งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ Introduction to Economics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ Introduction to Economics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ Introduction to Economics

2 เศรษฐศาสตร์(Economics)

3 1. เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ (Positive Economics) (Positive Economics) 2. เศรษฐศาสตร์นโยบาย (Normative Economics) (Normative Economics)

4

5 ทรัพยาก ร Resourc e

6 1. สินค้าปกติ (Normal Goods) 2. สินค้าประกอบกัน (Complementary Goods) 3. สินค้าทดแทนกัน (Substitution Goods) 4. สินค้าฟุ่มเฟือย (Extravag Goods) 5. สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods)

7 ระบ บทุน นิยม ระบบ วางแผ น ระบ บ ผสม

8 กระแสหมุนเวียนทาง เศรษฐกิจ หมายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในการบริหารจัดการใช้ ทรัพยากรการผลิตไปใน ทางเลือกต่าง ๆ

9 ระบบเศรษฐกิจแบบอย่าง ง่าย เป็นระบบ เศรษฐกิจ แบบ แลกเปลี่ยน ที่ไม่มีเรื่อง เงินเข้ามา เกี่ยวข้อง

10 ระบบเศรษฐกิจแบบมีเงิน เกี่ยวข้อง ปัจจัยการ ผลิต ค่าตอบแท น สินค้า และ บริการ ค่าสินค้า และ บริการ

11 แสดงถึงการเลือกใช้ ปัจจัย หรือทรัพยากร ไปเพื่อผลิตสินค้า และบริการร่วมกันใน สัดส่วนต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค ได้สูงสุด สมมุติฐาน (Assumption) 1. สังคมมีการใช้ ทรัพยากรอยู่ และต้อง สามารถโยกย้าย ทรัพยากรได้ 2. ทรัพยากรทั้งหมดถูก จ้างงานเต็มที่ 3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความรู้ หรือปริมาณ ใน ระหว่างการผลิต

12 แผนการผลิตABCDEFเรือดำน้ำ012345 รางรถไฟ151412950 รางรถไฟ เรือดำน้ำ

13 รางรถไฟ เรือดำน้ำ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง 1. ปริมาณทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิต 2. เทคโนโลยีที่ใช้ใน การผลิต ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง 1. ปริมาณทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิต 2. เทคโนโลยีที่ใช้ใน การผลิต


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ Introduction to Economics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google