งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอรทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอรทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอรทึ่ม ( ) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart เป็นคำสั่งใน VB.NET ] โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 เนื้อหา การประกาศตัวแปร Flowchart ในการคำนวณภาษี 10%
โปรแกรมหาค่า …100 โปรแกรม วนลูปหาค่า รับค่า First และ Last แล้วหาค่าตั้งแต่ First … Last โปรแกรมเครื่องคิดเลข และคำนวณพื้นที่ต่าง ๆ

3 การประกาศตัวแปร ประเภทของการประกาศค่าตัวแปร Global variable
Local variable ชนิดข้อมูล Integer :: byte , short , Integer, Long Floation-Point :: single , double Textual :: char , String Boolean :: Date Object

4 ต.ย. การประกาศตัวแปร คำสั่งที่ใช้ในการประกาศตัวแปร Dim Public Private
Dim A as int16 Dim Num as byte Dim Str as String Dim Sum as Double Dim Found as Boolean Dim BOD as Date

5 Flowchart ในการคำนวณภาษี 10%
Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP รูปที่ 7 เราต้องการเขียน Flowchart เพื่อคำนวณภาษีที่ พนักงานต้องชำระ อัตราภาษี 10% Flowchart ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเดือน (salary) แล้วเครื่องจะทำการคำนวณ ภาษี (tax) 10% ให้โดยอัตโนมัติ และจะพิมพ์ค่า salary กับ TAX Output ที่เราต้องการก็คือ salary และ tax (การสั่งพิมพ์ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราต้องการให้พิมพ์อะไร ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ salary, tax ตามตัวอย่างก็ได้ เราอาจสั่งพิมพ์ tax อย่างเดียวก็ได้

6 Flowchart ในการคำนวณภาษี 10%
Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP รูปที่ 7 จาก Flowchart เราสามารถออกแบบหน้าจอได้ดังนี้

7 Flowchart ในการคำนวณภาษี 10%
Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP รูปที่ 7 จาก Flowchart เราสามารถออกแบบหน้าจอได้ดังนี้ Private sub button1_click() Dim sal as int16 Dim TAX as double=0.0 Sal = Textbox1.text TAX = sal*0.1 Label1.text = sal & “ ” & TAX End sub

8 Flowchart วนลูปหาผลรวมตั้งแต่ 1+2+3+..10
Y START X = 1 TOTAL = 0 TOTAL = TOTAL + X X > 100 X = X + 1 N Print TOTAL STOP รูปที่ 8 Flowchart วนลูปหาผลรวมตั้งแต่ จาก Flowchart เราสามารถออกแบบหน้าจอได้ดังนี้

9 Flowchart วนลูปหาผลรวมตั้งแต่ 1+2+3+..10
Private Sub BtnCal_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCal.Click Dim i As Int16 Dim Total As Int32 For i = 1 To 100 Total = Total + i Next i Label1.Text = Total End Sub

10 1 2 3 4 N Y Input Salary START Tax = salary * 0.1 รูปที่ 16 Salary = 0 0 STOP Input salary Print salary, tax

11 ACCUMULATION (การสะสมค่า)
Y Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 17 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax T_sal, T_tax ACCUMULATION (การสะสมค่า) ในการเขียน Flowchart ทางธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องการให้หายอดรวม เช่น หายอดรวมเงินเดือนของพนักงานทุกคน หายอดรวมของเงินภาษี ฯลฯ ในการเขียน Flowchart เราจะใช้วิธีสะสมค่า โดยกำหนด ตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บค่าสะสม = ตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บค่าสะสม + ตัวแปรที่ต้องการสะสม

12 Y N Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 18 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax T_sal, T_tax 1 2 5 4 3 COUNTING (การนับ) เช่นเดียวกับการสะสมค่า การนับก็คือการประมวลผลอย่างหนึ่งที่มักจะทำในการประมวลผลทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นนับจำนวนพนักงานที่คำนวณว่ามีกี่คน นับจำสินค้าที่ลูกค้าซื้อว่ามีกี่ชิ้น ฯลฯ จากตัวอย่างในการคำนวณภาษี นอกจากหายอดรวมของ Salary แล้วเราอาจจะเขียน Flowchart ให้ระบบนับว่ามีพนักงานทั้งสิ้นกี่คน

