งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ ผิดนัดชำระ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ ผิดนัดชำระ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ ผิดนัดชำระ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยา นันท์ และทีมงานทนายคลาย ทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม

2 LOGO YOUR SITE HERE 1. เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ด้านการ บริหารจัดการหนี้ - ความหมายของคำว่าหนี้ - ทำไมต้องมีความรู้ด้านการบริหาร จัดการหนี้ - ผลกระทบหากไม่มีความรู้ด้านการ บริหารจัดการหนี้ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับลูกหนี้ - หนี้ที่จะบังคับได้ตามกฎหมายต้องมี กฎหมายรองรับ - ผลกระทบของการทวงหนี้ที่ฝ่าฝืน กฎหมาย วัตถุประสงค์ในการ ฝึกอบรม 28’Feb 2009

3 LOGO YOUR SITE HERE วัตถุประสงค์ในการ ฝึกอบรม 28’Feb 2009 3. เพื่อพัฒนาทักษะ และระดมสมอง เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานให้เกิด ความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันในการ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม - ต่างคนต่างทำงานจะสร้างความ สับสนให้กับองค์กรและลูกค้า - ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน - มีมาตรฐานเดียวในการทำงานทั้ง องค์กร - ไม่มีทักษะในการทำงาน โอกาสที่งาน ล้มเหลวมีสูง - การระดมสมองช่วยให้เกิดวิธีการ ทำงานที่ดีที่สุด - การทำงานเป็นทีมทำให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่

4 LOGO YOUR SITE HERE ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 1. ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ตามหมวดหมู่ของปัญหาที่พบ 2. ตามหมวดหมู่ของปัญหาที่พบ ตามสาขาอาชีพ 3. ตามสาขาอาชีพ ตามพื้นที่ 4. ตามพื้นที่  ขั้นตอนการจัดประเภท ลูกหนี้ 28’Feb 2009

5 LOGO YOUR SITE HERE ทุนทรัพย์ 5. ทุนทรัพย์ ประเภทธุรกิจ 6. ประเภทธุรกิจ ตามอายุหนี้ หรือตามจำนวนงวดที่ค้างชำระ 7. ตามอายุหนี้ หรือตามจำนวนงวดที่ค้างชำระ ปัญหาเศรษฐกิจ 8. ปัญหาเศรษฐกิจ  ขั้นตอนการจัดประเภท ลูกหนี้ 28’Feb 2009

6 LOGO YOUR SITE HERE ตกงาน ว่างงาน 9. ตกงาน ว่างงาน ภัยธรรมชาติ 10. ภัยธรรมชาติ ตั้งใจไม่ชำระหนี้ พวกหัวหมอ 11. ตั้งใจไม่ชำระหนี้ พวกหัวหมอ ติดต่อไม่ได้ 12. ติดต่อไม่ได้  ขั้นตอนการจัดประเภท ลูกหนี้ 28’Feb 2009

7 LOGO YOUR SITE HERE มีปัญหาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 13. มีปัญหาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการชำระ 14. ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการชำระ ตาย 15. ตาย พิการ 16. พิการ  ขั้นตอนการจัดประเภท ลูกหนี้ 28’Feb 2009

8 LOGO YOUR SITE HERE ไม่ใช่ลูกหนี้ที่แท้จริง 17. ไม่ใช่ลูกหนี้ที่แท้จริง มีปัญหาเรื่องการทุจริต 18. มีปัญหาเรื่องการทุจริต  ขั้นตอนการจัดประเภท ลูกหนี้ 28’Feb 2009

9 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมี ปัญหา 1 1 2 2 3 3 ต้นตอ ของ ปัญหา ที่ แท้จริ ง ฐานะ ทาง การเงิ นที่ ถูกต้อ ง ปัจจัย ภายน อก 28’Feb 2009

10 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมี ปัญหา 4 4 5 5 6 6 เทคนิ คใน การหา ข้อมูล ปัจจัย ภายใ นตัว ลูกหนี้ ช่องท างใน การ หา รายไ ด้ 28’Feb 2009

