งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “ รู้ทัน นวัตกรรมคอร์รัปชัน ””” “ โดย รศ. ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานและผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “ รู้ทัน นวัตกรรมคอร์รัปชัน ””” “ โดย รศ. ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานและผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “ รู้ทัน นวัตกรรมคอร์รัปชัน ””” “ โดย รศ. ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานและผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555

2 2 ความหมายของคอร์รัปชัน (Corruption) แตกต่างจากการ ทุจริตอย่างไร ?

3 องค์ประกอบความหมายของคำว่าคอร์รัปชัน ของบุคคลสาธารณะ 1. ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรม 2. การสร้างความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ ของประชาชน ราชการ ชาติหรือสาธารณะ ( Public interest ) 3. การกระทำความผิดตามตัวบทกฎหมาย 3

4 คอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหน้าที่ ตามปกติของงานราชการสมัยใหม่ อัน เนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว ( ในเรื่องส่วนตัว สมาชิกของครอบครัวและสมัครพรรคพวกที่ ใกล้ชิด ) เพื่อเงินทองหรือสถานภาพหรือการ ละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยการใช้อิทธิพลเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว คอร์รัปชันยังครอบคลุมถึงการ ติดสินบน ( การให้สิ่งตอบแทนเพื่อเบี่ยงเบนการ ตัดสินใจของบุคคลที่อยู่ในสถานะผู้ปกครอง ) การเล่นพรรคเล่นพวก ( การใช้การอุปถัมภ์ค้ำจุน ด้วยเหตุผลของความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกว่าการ คำนึงความถูกผิด ) และการจัดสรรทรัพยากรของ ทางราชการโดยมิชอบ ( การจัดสรรทรัพยากร ของทางราชการอย่างผิดกฎหมายเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว ) Nye,1967 4

5 5 เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสาธารณะมุ่งแสวงหา ผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง หรือครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพ้องและคนใกล้ชิด โดยอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ กฎหมาย อำนาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการใช้ข่าวสารข้อมูลภายในเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม่ผิด กฎหมาย ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่ง ผลประโยชน์ทางด้านเงินทองหรือมิได้รับสิ่งตอบแทน ใดๆ เลยก็ตาม แต่ถ้าหากการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ บทบาทของความเป็นบุคคลสาธารณะหรือทรัพยากร สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือมีการใช้ดุลย พินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะเลือกปฏิบัติ (Favourtism) หรือเป็นแบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักคุณธรรม และจริยธรรมของการเป็นบุคคลสาธารณะ ขัดกับ มาตรฐานความคาดหวังของสาธารณชนที่มีต่อบุคคล สาธารณะ ขัดกับผลประโยชน์ของประชาชนจำนวนมาก และขัดกับหลักการแห่งการมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ถือ เป็นการคอร์รัปชันทั้งสิ้น สังศิต พิริยะรังสรรค์ คอร์รัปชันเชิงระบบ : นวัตกรรมที่ ต้องควบคุม, 2554 คอร์รัปชัน

6 6 คอร์รัปชันทางการเมือง (Political corruption) ประเภทของคอร์รัปชัน คอร์รัปชัน คอร์รัปชันทางเศรษฐกิจ (Economic corruption) สังศิต พิริยะรังสรรค์ คอร์รัปชันเชิงระบบ : นวัตกรรมที่ต้องควบคุม, 2554 คอร์รัปชันในการบริหารราชการ แผ่นดิน (Administrative corruption) คอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชน (Corporate corruption)

7 7 แนวการวิเคราะห์ด้านคุณธรรม ( คุณธรรมของผู้ปกครองที่ต้องทำ เพื่อส่วนรวม ) ประโยชน์ของแนวการวิเคราะห์และทฤษฎีคอร์รัปชันต่อแนวการวิเคราะห์ทางด้านกฎหมาย แนวการวิเคราะห์ ทางด้านกฎหมาย แนวการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง นิยม ( โครงสร้างสังคมมีอิทธิพลต่อ การเกิดคอร์รัปชัน ) แนวการวิเคราะห์ของ เศรษฐศาสตร์ สถาบันแบบใหม่ ( ต้นทุน ทางธุรกรรม ) แนวการวิเคราะห์คอร์รัป ชันตามระบบ ( ใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ) แนวการวิเคราะห์แบบหน้าที่นิยม ( การใช้อำนาจและอิทธิพลทางการ เมือง ) แนวการวิเคราะห์ของนัก เศรษฐศาสตร์ ( ทฤษฎีค่าเช่าและการแสวงหาค่า เช่าทางเศรษฐกิจ ) แนวการวิเคราะห์แบบ เศรษฐศาสตร์การเมือง ( ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับ วัฒนธรรม ) แนวการวิเคราะห์เชิงระบบ ( แก้ไขระเบียบ สัญญา กฎหมาย เพื่อตัวเอง ) ทฤษฎีการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ( ความไม่สอดคล้อง ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับส่วนรวม ) ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน ( ตัวแทนไม่ซื่อสัตย์ต่อ ตัวการ )

8 8 ขอบคุณครับ ศูนย์บริการวิชาการธรรมาภิบาล โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


ดาวน์โหลด ppt 1 การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “ รู้ทัน นวัตกรรมคอร์รัปชัน ””” “ โดย รศ. ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานและผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google