งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHARPTER 6 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHARPTER 6 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHARPTER 6 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มข้อมูล

2 สาระการเรียนรู้ 1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการเขียนฟังก์ชั่นทาง คณิตศาสตร์ในการคำนวณ แบบ กลุ่ม 2. เพื่อศึกษาการใช้ฟังก์ชั่น AVG, SUM, MIN, MAX, COUNT เลือกกลุ่มข้อมูลแบบมีเงื่อนไขโดยใช้ Having

3 คำนวณแต่ละค่าที่ได้ อธิบายฟังก์ชั่นที่ใช้หาค่าของ กลุ่มข้อมูลที่ได้ เช่น ค่าเฉลี่ย ผลบวก ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และการนับจำนวนข้อมูลดัง แสดงในตาราง การแสดงผลและคำนวณค่าที่ ได้

4 โดยปกติถ้าใช้คำสั่ง Group By จะแสดงผลได้ ครั้งละ 1 แถว ซึ่งหากต้อง การสอบถามข้อมูลแบบกลุ่มจำเป็นต้องใช้คำสั่ง Having ซึ่งคำสั่ง Having จะใช้ สำหรับสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข การคำนวณแต่ไม่ สามารถกำหนดในส่วนของ Where ได้ดังนั้นต้องกำหนดไว้ในส่วนของ Having  การใช้คำสั่ง HAVING เลือกกลุ่มข้อมูลโดยใช้ HAVING

5 SELECT column1[,column2, …] FROM table-name GROUP BY group1[,group2,..] HAVING group_condition; รูปแบบคำสั่ง HAVING ฟังก์ชั่นสามารถทำได้ตาม รูปแบบคำสั่ง SQL เลือกกลุ่มข้อมูลโดยใช้ HAVING

6 SELECT column เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ แสดง FROM table-name ชื่อตารางซึ่งเก็บข้อมูลที่ เราต้องการคิวรี GROUP BY group1 แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ตามคอลัมน์ที่กำหนดในส่วน Group by HAVING ประโยค HAVING ใช้ในการ กำหนดเงื่อนไข ซึ่งจะ มีการเลือกเฉพาะ กลุ่มข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขขึ้นมา แสดงเท่านั้น Group_condition เงื่อนไขที่ต้องการ กำหนด โดยสามารถใช้โอเปอเร เตอร์ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่กำหนดในส่วน where เลือกกลุ่มข้อมูลโดยใช้ HAVING

7 ตัวอย่าง จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยใช้คำสั่ง Having เพื่อ สอบถามข้อมูลรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนทั้งหมดในกลุ่ม จาก ตาราง student_subject เลือกกลุ่มข้อมูลโดยใช้ HAVING select subjectid, count(*) from teacher group by subjectid having count(*)>=2; ผลลัพธ์

8 SELECT function (column-name or *) FROM ; รูปแบบฟังก์ชั่นสามารถทำได้ตามรูปแบบคำสั่ง SQL คำสั่งฟังก์ชั่น SQL (Function)

9 ตัวอย่างที่ 6 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยหาผลรวมจากคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคน สอบได้ SELECT sum(score) as ผลรวมคะแนน FROM student_subject; ผลลั พธ์ การคำนวณหาผลรวมด้วย SUM

10 ตัวอย่างที่ 6_1 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยหาค่าคะแนน เฉลี่ยจาก คะแนนที่นักศึกษาสอบโดยเลือกจาก table Student_Subject SELECT AVG(score) as ค่าเฉลี่ยคะแนน from student_subject; ผลลั พธ์ การคำนวณหาค่าเฉลี่ยด้วย AVG

11 ตัวอย่างที่ 6_2 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School ว่ามีจำนวนอาจารย์กี่คนในตาราง Teacher SELECT count(*) as จำนวนอาจารย์ from teacher; ผลลั พธ์ การคำนวณการนับจำนวน ข้อมูลด้วย COUNT()

12 ตัวอย่างที่ 6_3 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยหาคะแนนสูงสุด ที่นักศึกษาสอบได้จากตาราง student_subject SELECT Max(score) AS ค่าสูงสุด FROM student_subject; ผลลั พธ์ การคำนวณหาค่าสูงสุดด้วย MAX()

13 ตัวอย่างที่ 6_4 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยหาคะแนนน้อยที่สุด ที่นักศึกษาสอบได้จากตาราง student_subject SELECT Min(score) AS ค่าที่น้อยที่สุด FROM student_subject; ผลลั พธ์ การคำนวณหาค่าสูงสุดด้วย MIN()

14 ตัวอย่าง 6_5 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School แสดงจำนวนนักศึกษาทั้ง หมด พร้อมทั้งระบุ รหัสนักศึกษา และ รหัสนักศึกษา ที่ไม่ซ้ำ กันทั้งหมดที่นักศึกษา ได้ทำการสอบ จากตาราง Student_Subject SELECT count(*) AS Total, count(distinct studentid) AS รหัส นักศึกษา, count(distinct subjectid) AS รหัสวิชา FROM student_subject; ผลลั พธ์ การคำนวณการนับจำนวนข้อมูลด้วย COUNT() & DISTINCT Total รหัสนักศึกษา รหัสวิชา

15 ตัวอย่าง 6_6 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยอยากคะแนนเฉลี่ย เฉพาะรหัสวิชา I001 SELECT avg(score) as ค่าเฉลี่ยเฉพาะวิชา FROM student_subject where subjectid = 'I001'; ผลลั พธ์ การใช้ฟังก์ชั่น ร่วมกับประโยค คำสั่งย่อย WHERE

16 ** แบบทดสอบท้ายบทเรียน ** Exam 6_1 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยอยากทราบคะแนน ทั้งหมด, คะแนนเฉลี่ย, คะแนนสูงสุด, คะแนนต่ำสุด ทั้งหมด ของนักศึกษาพร้อมทั้ง แสดงหัวข้อให้ตรงกับข้อมูลที่ต้องการหา จากตาราง Student_Subject SELECT sum(score) as ผลรวมคะแนน, avg(score) as ค่าเฉลี่ย คะแนน, max(score) as คะแนนสูงสุด, min(score) as คะแนนน้อยที่สุด from student_subject; ผลลั พธ์

17 ** แบบทดสอบท้ายบทเรียน ** Exam 6_2 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยอยากทราบชมรมทั้งหมด ในโครงเรียนที่ไม่ซ้ำกัน SELECT club from club group by club; ผลลั พธ์

18 ** แบบทดสอบท้ายบทเรียน ** Exam 6_3 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยอยากทราบชมรมทั้งหมด ที่มีสามาชิก = 3 คน SELECT club,count(*) as จำนวน 3 from club group by club having count(club)=3; ผลลั พธ์

19 ** แบบทดสอบท้ายบทเรียน ** Exam 6_4 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School แสดงชื่องานอดิเรกและ จำนวนนักศึกษาที่มีงานอดิเรกนั้น เรียงลำดับจากมากไปหา น้อย SELECT hobby, count(hobby) from hobby group by hobby order by count(*) DESC; ผลลั พธ์

20 สรุปท้ายบทเรียน บทเรียนเรียนนี้เป็นการศึกษาถึงฟังก์ชั่นเชิง คณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับกลุ่ม หรือเซ็ตของข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ผลบวก ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และการนับจำนวน ข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์ AVG, SUM, MIN, MAX และ COUNT ตลอดจน การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย Having

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt CHARPTER 6 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google