งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550

2 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี ปี ลูกจ้างประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน จำนว น ลูกจ้า ง ( คน ) อัตราการ ประสบ อันตราย ต่อลูกจ้าง 1,000 คน อัตรา การ ตาย เนื่องจ ากการ ทำงา นต่อ ลูกจ้า ง 100,0 00 คน รวมตาย ทุพ พล ภา พ สูญเสี ย อวัยวะ บางส่ว น หยุด งาน เกิน 3 วัน หยุด งาน ไม่เกิน 3 วัน ทุก กรณี ไม่รวม กรณี หยุด งานไม่ เกิน 3 วัน , , , ,8 79 6,541, , , , ,6 48 7,033, , , , ,9 82 7,386, ,23 5 1, , , ,7 06 7,720, , , , ,1 13 7,992, , , , ,7 83 8,178, ที่มา : สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ( ข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

3 เดือ น ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการ ทำงาน จำนวน ลูกจ้าง ในความ คุ้มครอง ณ สิ้น เดือน จำนวน การ ประสบ อันตราย กรณี (1) ถึง (4) สะสม ( คน ) อัตราการ ประสบ อันตราย กรณี (1) ถึง (4) ต่อ 1,000 ราย ( อัตรา สะสม ) ตา ย (1) ทุพพ ล ภาพ (2) สูญเสี ย อวัยวะ บางส่ว น (3) หยุด งาน เกิน 3 วัน (4) หยุด งาน ไม่เกิน 3 วัน (5) รวม มกราค ม , , ,13 7 7,994,8 13 4, กุมภาพั นธ์ , , ,66 4 8,063,7 96 8, มีนาคม , , ,75 9 8,112, , เมษายน , , ,18 2 8,117, , พฤษภา คม , , ,36 4 8,093, , มิถุนาย น , , ,74 3 8,132, , กรกฎา คม , , ,61 1 8,160, , สิงหาค ม , , ,24 8 8,186, , กันยาย น , , ,00 5 8,207, , ตุลาคม , , ,29 1 8,198, , พฤศจิก ายน , , ,67 2 8,187, , ธันวาค ม ,15 7 9,326 12,95 8 8,178, , รวม , , , ,6 34 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี พ. ศ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) ทั่วราชอาณาจักร สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี พ. ศ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) ทั่วราชอาณาจักร

4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 และ 2551 ตัวชี้วัด ปี 2550 ปี 2551 เป้าห มาย 11 เดือน ( ม. ค. – พ. ย.) อัตราการประสบอันตราย จากการต่อลูกจ้าง 1,000 ( กรณีประสบ อันตราย 3 วันขึ้นไป อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 ( กรณีประสบ อันตราย 3 วันขึ้นไป อัตราการเนื่องจา การทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คน ( ไม่รวม กรณีที่มีสาเหตุจาก ยานพาหนะ เหตุการณ์ ก่อความไม่สงบ และภัย ธรรมชาติ อัตราการตายเนื่องจา การทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คน ( ไม่รวม กรณีที่มีสาเหตุจาก ยานพาหนะ เหตุการณ์ ก่อความไม่สงบ และภัย ธรรมชาติ เป้าห มาย

5 กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ ทำงานเพื่อนำส่งผลผลิต มี 3 กิจกรรมหลัก 1. การตรวจและกำกับให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงานขั้นพื้นฐาน ( แห่ง ) เป้าหมาย - เชิงปริมาณ ( แห่ง ) - เชิงคุณภาพ 1. การตรวจและกำกับให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงานขั้นพื้นฐาน ( แห่ง ) เป้าหมาย - เชิงปริมาณ ( แห่ง ) - เชิงคุณภาพ ไม่น้อย กว่า 70 %

6 2. โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายสำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เป้าหมาย - จำนวน สปก. เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ( คน ) เป้าหมาย - จำนวน สปก. เข้าอบรม 30 ( แห่ง ) - จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ( คน )

7 3. โครงการลดสถิติการประสบ อันตรายสูง 10 อันดับแรก ของพื้นที่ เป้าหมาย - จำนวน สปก. - จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 ( คน ) เป้าหมาย - จำนวน สปก. 10 ( แห่ง ) - จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 ( คน )

8 กิจกรรมด้านความปลอดภัยใน การทำงาน เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์และ ตัวชี้วัด 1. ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย ฯ ระดับจังหวัด ( ครั้ง ) 2. โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ( ครั้ง / คน ) 3. สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านความ ปลอดภัย ( ครั้ง ) 4. โครงการเดือนแห่งการลดการประสบ อันตราย ( แห่ง ) 5. โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯ ( แห่ง ) โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภท งานบริการ ( แห่ง )

9 แบบตรวจด้านความปลอดภัยฯ แบบสรุปผลการตรวจตาม กฎหมายฯ แบบตรวจตามกฎหมายฯ 18 ฉบับ แบบตรวจตามกฎหมายฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ( 27 ตัว ) แบบสรุปผลการตรวจตาม กฎหมายฯ แบบตรวจตามกฎหมายฯ 18 ฉบับ แบบตรวจตามกฎหมายฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ( 27 ตัว )


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. วาระ แห่งชาติ “ แรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดี ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google