งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart เป็นคำสั่งใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart เป็นคำสั่งใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart เป็นคำสั่งใน VB.NET ] โดย อ. นัฐพงศ์ ส่ง เนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com

2 เนื้อหา การประกาศตัวแปร Flowchart ในการคำนวณภาษี 10% โปรแกรมหาค่า 1+2+3+4+…100 โปรแกรม วนลูปหาค่า รับค่า First และ Last แล้วหาค่าตั้งแต่ First … Last โปรแกรมเครื่องคิดเลข และคำนวณพื้นที่ต่าง ๆ

3 การประกาศตัวแปร ประเภทของการประกาศค่าตัวแปร –Global variable –Local variable ชนิดข้อมูล –Integer :: byte, short, Integer, Long –Floation-Point :: single, double –Textual :: char, String –Boolean :: –Date –Object

4 ต. ย. การประกาศตัวแปร คำสั่งที่ใช้ในการประกาศตัวแปร –Dim –Public –Private ต. ย. –Dim A as int16 –Dim Num as byte –Dim Str as String –Dim Sum as Double –Dim Found as Boolean –Dim BOD as Date

5 Flowchart ในการคำนวณภาษี 10% เราต้องการเขียน Flowchart เพื่อคำนวณภาษี ที่ พนักงานต้องชำระ อัตราภาษี 10% Flowchart ดังกล่าวกำหนดให้ ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเดือน (salary) แล้วเครื่องจะทำการ คำนวณ ภาษี (tax) 10% ให้โดยอัตโนมัติ และจะ พิมพ์ค่า salary กับ TAX Output ที่เราต้องการก็ คือ salary และ tax ( การสั่งพิมพ์ขึ้นอยู่ที่เราว่าเรา ต้องการให้พิมพ์อะไร ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ salary, tax ตามตัวอย่างก็ได้ เราอาจสั่งพิมพ์ tax อย่างเดียว ก็ได้ Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP รูปที่ 7

6 Flowchart ในการคำนวณภาษี 10% Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP รูปที่ 7 จาก Flowchart เราสามารถออกแบบหน้าจอได้ดังนี้

7 Flowchart ในการคำนวณภาษี 10% Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP รูปที่ 7 จาก Flowchart เราสามารถออกแบบหน้าจอได้ดังนี้ Private sub button1_click() Dim sal as int16 Dim TAX as double=0.0 Sal = Textbox1.text TAX = sal*0.1 Label1.text = sal & “ ” & TAX End sub

8 Flowchart วนลูปหา ผลรวมตั้งแต่ 1+2+3+..10 Y START X = 1 TOTAL = 0 TOTAL = TOTAL + X X > 100 X = X + 1 N Print TOTAL STOP รูปที่ 8 จาก Flowchart เรา สามารถออกแบบ หน้าจอได้ดังนี้

9 Private Sub BtnCal_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCal.Click Dim i As Int16 Dim Total As Int32 For i = 1 To 100 Total = Total + i Next i Label1.Text = Total End Sub Flowchart วนลูปหาผลรวมตั้งแต่ 1+2+3+..10

10 1 2 3 4 N Y Input Salary START Tax = salary * 0.1 รูปที่ 16 Salary = 0 0 STOP Input salary Print salary, tax

11 ACCUMULATION ( การสะสม ค่า ) ในการเขียน Flowchart ทาง ธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องการให้หายอด รวม เช่น หายอดรวมเงินเดือนของ พนักงานทุกคน หายอดรวมของเงิน ภาษี ฯลฯ ในการเขียน Flowchart เราจะใช้วิธีสะสมค่า โดยกำหนด ตัว แปรที่ไว้สำหรับเก็บค่าสะสม = ตัว แปรที่ไว้สำหรับเก็บค่าสะสม + ตัว แปรที่ต้องการสะสม NY Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 17 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax Print T_sal, T_tax Input salary

12 COUNTING ( การนับ ) เช่นเดียวกับการสะสมค่า การนับก็คือการประมวลผลอย่าง หนึ่งที่มักจะทำในการประมวลผล ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นนับจำนวน พนักงานที่คำนวณว่ามีกี่คน นับจำ สินค้าที่ลูกค้าซื้อว่ามีกี่ชิ้น ฯลฯ จากตัวอย่างในการคำนวณภาษี นอกจากหายอดรวมของ Salary แล้วเราอาจจะเขียน Flowchart ให้ระบบนับว่ามี พนักงานทั้งสิ้นกี่คน Y N Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 18 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax Print T_sal, T_tax Input salary 1 2 5 4 3

13 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 19 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax Print T_sal, T_tax Input salary T_count = T_count+1 Input salary COUNTING ( การนับ ) เช่นเดียวกับการสะสมค่า การนับก็คือการประมวลผลอย่าง หนึ่งที่มักจะทำในการประมวลผล ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นนับจำนวน พนักงานที่คำนวณว่ามีกี่คน นับจำ สินค้าที่ลูกค้าซื้อว่ามีกี่ชิ้น ฯลฯ จากตัวอย่างในการคำนวณภาษี นอกจากหายอดรวมของ Salary แล้วเราอาจจะเขียน Flowchart ให้ระบบนับว่ามี พนักงานทั้งสิ้นกี่คน

