งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ของระบบ LTI ระบบมีเสถียรภาพ เมื่อ เวลาเข้าสู่ค่าอนันต์  ผลตอบสนองธรรมชาติมีค่าเข้าสู่ศูนย์เรียกว่า  ผลตอบสนองบังคับเข้าสู่ค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่ง เรียกผลตอบสนองในสภาวะคงตัว (steady state response) เรียกผลตอบสนองชั่วขณะ (transient response)

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University การวิเคราะห์ระบบ LTI ด้วยสมการอนุพันธ์แบบเชิงเส้น (System Analysis Using Linear Differential Equation) เป็นค่าคงที่ สัญญาณเอาต์พุต สัญญาณอินพุต

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University วิธีการในการหาค่า จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ สมการเอกพันธ์ (homogeneous equation) สมการคุณลักษณะ (characteristic equation) ของระบบ สัญญาณเอาต์พุตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของระบบ เท่านั้นไม่ได้ขึ้นกับสัญญาณอินพุต 1. การหาผลตอบสนองธรรมชาติ

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ค่ารากของสมการคุณลักษณะ 1. กรณีที่ มีค่าแตกต่างกันทั้งหมด นอกจากนั้นแตกต่างกันทั้งหมด 2. กรณีที่ มีค่าซ้ำกัน ค่า นอกจากนั้นแตกต่างกันทั้งหมด 3. กรณีที่ นอกจากนั้นแตกต่างกันหมด จะได้ 4. กรณีที่

6 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 2. การหาผลตอบสนองบังคับ เป็นส่วนของเอาต์พุตที่ขึ้นกับเฉพาะอินพุตเท่านั้นจึงมีรูปแบบขึ้นอยู่กับอินพุต

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 3. การหาค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ยังไม่ทราบค่าของ โดยอาศัยค่าเงื่อนไขเริ่มต้น (initial condition) ของระบบ ตัวอย่าง จงหาเอาต์พุต ของระบบนี้ เมื่อกำหนดให้อินพุต และมีพลังงานสะสมในระบบเป็น วิธีทำ 1. หาผลตอบสนองธรรมชาติ :

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University สมการคุณลักษณะของระบบนี้ ผลตอบสนองธรรมชาติ 2. หาผลตอบสนองบังคับ :

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 3. หาค่าสัมประสิทธิ์  เอาต์พุตจากพลังงานที่สะสมในระบบ 1 ผลตอบสนองอินพุตเป็นศูนย์ (zero-input response : 2 ผลตอบสนองเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ (zero-state response :  เอาต์พุตที่เป็นผลมาจากอินพุต

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University จากตัวอย่างที่ผ่านมา จงหาผลตอบสนองอินพุตเป็นศูนย์และผลตอบสนองเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ ตัวอย่าง วิธีทำ 1. หาผลตอบสนองอินพุตศูนย์ และพลังงานสะสมในระบบ ผลตอบสนองอินพุตเป็นศูนย์

11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 2. ผลตอบสนองเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ : กำหนดให้พลังงานสะสมเป็นศูนย์ทั้งหมด ผลตอบสนองเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์

12 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่างจงหาค่าของแรงดัน ที่เวลา กำหนดให้แรงดันเริ่มต้นที่เวลา เท่ากับ วิธีทำ KCL ที่โหนด a 1. หาผลตอบสนองตามธรรมชาติโดยกำหนดให้แหล่งจ่ายกระแสมีค่าเท่ากับศูนย์ ผลตอบสนองธรรมชาติ สมการคุณลักษณะของระบบ

13 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 2. หาผลตอบสนองบังคับ อนุพันธ์ของผลตอบสนองบังคับ เแหล่งจ่ายเป็นฟังก์ชันไซน์ จากตารางที่ 5.1 สมมติค่าแรงดัน (1) (2) (3) (2),(3) แทนใน (1) ผลตอบสนองบังคับ เทียบค่าสัมประสิทธิ์ cos2t เทียบค่าสัมประสิทธิ์ sin2t

14 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ผลตอบสนองรวมที่เวลา เมื่อค่าเริ่มต้นของแรงดัน ผลตอบสนองรวม

15 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ของระบบ LTI ระบบมีเสถียรภาพ เมื่อ เวลาเข้าสู่ค่าอนันต์  ผลตอบสนองธรรมชาติมีค่าเข้าสู่ศูนย์เรียกว่า  ผลตอบสนองบังคับเข้าสู่ค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่ง เรียกผลตอบสนองในสภาวะคงตัว (steady state response) เรียกผลตอบสนองชั่วขณะ (transient response)

16 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University กรณีอินพุตเอ๊กซ์โปเนนเชียลเชิงซ้อน เมื่อเวลาเข้าสู่ค่าอนันต์ ทำให้ผลตอบสนองชั่วขณะมีค่าเป็นศูนย์ได้ผลตอบสนองในสภาวะคงตัว ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ

17 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ผลตอบสนองในสภาวะคงตัว กำหนดให้อินพุตโดเมนความถี่ โดเมนเวลา

18 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง ระบบหนึ่งมีสมการของระบบเป็น จงหา ก. ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) ของระบบ ข. ผลตอบสนองในสภาวะคงตัวเมื่อ วิธีทำ ก.ก. ข.ข.

19 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบสนองอิมพัลส์และฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ LTI การแปลงลาปลาซ

20 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ฟังก์ชันถ่ายโอน บล็อกไดอะแกรมของ


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google