งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบริหารความเสี่ยง กับการดำเนินงานห้องสมุด 14 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบริหารความเสี่ยง กับการดำเนินงานห้องสมุด 14 มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบริหารความเสี่ยง กับการดำเนินงานห้องสมุด 14 มีนาคม 2550

2 2 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง คืออะไร “ความเสี่ยงในการบริหารเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึ่ง ประสงค์ หรือภาวะคุกคาม หรือปัญหาอุปสรรคที่ จะส่งผลกระทบทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เบี่ยงเบนไป หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงเป้าหมาย”

3 3 การประเมินและบริหารความเสี่ยง  การประเมินและบริหารความเสี่ยง คืออะไร การประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการอย่างเป็น ระบบ ก็เพื่อดูแลปัญหาอุปสรรค หรือภาวะคุกคามต่างๆ ที่ เกิดจากการดำเนินงาน โดยปกติการประเมินและบริหาร ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ทำด้วยความสมัครใจ ซึ่งหาก หน่วยงานต่างๆ ได้นำมาใช้แล้วจะได้รับประโยชน์ไม่ เพียงแต่ในรูปของการบริหารการเงิน และการปฏิบัติงาน เท่านั้น แต่ยังสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบด้วย

4 4 การประเมินและบริหารความเสี่ยง  การประเมินและบริหารความเสี่ยง  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

5 5 การบริหารความเสี่ยงสามารถผนวกรวมกับการ จัดการด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุ เป้าหมาย  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมทั้งได้รับชื่อเสียง การยอมรับ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สังคม และหน่วยงานภาครัฐ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประโยชน์ของการประเมินและบริหารความเสี่ยง

6 6  ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  มีการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องต่อการบริการ และ กระบวนการ ถือเป็นหนึ่งในความต้องการหลัก เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ประโยชน์ของการประเมินและบริหารความเสี่ยง

7 7 การบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลักเกณฑ์ 1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 2. นโยบายของหน่วยงาน 2. วางแผนจัดการความเสี่ยง 1. การทบทวนระบบการจัดการ ความเสี่ยงเบื้องต้น ความเสี่ยงเบื้องต้น 2. การทบทวนลักษณะปัญหา อุปสรรค อุปสรรค 3. กฎ ระเบียบ และข้อกำหนด 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการ จัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 5. แผนงานการจัดการความเสี่ยง

8 8 ขั้นตอนหลักเกณฑ์ 3. ดำเนินแผนจัดการความเสี่ยง 1.การกำหนดบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 2.การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก และ ความสามารถ ความสามารถ 3.การสื่อสาร 4. การควบคุมการปฏิบัติงาน 5. การเตรียมการและตอบสนอง 6.การปรับปรุงแก้ไขลักษณะความ เสี่ยง เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง

9 9 การบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลักเกณฑ์ 4. ตรวจสอบผลการดำเนินงานและ ปรับปรุง ปรับปรุง 1. การติดตามและการตรวจวัด 2. การตรวจประเมินระบบการ จัดการความเสี่ยงภายใน จัดการความเสี่ยงภายใน 3. การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 5. ผู้บริหารทบทวนประสิทธิผลการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน 1. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10 10 ทำอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จ ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง  ประการแรกองค์กรต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงลักษณะ ปัญหาอุปสรรค ภาวะคุกคามที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้ง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์กรจะต้องรับผิดชอบ  การแจกแจงลักษณะความเสี่ยง จะทำให้องค์กรทราบ ภาพรวมของความเสี่ยง เพื่อองค์กรจะได้เริ่มจัดการความ เสี่ยงเหล่านี้ให้สอดคล้องตามความต้องการในกฎ ระเบียบ และเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

11 11  ต้องมีความเข้าใจถึงแหล่งกำเนิดของปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และผลกระทบทั้งหมดอย่างถ่องแท้  จัดฝึกอบรมข้อกำหนดของระบบการประเมินและบริหาร ความเสี่ยง  พัฒนาและจัดทำเอกสาร  ดำเนินการตามระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ จัดทำขึ้น ทำอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จ ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