13 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 19 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax T_sal, T_tax Input salary T_count = T_count+1 COUNTING (การนับ) เช่นเดียวกับการสะสมค่า การนับก็คือการประมวลผลอย่างหนึ่งที่มักจะทำในการประมวลผลทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นนับจำนวนพนักงานที่คำนวณว่ามีกี่คน นับจำสินค้าที่ลูกค้าซื้อว่ามีกี่ชิ้น ฯลฯ จากตัวอย่างในการคำนวณภาษี นอกจากหายอดรวมของ Salary แล้วเราอาจจะเขียน Flowchart ให้ระบบนับว่ามีพนักงานทั้งสิ้นกี่คน

14 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 20 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax T_sal, T_tax Input salary T_count = T_count+1 Salary <= 10000 Tax = 0 จุด Yes และ No เจอกัน SELECTION (ทางเลือก) ในการเขียน Flowchart เพื่อประมวลผล เราจะพบว่าบางกรณีระบบจะต้อง ทำการเลือก (การเลือก ตัดสินใจ หรือเงื่อนไข เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน) เช่น พนักงาน เงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปเสีย 10% ระบบจะต้องทำการเลือกว่าจะให้พนักงานที่อ่านค่าเงินเดือนเข้ามาเสียภาษีเท่าไหร่

15 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 21 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax T_count=T_count+1 T_sal, T_tax,T_count Input salary Salary <= 10000 Tax = 0 T_sal0= T_sal0+ salary T_tax0= T_tax0+ tax T_count0 =T_count0+1 T_sal10= T_sal10+ salary T_tax10= T_tax10+ tax T_count10=T_count10+1 คำนวณ แยก คำนวณรวม

16 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 22 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal0 + T_sal10 T_tax = T_tax0 + T_tax10 T_count=T_count0 + T_count10 Input salary Salary <= 10000 Tax = 0 T_sal0= T_sal0+ salary T_tax0= T_tax0+ tax T_count0 =T_count0+1 T_sal10= T_sal10+ salary T_tax10= T_tax10+ tax T_count10=T_count10+1 T_sal0, T_tax0, T_count0, T_sal10, T_tax10, T_count10, T_sal, T_tax, T_count

17 เนื้อหา

18 คำสั่งในปุ่ม BtnOK Private Sub BtnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnOK.Click Dim num1 As Int16 Dim num2 As Int16 num1 = Val(Txt1.Text) num2 = Val(Txt2.Text) If r1.Checked = True Then LbResult.Text = num1 + num2 ElseIf r2.Checked = True Then LbResult.Text = num1 - num2 ElseIf r3.Checked = True Then LbResult.Text = num1 * num2 ElseIf r4.Checked = True Then LbResult.Text = num1 / num2 ElseIf r5.Checked = True Then LbResult.Text = num1 ^ num2 ElseIf r6.Checked = True Then LbResult.Text = Math.Sqrt(num1) End If End Sub

19 คำสั่งในปุ่ม Cancel Private Sub BtnCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCancel.Click Txt1.Clear() Txt2.Clear() LbResult.Text = "" Txt1.Focus() r1.Checked = True End Sub

20 คำสั่งในปุ่ม Exit Private Sub BtnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnExit.Click Dim msgresult As MsgBoxResult msgresult = MsgBox("คุณต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่" _ , MsgBoxStyle.YesNoCancel, "My Project") If msgresult = MsgBoxResult.Yes Then Close() Else End If End Sub

21 ต.ย. คำสั่งใน RadioButton7
Private Sub r7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r7.Click ' สั่งให้ ค่าที่ 2 และ 3 หายไป Lb2.Visible = False Txt2.Visible = False Lb3.Visible = False Txt3.Visible = False End Sub

22 ต.ย. คำสั่งใน RadioButton8
Private Sub r8_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r8.Click Lb1.Visible = True Txt1.Visible = True Lb2.Visible = True Txt2.Visible = True Lb3.Visible = False Txt3.Visible = False End Sub

23 ต.ย. คำสั่งใน RadioButton9
Private Sub r9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r9.Click Lb1.Visible = True Txt1.Visible = True Lb2.Visible = True Txt2.Visible = True Lb3.Visible = False Txt3.Visible = False End Sub

24 ต.ย. คำสั่งใน RadioButton10
Private Sub r10_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r10.Click ' โค้ในส่วน พ.ท. สี่เหลี่ยมคางหมู Lb1.Visible = True Txt1.Visible = True Lb2.Visible = True Txt2.Visible = True Lb3.Visible = True Txt3.Visible = True End Sub


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอรทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google