งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550

2 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี 2545 - 2550 ปี ลูกจ้างประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน จำนว น ลูกจ้า ง ( คน ) อัตราการ ประสบ อันตราย ต่อลูกจ้าง 1,000 คน อัตรา การ ตาย เนื่องจ ากการ ทำงา นต่อ ลูกจ้า ง 100,0 00 คน รวมตาย ทุพ พล ภา พ สูญเสี ย อวัยวะ บางส่ว น หยุด งาน เกิน 3 วัน หยุด งาน ไม่เกิน 3 วัน ทุก กรณี ไม่รวม กรณี หยุด งานไม่ เกิน 3 วัน 25 45 190,97 9 65 0 14 3,42 4 49,0 12 137,8 79 6,541,105 29.2 08.12 9.9 4 25 46 210,63 7 78 717 3,82 1 52,3 64 153,6 48 7,033,907 29.9 58.10 11. 19 25 47 215,53 4 86 123 3,77 5 52,8 93 157,9 82 7,386,825 29.1 87.79 11. 66 25 48 214,23 5 1,4 4419 3,42 5 53,6 41 155,7 06 7,720,747 27.7 47.58 18. 70 25 49 204,25 7 80 821 3,41 4 51,9 01 148,1 13 7,992,025 25.5 57.02 10. 11 25 50 185,67 6 68 814 2,78 6 47,4 05 134,7 83 8,178,180 22.7 06.67 8.4 1 ที่มา : สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ( ข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

3 เดือ น ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการ ทำงาน จำนวน ลูกจ้าง ในความ คุ้มครอง ณ สิ้น เดือน จำนวน การ ประสบ อันตราย กรณี (1) ถึง (4) สะสม ( คน ) อัตราการ ประสบ อันตราย กรณี (1) ถึง (4) ต่อ 1,000 ราย ( อัตรา สะสม ) ตา ย (1) ทุพพ ล ภาพ (2) สูญเสี ย อวัยวะ บางส่ว น (3) หยุด งาน เกิน 3 วัน (4) หยุด งาน ไม่เกิน 3 วัน (5) รวม มกราค ม 803 481 3,90 3 11,67 0 16,13 7 7,994,8 13 4,4470.56 กุมภาพั นธ์ 672436 3,92 4 11,23 5 15,66 4 8,063,7 96 8,8961.10 มีนาคม671418 4,25 3 12,02 0 16,75 9 8,112,7 88 13,6351.68 เมษายน393330 3,61 3 10,19 7 14,18 2 8,117,1 96 17,6202.17 พฤษภา คม 661349 4,20 3 11,74 5 16,36 4 8,093,9 12 22,2392.75 มิถุนาย น 581233 4,54 3 12,90 8 17,74 3 8,132,3 23 27,0743.33 กรกฎา คม 610188 4,36 3 11,99 9 16,61 1 8,160,6 11 31,6863.88 สิงหาค ม 646464640151 4,82 0 13,21 3 18,24 8 8,186,7 42 36,7214.49 กันยาย น 612100 4,50 0 12,34 2 17,00 5 8,207,9 68 41,3845.04 ตุลาคม57178 5,01 6 14,13 9 19,29 1 8,198,4 54 46,5365.68 พฤศจิก ายน 68022 4,26 7 13,31 5 17,67 2 8,187,4 07 50,8936.22 ธันวาค ม 501424 3,15 7 9,326 12,95 8 8,178,1 80 54,5256.67 รวม 73 8 15 3,2 10 50,5 62 144,1 09 198,6 34 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี พ. ศ. 2550 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) ทั่วราชอาณาจักร สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี พ. ศ. 2550 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) ทั่วราชอาณาจักร

4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 และ 2551 ตัวชี้วัด ปี 2550 ปี 2551 เป้าห มาย 11 เดือน ( ม. ค. – พ. ย.) อัตราการประสบอันตราย จากการต่อลูกจ้าง 1,000 ( กรณีประสบ อันตราย 3 วันขึ้นไป อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 ( กรณีประสบ อันตราย 3 วันขึ้นไป 7.1 5 6.227.10 อัตราการเนื่องจา การทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คน ( ไม่รวม กรณีที่มีสาเหตุจาก ยานพาหนะ เหตุการณ์ ก่อความไม่สงบ และภัย ธรรมชาติ อัตราการตายเนื่องจา การทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คน ( ไม่รวม กรณีที่มีสาเหตุจาก ยานพาหนะ เหตุการณ์ ก่อความไม่สงบ และภัย ธรรมชาติ 4.84.344.60 เป้าห มาย

5 กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ ทำงานเพื่อนำส่งผลผลิต มี 3 กิจกรรมหลัก 1. การตรวจและกำกับให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงานขั้นพื้นฐาน ( แห่ง ) เป้าหมาย - เชิงปริมาณ...........................( แห่ง ) - เชิงคุณภาพ 1. การตรวจและกำกับให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงานขั้นพื้นฐาน ( แห่ง ) เป้าหมาย - เชิงปริมาณ...........................( แห่ง ) - เชิงคุณภาพ ไม่น้อย กว่า 70 %

6 2. โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายสำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เป้าหมาย - จำนวน สปก. เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ( คน ) เป้าหมาย - จำนวน สปก. เข้าอบรม 30 ( แห่ง ) - จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ( คน )

7 3. โครงการลดสถิติการประสบ อันตรายสูง 10 อันดับแรก ของพื้นที่ เป้าหมาย - จำนวน สปก. - จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 ( คน ) เป้าหมาย - จำนวน สปก. 10 ( แห่ง ) - จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 ( คน )

8 กิจกรรมด้านความปลอดภัยใน การทำงาน เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์และ ตัวชี้วัด 1. ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย ฯ ระดับจังหวัด ( ครั้ง ) 2. โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ( ครั้ง / คน ) 3. สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านความ ปลอดภัย ( ครั้ง ) 4. โครงการเดือนแห่งการลดการประสบ อันตราย ( แห่ง ) 5. โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯ ( แห่ง ) 6. 6. โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภท งานบริการ ( แห่ง )

9 แบบตรวจด้านความปลอดภัยฯ 1. 1. แบบสรุปผลการตรวจตาม กฎหมายฯ 2. 2. แบบตรวจตามกฎหมายฯ 18 ฉบับ 3. 3. แบบตรวจตามกฎหมายฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ( 27 ตัว ) 1. 1. แบบสรุปผลการตรวจตาม กฎหมายฯ 2. 2. แบบตรวจตามกฎหมายฯ 18 ฉบับ 3. 3. แบบตรวจตามกฎหมายฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ( 27 ตัว )


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google