12 12  แต่งตั้ง RMR (Risk Management Representative) และ RMS Team (Risk Management System Team) ที่มีศักยภาพ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน  โดยทั่วไป RMR และ RMS Team เป็นพนักงาน ซึ่งต่าง มีภาระหน้าที่ประจำ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่น และให้การสนับสนุนคณะทำงานที่เสียสละเหล่านี้ (RMR และ RMS Team) เพื่อคณะทำงานจะได้ไม่ลังเลและ มุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกำหนด ทำอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จ ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

13 13  ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนในการสร้างความเสี่ยง ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้วย เช่นกัน หน่วยงานต้องรณรงค์ให้พนักงานเกิดความ ตระหนัก ให้ความร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบ ทำอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จ ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

14 14 สาเหตุของความล้มเหลว 6 สาเหตุหลักซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลว  โครงสร้างองค์กร หรือการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ เหมาะสม  การฝึกอบรมไม่เพียงพอ  ขาดระเบียบวินัย  ทรัพยากรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  ไม่มีเวลา  ผู้บริหารไม่มีความมุ่งมั่น

15 15 ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

16 16 ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects ลักษณะความเสี่ยง หมายถึง: “ส่วนใดส่วนหนึ่งจากกิจกรรม หรือการบริการ ของ องค์กรที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน”

17 17  ลักษณะความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน / จุดเริ่มต้นในการพัฒนา ระบบการจัดการความเสี่ยง  ถ้าการระบุลักษณะความเสี่ยงได้รับการดำเนินการอย่าง ไม่ถูกต้อง ระบบการจัดการความเสี่ยงก็จะถูกพัฒนาไป อย่างไม่ถูกต้องเช่นกัน ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

18 18  ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน:  การทบทวนระบบการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อระบุ/ จำแนกลักษณะความเสี่ยง  การประเมินนัยสำคัญของแต่ละลักษณะความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ หมายเหตุ : ต้องระบุลักษณะความเสี่ยงทั้งที่ได้เกิดขึ้น หรือที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นให้ครบถ้วน ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

19 19  ลักษณะความเสี่ยงมี 2 ประเภท  ลักษณะความเสี่ยงโดยตรง  ลักษณะความเสี่ยงโดยอ้อม ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

20 20  ลักษณะความเสี่ยงโดยตรง คือลักษณะความเสี่ยงทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรม / การบริการ ณ หน่วยงาน นั้น ๆ  ลักษณะความเสี่ยงโดยอ้อม คือลักษณะความเสี่ยงซึ่ง เกิดขึ้นภายนอกหน่วยงาน แต่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก กิจกรรม / การบริการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยที่หน่วยงาน อาจจะสามารถดำเนินการควบคุมได้ ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

21 21  ระบบการจัดการความเสี่ยงกำหนดให้หน่วยงานต้องระบุ และประเมินลักษณะความเสี่ยง แล้วทำการควบคุมและ ลดความเสี่ยงด้วยความเหมาะสมเท่าที่หน่วยงานจะสามารถ ดำเนินการควบคุมได้  ลักษณะความเสี่ยงโดยตรง ==> เป็นความรับผิดชอบ หลักในการควบคุม  ลักษณะความเสี่ยงโดยอ้อม ==> เป็นความรับผิดชอบ รองลงมา / สามารถดำเนินการควบคุมบางส่วนที่ทำได้ ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

22 22  ปัจจัยในการเกิดความเสี่ยง 3 ประการ : - ผู้ให้- แหล่งของปัญหาอุปสรรค / ภาวะคุกคาม - เส้นทาง- เส้นทางที่ความเสี่ยงเคลื่อนจาก ผู้ให้แพร่กระจายไปยังผู้รับ - ผู้รับ- สิ่งใด ๆ ที่สามารถได้รับผลกระทบ จากความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