14 SELECTION ( ทางเลือก ) ในการเขียน Flowchart เพื่อประมวลผล เราจะพบว่า บางกรณีระบบจะต้อง ทำการ เลือก ( การเลือก ตัดสินใจ หรือเงื่อนไข เป็นคำที่มี ความหมายเดียวกัน ) เช่น พนักงาน เงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปเสีย 10% ระบบจะต้องทำการ เลือกว่าจะให้พนักงานที่อ่าน ค่าเงินเดือนเข้ามาเสียภาษี เท่าไหร่ N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 20 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax Print T_sal, T_tax Input salary T_count = T_count+1 Input salary Salary <= 10000 Tax = 0 YN จุด Yes และ No เจอกัน

15 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 21 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal + salary T_tax = T_tax + tax T_count=T_count+1 Print T_sal, T_tax,T_count Input salary Salary <= 10000 Tax = 0 YN T_sal0= T_sal0+ salary T_tax0= T_tax0+ tax T_count0 =T_count0+1 T_sal10= T_sal10+ salary T_tax10= T_tax10+ tax T_count10=T_count10+1 คำนวณ แยก คำนวณรวม Input salary

16 N Y START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax รูปที่ 22 Salary = 0 0 STOP T_sal = T_sal0 + T_sal10 T_tax = T_tax0 + T_tax10 T_count=T_count0 + T_count10 Input salary Salary <= 10000 Tax = 0 YN T_sal0= T_sal0+ salary T_tax0= T_tax0+ tax T_count0 =T_count0+1 T_sal10= T_sal10+ salary T_tax10= T_tax10+ tax T_count10=T_count10+1 Print T_sal0, T_tax0, T_count0, T_sal10, T_tax10, T_count10, T_sal, T_tax, T_count

17 เนื้อหา

18 คำสั่งในปุ่ม BtnOK Private Sub BtnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnOK.Click Dim num1 As Int16 Dim num2 As Int16 num1 = Val(Txt1.Text) num2 = Val(Txt2.Text) If r1.Checked = True Then LbResult.Text = num1 + num2 ElseIf r2.Checked = True Then LbResult.Text = num1 - num2 ElseIf r3.Checked = True Then LbResult.Text = num1 * num2 ElseIf r4.Checked = True Then LbResult.Text = num1 / num2 ElseIf r5.Checked = True Then LbResult.Text = num1 ^ num2 ElseIf r6.Checked = True Then LbResult.Text = Math.Sqrt(num1) End If End Sub

19 คำสั่งในปุ่ม Cancel Private Sub BtnCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCancel.Click Txt1.Clear() Txt2.Clear() LbResult.Text = "" Txt1.Focus() r1.Checked = True End Sub

20 คำสั่งในปุ่ม Exit Private Sub BtnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnExit.Click Dim msgresult As MsgBoxResult Dim msgresult As MsgBoxResult msgresult = MsgBox(" คุณต้องการออกจากโปรแกรม หรือไม่ " _ msgresult = MsgBox(" คุณต้องการออกจากโปรแกรม หรือไม่ " _, MsgBoxStyle.YesNoCancel, "My Project"), MsgBoxStyle.YesNoCancel, "My Project") If msgresult = MsgBoxResult.Yes Then If msgresult = MsgBoxResult.Yes Then Close() Close() Else Else End If End If End Sub End Sub

21 ต. ย. คำสั่งใน RadioButton7 Private Sub r7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r7.Click ' สั่งให้ ค่าที่ 2 และ 3 หายไป Lb2.Visible = False Txt2.Visible = False Lb3.Visible = False Txt3.Visible = False End Sub

22 ต. ย. คำสั่งใน RadioButton8 Private Sub r8_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r8.Click Lb1.Visible = True Txt1.Visible = True Lb2.Visible = True Txt2.Visible = True Lb3.Visible = False Txt3.Visible = False End Sub

23 ต. ย. คำสั่งใน RadioButton9 Private Sub r9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r9.Click Lb1.Visible = True Txt1.Visible = True Lb2.Visible = True Txt2.Visible = True Lb3.Visible = False Txt3.Visible = False End Sub

24 ต. ย. คำสั่งใน RadioButton10 Private Sub r10_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles r10.Click ' โค้ในส่วน พ. ท. สี่เหลี่ยมคางหมู Lb1.Visible = True Txt1.Visible = True Lb2.Visible = True Txt2.Visible = True Lb3.Visible = True Txt3.Visible = True End Sub


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอ รทึ่ม (4121103) Lec04 : [ การแปลงจาก FlowChart เป็นคำสั่งใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google