template A to Z , a to z, 0 to 9 Using Font Arial 12 เก็บเป็นภาพเล็ก ๆ สำหรับตัวอักษรทุกตัว

4 Template Matching การ Match template กับ Input image จะทำได้โดยการ
ทำ convolution แบบ sum square difference เมื่อนำ template ไปวาง(convolution) แล้วให้ทำการนำเอาค่า pixel ใน template ลบกับค่า pixel ของรูปภาพ และทำการรวมค่าทั้งหมด ที่ลบได้ (sum square difference) ถ้าได้ค่าน้อย หรือเป็น 0 แสดงว่า match ถ้าได้ค่ามากแสดงว่า not match

5 Template Matching

6 Template Matching

7 Template Matching

8 Template Matching Sum Square Difference
คือการหาค่าความต่างระหว่าง Template(ต้นแบบ) กับ Target (ภาพตัวอักษรที่ได้มาจากการสแกน) โดยค่าที่ได้นี้ถ้ามีความต่างเป็น 0 หรือมีค่าน้อยมาก แสดงว่า Template กับ Target ตรงกัน(match) แต่ถ้าค่าที่ได้นี้มีความต่างมากแสดงว่า Template กับ Target ไม่ตรงกัน(not match)

9 Template Matching Sum square difference

10 Template Matching Sum Square Difference Template Target
(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+ ( )2+( )2+( )2+( )2+ ( )2+(0-0)2+( )2+ (0-0)2+( )2+( )2+ ( )2+( )2+( )2+(0-0)2+ ( )2+( )2+( )2+ ( )2+( )2+(0-0)2+( )2+ ( )2+(0-0)2+( )2+( )2+ (0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2+(0-0)2 = 0 Template Target 255=white 0=black

11 Template Matching Sum Square Difference Template Target = 25517
(0-0)2+(0-255)2+(0-255)2+(0-255)2+(0-255)2+ (0-255)2+(0-0)2+ ( )2+(255-0)2+( )2+( )2+ ( )2+(0-0)2+( )2+ ( )2+( )2+(255-0)2+( )2+ (0-0)2+( )2+( )2+ ( )2+( )2+( )2+(0-0)2+ ( )2+( )2+( )2+ ( )2+( )2+(0-255)2+(255-0)2+ ( )2+(0-255)2+( )2+(255-0)2+ (0-255)2+(0-255)2+(0-255)2+(0-0)2+(0-255)2+ (0-255)2+(0-255)2 = Template Target 255=white 0=black

12 Template Matching Idea to get faster matching โดยใช้ Aspect Ratio เก็บอัตราส่วน(Aspect Ratio) ของ Template แยกตามกลุ่ม โดยเก็บเป็น width / height หรือ width และ height ก็ได้ 11 1 9 12 12 12 Ratio = 0.917 w = 11, h = 12 Ratio = 0.833 w = 1, h = 12 Ratio = 0.75 w = 9, h = 12

13 Template Matching Idea to get faster matching โดยใช้ Bounding box
j i ใช้การ Blob coloring ให้เป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นขอบเขต (Bounding box) ของการทำ Template Matching ของตัวอักษรในภาพแต่ละตัว เช่น ตัวอักษร M จะมีขอบเขตเริ่มต้นที่ i=1,j=5 และสิ้นสุดที่ i=12,j=13 ตัวอักษร A จะมีขอบเขตเริ่มต้นที่ i=1,j=16 และสิ้นสุดที่ i=12,j=26

14 Template Matching

15 Term Project (OCR) กลุ่มละ 5 คน
ให้ทำการ input image ของตัวอักษร โดยใช้ Font Arial size 12 Input image ไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัด ทำ Template ตัวอักษร A..Z, a..z, 0…9 โดยใช้ Font MS Sans Serif regular size 12 สามารถพิมพ์ผลลัพธ์ในการทำ Template Matching ลงใน Text box ได้ ทดสอบโดยการใช้ input image ที่นักศึกษาทำขึ้นเอง และ input image ที่ อ. จัดให้ จัดทำ เอกสารอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรม, การใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ และ source code พร้อมทั้งต้องออกมา Present หน้าห้อง สำหรับกลุ่มที่ใช้เทคนิคพิเศษเช่น การเก็บอัตราส่วน(Aspect ratio) เพื่อทำให้การ Matching เร็วขึ้น มีคะแนนพิเศษ กำหนดส่งงานก่อนสอน Final

16 Hough Transform Technique for Lines Detection

17 Hough Transform Line Equation

18 Hough Transform Detecting Lines

19 Hough Transform Detecting Lines

20 Hough Transform Detecting Lines


ดาวน์โหลด ppt Image Processing & Computer Vision

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google