งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร. การตั้งค่ารหัสผ่าน 1. เปิดเอกสารที่จะใส่รหัสผ่าน คลิกแท็บ Review ( ตรวจทาน ) คลิกไอคอน Protect Document ( ป้องกันเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร. การตั้งค่ารหัสผ่าน 1. เปิดเอกสารที่จะใส่รหัสผ่าน คลิกแท็บ Review ( ตรวจทาน ) คลิกไอคอน Protect Document ( ป้องกันเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร

2 การตั้งค่ารหัสผ่าน 1. เปิดเอกสารที่จะใส่รหัสผ่าน คลิกแท็บ Review ( ตรวจทาน ) คลิกไอคอน Protect Document ( ป้องกันเอกสาร ) ในกลุ่มของ Protect ( ป้องกัน ) 2. ปรากฎแท็บ Restrict Reviewing Options ( จำกัด การจัดรูปแบบและการแก้ไข )

3 3. คลิกเลือก Limit formatting to a selection of styles ( จำกัดการจัดรูปแบบให้กับการเลือกรูปแบบ ) 4. คลิกเลือก Settings ( การตั้งค่า )

4 5. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Formatting Restrictions ( ข้อจำกัดของการจัดรูปแบบ )

5 6. เลือกคุณลักษณะที่จำกัดความสามารถในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 7. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง ) 8. กลับมาที่แท็บ Editing restrictions ( จำกัดการ จัดรูปแบบและการแก้ไข ) ให้คลิกเลือก Allow only this type of editing in the document ( อนุญาต ให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร )

6 9. เลือกแบบ No changes (Read only) ( ไม่ เปลี่ยนแปลง ( อ่านอย่างเดียว )) 10. คลิกเลือก Everyone ( ทุกคน ) เพื่อป้องกันทุกๆ ผู้ใช้มาแก้ไขเอกสารนี้

7 11. คลิกปุ่ม Yes, Start Enforcing Protection ( ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน )

8 12. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Start Enforcing Protection ( การเริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน ) 13. คลิกเลือก Password ( รหัสผ่าน )

9 14. ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการในช่อง Enter new password (optional) ( ป้อนรหัสผ่านใหม่ ) 15. ป้อนรหัสผ่านเดิมอีกครั้งที่ช่อง Renter password to confirm ( ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อ ยืนยัน ) 16. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง )

10 ยกเลิกรหัสผ่าน 1. ลองลากเมาส์ครอบทุกอย่างในเอกสาร 2. จะเห็นว่าไม่มีเครื่องมือใดสามารถใช้งานได้เลย

11 3. คลิกแท็บ Review ( ตรวจทาน ) คลิกไอคอน Protect Document ( ป้องกันเอกสาร ) ในกลุ่มของ Protect ( ป้องกัน ) 4. คลิกปุ่ม Stop Protection ( หยุดการป้องกัน )

12 5. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Unprotect Document ( หยุดการป้องกัน ) 6. กรอกรหัสผ่านเอกสารลงในช่อง Password ( รหัสผ่าน ) 7. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง ) 8. เอกสารกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

13 การใส่รหัสเพื่อป้องกันการเปิดเอกสาร การตั้งค่ารหัสผ่าน 1. เปิดเอกสารที่จะใส่รหัสผ่าน 2. คลิกปุ่มเมนู Office ( ออฟฟิศ ) 3. เลือกคำสั่ง Prepare ( จัดเตรียม ) เลือก Encrypt Document ( เข้ารหัสลับเอกสาร )

14 4. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Encrypt Document ( เข้ารหัสลับเอกสาร ) 5. กรอกรหัสผ่านที่ต้องการลงในช่อง Password ( รหัสผ่าน ) 6. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง )

15 7. กรอกรหัสผ่านเดิมอีกครั้งในช่อง Confirm Password ( ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ) 8. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง )

16 ลายเซ็นดิจิทัลใช้เพื่อรับรองความ ถูกต้อง ลายเซ็นดิจิทัลช่วยสร้างความมั่นใจได้ ดังต่อไปนี้  ความถูกต้อง ลายเซ็นดิจิทัลช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้ เซ็นชื่อเป็นบุคคลที่ผู้เซ็นชื่ออ้าง  ความสมบูรณ์ ลายเซ็นดิจิทัลช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหา ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกทำให้เสียหายเนื่องจากมี การเซ็นชื่อแบบดิจิทัล  การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ ข้อมูล ลายเซ็นดิจิทัลช่วยในการพิสูจน์ให้ทุกฝ่าย ทราบถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่มีลายเซ็น " การปฏิเสธ ความรับผิดชอบต่อข้อมูล " หมายถึงการที่ผู้เซ็นชื่อ ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาที่มีลายเซ็นนั้น 

