งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 วงจร กรองความถี่ แบบ RC, RL, LC, RLC. หัวข้อที่เรียน 4.1 วงจรกรองความถี่ แบบ R – C 4.2 วงจรกรองความถี่ แบบ R – L 4.3 วงจรกรองความถี่ แบบ L.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 วงจร กรองความถี่ แบบ RC, RL, LC, RLC. หัวข้อที่เรียน 4.1 วงจรกรองความถี่ แบบ R – C 4.2 วงจรกรองความถี่ แบบ R – L 4.3 วงจรกรองความถี่ แบบ L."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 วงจร กรองความถี่ แบบ RC, RL, LC, RLC

2 หัวข้อที่เรียน 4.1 วงจรกรองความถี่ แบบ R – C 4.2 วงจรกรองความถี่ แบบ R – L 4.3 วงจรกรองความถี่ แบบ L – C 4.4 วงจรกรองความถี่ แบบ R – L – C 4.5 คริสตอลฟิลเตอร์

3 4.1 วงจรกรองความถี่แบบ R – C ประเภทกรองความถี่ตํ่าผ่าน

4 ประเภทกรองความถี่สูงผ่าน

5 การคำนวณวงจรกรองความถี่ วิทยุแบบ R-C ได้จากสมการต่อไปนี้ โดย Cutoff Frequency สามารถหา ได้จาก ประเภทกรองความถี่ต่ำผ่าน ประเภทกรองความถี่สูงผ่าน

6 ตัวอย่างที่ 4.1 วงจร High Pass Filter เมื่อกำหนดให้ R = 2.1K Ω, C = 0.05 μ F จง คำนวณหาค่าความถี่คัตออฟ (Cutoff Frequency)

7 4.2 วงจรกรองความถี่แบบ R – L I/P O/P คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำจะยอมให้ความถี่ต่ำ I/P O/P

8 4.3 วงจรกรองความถี่แบบ L – C 1. วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน

9 1.0 ย่านความถี่ผ่าน 0.707 ความถี่คั ตออฟ ย่านความถี่ไม่ผ่าน จุดคัตออฟ f A(v)

10 2. วงจรกรองความถี่สูงผ่าน

11 1.0 ย่านความถี่ผ่าน 0.707 ความถี่คัตออฟ ย่านความถี่ไม่ผ่าน จุดคัตออฟ f A(v)

12 4.4 วงจรกรองความถี่แบบ R – L – C Band Pass Filter

13

14 Band Stop Filter

15

16 4.5 คริสตอลฟิลเตอร์ ตอบสนองเพียงความถี่เดียว คือ ความถี่เรโซแนนซ์

17 ทำแบบฝึกหัดท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 วงจร กรองความถี่ แบบ RC, RL, LC, RLC. หัวข้อที่เรียน 4.1 วงจรกรองความถี่ แบบ R – C 4.2 วงจรกรองความถี่ แบบ R – L 4.3 วงจรกรองความถี่ แบบ L.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google