งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 วงจรกรองความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 วงจรกรองความถี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 วงจรกรองความถี่
แบบ RC, RL, LC, RLC

2 หัวข้อที่เรียน 4.1 วงจรกรองความถี่แบบ R – C
4.2 วงจรกรองความถี่แบบ R – L 4.3 วงจรกรองความถี่แบบ L – C 4.4 วงจรกรองความถี่แบบ R – L – C 4.5 คริสตอลฟิลเตอร์

3 4.1 วงจรกรองความถี่แบบ R – C
ประเภทกรองความถี่ตํ่าผ่าน

4 ประเภทกรองความถี่สูงผ่าน

5 การคำนวณวงจรกรองความถี่วิทยุแบบ R-C ได้จากสมการต่อไปนี้ โดย Cutoff Frequency สามารถหาได้จาก
ประเภทกรองความถี่ต่ำผ่าน ประเภทกรองความถี่สูงผ่าน

6 ตัวอย่างที่ 4.1 วงจร High Pass Filter เมื่อกำหนดให้
R = 2.1KΩ , C = 0.05μF จงคำนวณหาค่าความถี่คัตออฟ (Cutoff Frequency)

7 4.2 วงจรกรองความถี่แบบ R – L
คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำจะยอมให้ความถี่ต่ำ I/P O/P O/P I/P

8 4.3 วงจรกรองความถี่แบบ L – C
1. วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน

9 A(v) ย่านความถี่ผ่าน ย่านความถี่ไม่ผ่าน จุดคัตออฟ f ความถี่คัตออฟ 1.0
0.707 จุดคัตออฟ f ความถี่คัตออฟ

10 2. วงจรกรองความถี่สูงผ่าน

11 A(v) ย่านความถี่ไม่ผ่าน ย่านความถี่ผ่าน จุดคัตออฟ f ความถี่คัตออฟ 1.0
0.707 จุดคัตออฟ f ความถี่คัตออฟ

12 4.4 วงจรกรองความถี่แบบ R – L – C
Band Pass Filter

13

14 Band Stop Filter

15

16 4.5 คริสตอลฟิลเตอร์ ตอบสนองเพียงความถี่เดียว คือ ความถี่เรโซแนนซ์

17 ทำแบบฝึกหัดท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 วงจรกรองความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google