17 ต้องการสร้างความมั่นใจเหล่านี้ ผู้สร้างเนื้อหา จะต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเนื้อหาดังกล่าวโดยใช้ ลายเซ็นที่เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้  1. ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง ( ถูกต้อง : หมายถึงสถานะของ ใบรับรองที่นำมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลของบริษัทผู้ ออกใบรับรอง และพบว่า ถูกกฎหมาย เป็นใบรับรอง ปัจจุบัน และไม่ได้หมดอายุหรือถูกเพิกถอน เอกสารที่ลง นามด้วยใบรับรองที่ถูกต้อง และไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนับ จากมีการลงนาม ถือว่าเป็นใบรับรองที่ถูกต้อง )  2. ใบรับรอง ( ใบรับรอง : วิธีการพิสูจน์ตัวตนและความ ถูกต้องทางดิจิทัล ใบรับรองคือเอกสารที่ออกโดยบริษัท ให้การรับรอง และเหมือนกับใบอนุญาตขับขี่ ที่สามารถ หมดอายุหรือถูกเพิกถอนได้ ) ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็น ดิจิทัลเป็นใบรับรองปัจจุบัน ( ยังไม่หมดอายุ )

18  ในกรณีนี้ได้จำลองสถานการณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เกิดผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถบันทึกไฟล์เอกสารใน ขณะนั้นได้ ให้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จากนั้นเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ขึ้นมาใช้งาน  คลิกขวาเลือกคำสั่ง (Open) เปิดไฟล์เอกสารก่อน การบันทึก ( ก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดผิดปกติ )

19 คลิกขวาเลือกคำสั่งเปิด ไฟล์เอกสาร เปิดไฟล์เอกสารได้แล้ว คลิกปิด ที่ปุ่ม Close

20 แมโคร คือ กลุ่มคำสั่งของการเขียนโปรแกรม ด้วย VBA (Visual Basic for Application) แต่ว่า ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม เพียงใช้การบันทึก การกระทำ แล้วเก็บไว้ในรูปของกลุ่มคำสั่งที่ ประกอบด้วยคำสั่งที่เรียง ๆ กันเป็นลำดับ เพื่อ เรียกใช้ในงานที่ต้องทำแบบซ้ำซาก ทั้งนี้เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้ใช้ เป็นผลทำให้งานต่าง ๆ เสร็จได้ รวดเร็ว

21 มีขั้นตอน ดังนี้  แท็บ View ( มุมมอง ) คลิกไอคอนคำสั่ง Macros ( แมโคร ) ในกลุ่ม Macros ( แมโคร )  คลิกคำสั่ง Record Macro ( บันทึกมาโคร )

22  จะปรากฏ Dialog Box Record Macro ( บันทึก แมโคร ) ดังรูป

23  ตั้งชื่อแมโครที่ช่อง Macro name ( ชื่อแมโคร )  คลิกปุ่ม OK ( ตกลง ) เพื่อเริ่มต้นบันทึก

24 1. แท็บ View ( มุมมอง ) คลิกไอคอนคำสั่ง Macros ( แมโคร ) ในกลุ่ม Macros ( แมโคร ) 2. คลิกคำสั่ง View Macros ( แสดงแมโคร )

25 3. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Macros ( แมโคร ) 4. คลิกเลือก Macro ( แมโคร ) ที่สร้างเก็บไว้ 5. คลิกปุ่ม Run ( เรียกใช้ )

26 1. แท็บ View ( มุมมอง ) คลิกไอคอนคำสั่ง Macros ( แมโคร ) ในกลุ่ม Macros ( แมโคร ) 2. คลิกคำสั่ง View Macros ( แสดงแมโคร ) 3. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Macros ( แมโคร ) คลิก เลือก ชื่อแมโครที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete ( ลบ )

27

28 4. คลิกปุ่ม Close ( ยกเลิก )


ดาวน์โหลด ppt การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร. การตั้งค่ารหัสผ่าน 1. เปิดเอกสารที่จะใส่รหัสผ่าน คลิกแท็บ Review ( ตรวจทาน ) คลิกไอคอน Protect Document ( ป้องกันเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google