23 23 ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects Machine ( เครื่องจักรและ อุปกรณ์ ) Material ( วัสดุและชิ้นส่วน ต่างๆ ) Man ( บุคลา กร ) Method ( วิธีการ / ขั้นตอน ) Measurement ( การตรวจสอบ ) 5M 1. บุคลากร ( ขาดความรับผิดชอบ ขาดความรู้ในงาน ) 2. วิธีการ ( ขั้นตอนการทำงานที่ไม่ชัดเจน ) 3. วัสดุ ( ไม่มีคุณภาพ ) 4. เครื่องจักร ( ขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม )

24 24 การระบุลักษณะปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา WHY WHY WHY ??? วัสดุ คน เครื่องจักร / อุปกรณ์ วิธีการ / ขั้นตอน ข้อกำห นด การ บำรุงรักษ า การออกแบบ ติดตั้ง ความรู้ ประสบก ารณ์ มาตรฐา น ขั้นตอน

25 25  หลังจากที่ได้ระบุลักษณะปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลำดับต่อไปควรดำเนินการประเมินนัยสำคัญของปัญหา เพื่อบ่งชี้ว่าลักษณะปัญหาใดเป็นลักษณะปัญหาที่มี นัยสำคัญ  ลักษณะปัญหาที่มีนัยสำคัญ ควรได้รับการควบคุมที่ดี เพียงพอมากกว่าเป็นเพียงการแก้ไขหลังปัญหาเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานแล้ว ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

26 26  ลักษณะปัญหาที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ลักษณะปัญหาที่ ส่งผลกระทบ หรือสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ  ลักษณะปัญหาที่มีนัยสำคัญทุกปัญหาควรได้รับการ ขึ้นทะเบียน และต่อไปนี้เรียกว่า “ทะเบียนลักษณะ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ” ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

27 27  ปัจจัยซึ่งเกี่ยวพันกับแต่ละปัญหาที่สามารถใช้ ประเมินนัยสำคัญได้แก่  ความต้องการทางด้านกฎ ระเบียบ  มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินงาน  มีแรงกดดันสูงจากสาธารณชน  การไม่ปฏิบัติ/ไม่สอดคล้องตามกฎ ระเบียบ  ขอบเขต / ขนาดของปัญหา  ผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

28 28  ระดับของนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสามารถ แบ่งออกได้เป็น :  ต่ำ  กลาง  สูง  สูงมาก ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

29 29  การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาจากปัจจัย ต่อไปนี้  การปฏิบัติงาน  การเงิน  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

30 30  การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาจากปัจจัย ต่อไปนี้  ความถี่ของการเกิด  การตรวจจับได้  ความรุนแรง ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

31 31  ในการพิจารณาความเสี่ยง ปัจจัยต่าง ๆ จะได้รับการ พิจารณา โดยแบ่งออกเป็น :  สูงมาก  สูง  กลาง  ต่ำ  ต่ำมาก ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

32 32 ลักษณะ ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน (A) (1 – 5) การเงิน(B) เทคโนโลยี สารสนเทศ (C) (1 – 5) (1 – 5) การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ (D) (2 – 10) (2 – 10)คะแนนความเสี่ยง (A+B+C) x D (6 – 150) ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

33 33 ลักษณะ ความเสี่ยง ความถี่ของการเกิด (A) (1 – 5) การตรวจจับได้ (B) (1 – 5) ความรุนแรง (C) (2 – 10) (2 – 10)คะแนนความเสี่ยง (A+B) x C (4 – 100) ลักษณะความเสี่ยง Risk Aspects

34 34 กฎ ระเบียบ ลักษณะปัญหา ที่มีนัยสำคัญ ความต้องการของ บุคคลภายนอก การเงินเทคโนโลยี วิธีการ / กระบวนการ ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย แผนการบริหาร ความเสี่ยง ความเกี่ยวข้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยง

35 35 การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง การทบทวน โดยผู้บริหาร การแก้ไข และป้องกัน การตรวจประเมินระบบ การจัดการความเสี่ยง

36 36 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบริหารความเสี่ยง กับการดำเนินงานห้องสมุด 14 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google