11 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมี ปัญหา 7 7 8 8 9 9 ตัว ช่วย ของ ลูกห นี้ ความ แน่นอ นของ รายไ ด้ ความ เสี่ยง ของ รายไ ด้ 28’Feb 2009

12 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมี ปัญหา 10 11 12 ทัศน คติ ของ ลูกหนี้ ความ ประพฤ ติของ ลูกหนี้ เจ้า หนี้ ราย อื่น 28’Feb 2009

13 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการ ติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บ หนี้ ทักษะความถนัด แรงจูงใจ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมุ่งมั่น คุณสมบัติส่วนตัว 28’Feb 2009

14 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการ ติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บ หนี้ การกำหนดกรอบการทำงาน วิธีการติดตาม เงื่อนไข / เงื่อนเวลา อุปสรรค การแก้ปัญหา การรายงาน การประเมินผล 28’Feb 2009

15 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการ ติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บ หนี้ การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ ชื่อ / ภาพถ่าย ที่อยู่ เบอร์ โทร ยอดหนี้ 28’Feb 2009

16 LOGO YOUR SITE HERE เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการ ติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บ หนี้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ประเมินผล จัดทำคู่มือ ถ่ายทอดประสบการณ์ รายงานความคืบหน้า สร้างทีมงาน เริ่มปฏิบัติการทวงหนี้ 28’Feb 2009

17 LOGO YOUR SITE HERE  เทคนิคการทวงหนี้แต่ ละประเภท โทรศัพท์จดหมายSMS 28’Feb 2009

18 LOGO YOUR SITE HERE  เทคนิคการทวงหนี้แต่ ละประเภท ไปรษณียบัตรภาคสนามติดประกาศ 28’Feb 2009

19 LOGO YOUR SITE HERE  เทคนิคการทวงหนี้แต่ ละประเภท การถ่ายภาพจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้ม 28’Feb 2009

20 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน มีจิตใจให้บริการ 2 น้ำเสียงในการพูดสุภาพอ่อนโยน 3 แจ้งวัตถุประสงค์ในการทวงหนี้ 4 สอบถามสาเหตุการค้างชำระ 5 การทักทายแบบสุภาพ 1 28’Feb 2009

21 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน ตอบโต้ให้ตรงประเด็น 7 เห็นอก เห็นใจ 8 ให้โอกาสลูกหนี้ 9 ชี้แนะ 10 รับฟังปัญหาของลูกหนี้ก่อน 6 28’Feb 2009

22 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน หลีกเลี่ยงถ้อยคำรุนแรง 12 ทัศนคติเชิงบวก 13 สร้างความรู้สึกที่ดี 14 การเป็นผู้ฟังที่ดี 15 ควบคุมอารมณ์ 11 28’Feb 2009

23 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน ไหวพริบเชาว์ปัญญา 17 การเป็นนักเจรจาต่อรอง 18 ความเชื่อมั่นในตนเอง 19 ชี้ทางออกให้กับลูกหนี้ 20 ความอดทน 16 28’Feb 2009

24 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน ให้กำลังใจ 22 สร้างสัมพันธ์ที่ดี 23 สร้างความไว้ใจ 24 ไม่ดูถูกเหยียดหยาม 25 ช่วยเหลือลูกหนี้ 21 28’Feb 2009

25 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน ไม่คุกคาม 27 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 28 ไม่หลอกลวง 29 ไม่ละเมิดกฎหมาย 30 ไม่ข่มขู่ 26 28’Feb 2009

26 LOGO YOUR SITE HERE ศิลปะในการติดตามและ เร่งรัดหนี้สิน ไม่ละเมิดศีลธรรมอันดี 32 รักษาภาพลักษณ์ 33 ไม่ละเมิดจรรยาบรรณ 31 28’Feb 2009

27 LOGO YOUR SITE HERE 28’Feb 2009 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt LOGO สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ ผิดนัดชำระ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google