งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล

2 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 2 ภาคผนวก ข. พีชคณิตบูลีนและ ดิจิตอลลอจิก (Boolean Algebra & Digital Logic)

3 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 3 พื้นฐานพีชคณิตบูลีน  ค่าของลอจิก 0 และลอจิก 1

4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 4 พื้นฐานพีชคณิตบูลีน  การทำงานของลอจิก AND=A.B หรือ AB OR=A+B NOT=A’ XOR=A B NAND=(AB)’ NOR=(A+B)’

5 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 5 พื้นฐานพีชคณิตบูลีน  ตารางค่าความจริง

6 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 6 พื้นฐานพีชคณิตบูลีน  ตัวอย่างการหาบูลีนฟังก์ชันจากตาราง ความจริง a. Y = 1 เมื่อ A=0 AND B=0 AND C=0 หรือ A ’ B ’ C ’ = 1 b. Y = 1 เมื่อ A=0 AND B=1 AND C=0 หรือ A ’ BC ’ = 1 c. Y = 1 เมื่อ A=1 AND B=0 AND C=1 หรือ AB ’ C= 1 d. Y = 1 เมื่อ A=1 AND B=1 AND C=0 หรือ ABC ’ = 1 ดังนั้น Y = A ’ B ’ C ’ + A ’ BC ’ + AB ’ C+ ABC ’

7 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 7 พื้นฐานพีชคณิตบูลีน  คุณสมบัติพื้นฐานของพีชคณิตบูลีน

8 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 8 พื้นฐานพีชคณิตบูลีน

9 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 9 เกต (gate)  แอนด์เกต (AND gate)

10 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 10 เกต (gate)  ออร์เกต (OR gate)

11 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 11 เกต (gate)  น็อตเกต (NOT gate)

12 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 12 เกต (gate)  เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต (eXorclusive-OR gate : XOR)

13 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 13 เกต (gate)  แนนด์เกต (NAND gate)

14 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 14 เกต (gate)  นอร์เกต (NOR gate)

15 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 15 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)

16 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 16 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  นิพจน์บูลีนแบบ Minterm และ Maxterm

17 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 17 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนสมการจาก Minterm

18 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 18 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนสมการจาก Minterm

19 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 19 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนสมการจาก Minterm

20 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 20 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนสมการจาก Maxterm

21 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 21 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนสมการจาก Minterm

22 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 22 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนสมการลอจิกจากวงจรลอจิก

23 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 23 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  เขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก

24 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 24 วงจรคอมบิเนชัน (Combination Circuits)  การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน  วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการหรือโจทย์ปัญหา (Problem Analysis)  สร้างตารางความจริง (Truth Table Construction)  เขียนสมการลอจิก (Logic Equations Written)  ลดรูปสมการ (Equations Simplified)  เขียนวงจรลอจิก (Logic Diagram Drawn)  สร้างและทดสอบวงจร (Logic Circuit Built & Test)

25 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 25 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ขั้นตอนการลดรูป  ขั้นที่ 1 วาดผังคาร์โนห์ตามจำนวนตัว แปร ( ในที่นี้ 2, 3 หรือ 4 ตัวแปร )  ขั้นที่ 2 รวมช่องที่อยู่ติดกันของผังคาร์ โนห์โดยวงไว้ เริ่มจากจำนวนช่องสูงสุด จาก 16 ช่อง, 8 ช่อง, 4 ช่อง, 2 ช่อง และ 1 ช่อง  ขั้นที่ 3 เขียนสมการจากการรวมช่องใน ขั้นตอนที่ 2 ทั้งหมดมา OR กันก็จะได้ สมการของการลดรูป

26 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 26 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ผังคาร์โนห์ 2 ตัวแปร

27 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 27 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ผังคาร์โนห์ 2 ตัวแปร

28 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 28 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ผังคาร์โนห์ 3 ตัวแปร

29 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 29 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ผังคาร์โนห์ 3 ตัวแปร

30 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 30 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ผังคาร์โนห์ 4 ตัวแปร

31 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 31 การลดรูปด้วยผังคาร์โนห์ (K- map)  ผังคาร์โนห์ 4 ตัวแปร

32 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 32 มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) ไดอะแกรมและวงจรลอจิกสำหรับมัลติเพล็กเซอร์ 4-in-1

33 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 33 มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) มัลติเพล็กเซอร์ 74151A

34 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 34 มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) มัลติเพล็กเซอร์ 74151A จำนวน 2 ตัวที่ต่อเป็น มัลติเพล็กเซอร์ 16-in-1

35 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 35 ดีมัลติเพล็กเซอร์ (Demultiplexer) ไดอะแกรมและตารางค่าความจริงของดี มัลติเพล็กเซอร์

36 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 36 ดีมัลติเพล็กเซอร์ (Demultiplexer) วงจรลอจิกของดีมัลติเพล็กเซอร์

37 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 37 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  อาร์เอสฟลิปฟลิป (RS-Flipflop)

38 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 38 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  นอร์แลตอาร์เอสฟลิปฟลิป (NOR latch RS-Flipflop)

39 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 39 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  แนนด์แลตอาร์เอสฟลิปฟลิป (NAND latch RS-Flipflop)

40 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 40 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  อาร์เอสฟลิปฟลิปแบบมีสัญญาณนาฬิกา (Clocked RS-Flipflop)

41 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 41 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  ดีฟลิปฟลิป (D-Flipflop)

42 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 42 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  เจเคฟลิปฟลิป (JK-Flipflop)

43 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 43 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  เจเคมาสเตอร์สลาฟฟลิปฟลิป (JK- Master-slave Flipflop)

44 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 44 ฟลิปฟลิป (Flipflop)  ทีฟลิปฟลิป (T Flipflop)


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google