งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
การบริหารจัดการหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ และทีมงานทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม 28 กุมภาพันธ์ 2552

2 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ - ความหมายของคำว่าหนี้ - ทำไมต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ - ผลกระทบหากไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับลูกหนี้ - หนี้ที่จะบังคับได้ตามกฎหมายต้องมีกฎหมายรองรับ - ผลกระทบของการทวงหนี้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 28’Feb 2009

3 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
3. เพื่อพัฒนาทักษะ และระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาในการทำงานให้เกิดความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม - ต่างคนต่างทำงานจะสร้างความสับสนให้กับองค์กรและลูกค้า - ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน - มีมาตรฐานเดียวในการทำงานทั้งองค์กร - ไม่มีทักษะในการทำงาน โอกาสที่งานล้มเหลวมีสูง - การระดมสมองช่วยให้เกิดวิธีการทำงานที่ดีที่สุด - การทำงานเป็นทีมทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 28’Feb 2009

4 ขั้นตอนการจัดประเภทลูกหนี้
1. ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 2. ตามหมวดหมู่ของปัญหาที่พบ 3. ตามสาขาอาชีพ 4. ตามพื้นที่ 28’Feb 2009

5 ขั้นตอนการจัดประเภทลูกหนี้
5. ทุนทรัพย์ 6. ประเภทธุรกิจ 7. ตามอายุหนี้ หรือตามจำนวนงวดที่ค้างชำระ 8. ปัญหาเศรษฐกิจ 28’Feb 2009

6 ขั้นตอนการจัดประเภทลูกหนี้
9. ตกงาน ว่างงาน 10. ภัยธรรมชาติ 11. ตั้งใจไม่ชำระหนี้ พวกหัวหมอ 12. ติดต่อไม่ได้ 28’Feb 2009

7 ขั้นตอนการจัดประเภทลูกหนี้
13. มีปัญหาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 14. ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการชำระ 15. ตาย 16. พิการ 28’Feb 2009

8 ขั้นตอนการจัดประเภทลูกหนี้
17. ไม่ใช่ลูกหนี้ที่แท้จริง 18. มีปัญหาเรื่องการทุจริต 28’Feb 2009

9 เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
1 2 3 ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ฐานะทางการเงินที่ถูกต้อง ปัจจัยภายนอก 28’Feb 2009

10 เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
4 5 6 ปัจจัยภายในตัวลูกหนี้ เทคนิคในการหาข้อมูล ช่องทางในการหารายได้ 28’Feb 2009

11 เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
7 8 9 ตัวช่วยของลูกหนี้ ความแน่นอนของรายได้ ความเสี่ยงของรายได้ 28’Feb 2009

12 เทคนิคการวิเคราะห์หนี้ แนวโน้มของหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
10 11 12 ทัศนคติของลูกหนี้ ความประพฤติของลูกหนี้ เจ้าหนี้รายอื่น 28’Feb 2009

13 เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บหนี้
ทักษะ ความถนัด แรงจูงใจ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมุ่งมั่น คุณสมบัติส่วนตัว 28’Feb 2009

14 การกำหนดกรอบการทำงาน
เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บหนี้ การกำหนดกรอบการทำงาน วิธีการติดตาม เงื่อนไข/เงื่อนเวลา อุปสรรค การแก้ปัญหา การรายงาน การประเมินผล 28’Feb 2009

15 การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้
เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บหนี้ การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ ชื่อ/ภาพถ่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ยอดหนี้ 28’Feb 2009

16 เริ่มปฏิบัติการทวงหนี้
เทคนิคการวางแผนงาน กระบวนการติดตามหนี้ และการกำหนดเป้าหมายในการเก็บหนี้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประเมินผล จัดทำคู่มือ ถ่ายทอดประสบการณ์ รายงานความคืบหน้า สร้างทีมงาน เริ่มปฏิบัติการทวงหนี้ 28’Feb 2009

17 เทคนิคการทวงหนี้แต่ละประเภท
โทรศัพท์ จดหมาย SMS 28’Feb 2009

18 เทคนิคการทวงหนี้แต่ละประเภท
ไปรษณียบัตร ภาคสนาม ติดประกาศ 28’Feb 2009

19 เทคนิคการทวงหนี้แต่ละประเภท
การถ่ายภาพ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้ม 28’Feb 2009

20 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
การทักทายแบบสุภาพ 1 มีจิตใจให้บริการ 2 น้ำเสียงในการพูดสุภาพอ่อนโยน 3 แจ้งวัตถุประสงค์ในการทวงหนี้ 4 สอบถามสาเหตุการค้างชำระ 5 28’Feb 2009

21 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
รับฟังปัญหาของลูกหนี้ก่อน 6 ตอบโต้ให้ตรงประเด็น 7 เห็นอก เห็นใจ 8 ให้โอกาสลูกหนี้ 9 ชี้แนะ 10 28’Feb 2009

22 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ควบคุมอารมณ์ 11 หลีกเลี่ยงถ้อยคำรุนแรง 12 ทัศนคติเชิงบวก 13 สร้างความรู้สึกที่ดี 14 การเป็นผู้ฟังที่ดี 15 28’Feb 2009

23 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ความอดทน 16 ไหวพริบเชาว์ปัญญา 17 การเป็นนักเจรจาต่อรอง 18 ความเชื่อมั่นในตนเอง 19 ชี้ทางออกให้กับลูกหนี้ 20 28’Feb 2009

24 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ช่วยเหลือลูกหนี้ 21 ให้กำลังใจ 22 สร้างสัมพันธ์ที่ดี 23 สร้างความไว้ใจ 24 ไม่ดูถูกเหยียดหยาม 25 28’Feb 2009

25 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ไม่ข่มขู่ 26 ไม่คุกคาม 27 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 28 ไม่หลอกลวง 29 ไม่ละเมิดกฎหมาย 30 28’Feb 2009

26 ศิลปะในการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ไม่ละเมิดจรรยาบรรณ 31 ไม่ละเมิดศีลธรรมอันดี 32 รักษาภาพลักษณ์ 33 28’Feb 2009

27 จบการนำเสนอ 28’Feb 2009


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google