งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-1 DSP 7 Digital Filter Structures โครงสร้างตัวกรองดิจิตอล ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-1 DSP 7 Digital Filter Structures โครงสร้างตัวกรองดิจิตอล ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-1 DSP 7 Digital Filter Structures โครงสร้างตัวกรองดิจิตอล ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-2 เป้าหมาย นศ รู้จักความหมายของตัวกรองดิจิตอล และ โครงสร้างแบบต่างๆ นศ รู้จักวิธีการสร้างตัวกรองดิจิตอล ที่แสดงใน รูปของกราฟการไหลสัญญาณ (signal flow graph) จากฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function)

3 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-3 Digital Filters โทรคมนาคม Digital Controller การแพทย์ Bluetooth Mobile Receivers Digital TV X- rays 3-D reconstruction special effects CD/ DAT ดนตรี เครื่องเสียง motor control Aircraft control ECG monitoring

4 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-4 การใช้งานตัวกรองดิจิตอล ตัวกรองดิจิตอลคือการประมวลผลสัญญาณใน โดเมนเวลาเพื่อดัดแปลงผลตอบสนองทาง ความถี่ในทางขนาด และ / หรือ เฟส ตัวกรองดิจิตอล Digital Filter ตัวอย่าง 1: เพื่อกรองสัญญาณรบกวน ออกจาก สัญญาณที่ต้องการ เช่นสัญญาณเสียงที่มีการรบกวนจากสภาวะรอบข้าง สัญญาณเสียง + สัญญาณรบกวน สัญญาณเสียง

5 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-5 การใช้งานตัวกรองดิจิตอล ( ต่อ ) ตัวอย่าง 2: แยกสัญญาณที่ปะปนกัน เช่นในการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจ (ECG) ของแม่และทารกในครรภ์ ที่จะมีการปะปนของสอง สัญญาณ ตัวกรองดิจิตอล Digital Filter สัญญาณ ECG แม่ + สัญญาณ ECG ทารก สัญญาณ ECG ทารก สัญญาณ ECG แม่

6 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-6 ECG ที่ไม่มีสัญญาณรบกวน

7 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-7 ECG ที่มีสัญญาณรบกวน 50 Hz

8 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-8 ECG ที่ถูกกำจัดสัญญาณ 50 Hz

9 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-9 GSM Downconverter Block Diagram

10 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-10 Spectral Mask

11 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-11 A cascaded integrated comb (CIC) decimation filter

12 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-12 ชนิดของตัวกรองดิจิตอล ตัวกรองดิจิตอลอาจจะแสดงในรูปสมการความแตกต่าง หรืออยู่ในรูป ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) ซึ่งเป็น สมการความแตกต่างอันดับที่หนึ่ง

13 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-13 ชนิดของตัวกรองดิจิตอล ( ต่อ ) ตัวกรองอิมพัลส์จำกัด (Finite Impulse Response: FIR) ตัวกรองอิมพัลส์ไม่จำกัด (Infinite Impulse Response: IIR) h(n) …

14 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-14 บล็อกย่อยของตัวกรองดิจิตอล หน่วยพื้นฐาน (Basic Elements) – ตัวบวก – – ตัวคูณ – ตัวหน่วงเวลา A หมายเหตุ : ลูกศรที่ไม่เขียนค่ากำกับไว้ จะเท่ากับการคูณด้วย “1”

15 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-15 ตัวกรองดิจิตอลและผลตอบสนองความถี่ ได้ผลตอบสนองความถี่ เมื่อใช้การแปลง z เราจะได้ฟังก์ชันถ่ายโอน หรือ ตัวกรองดิจิตอล ให้ ตัวอย่าง สมการความแตกต่างหนึ่งแสดงได้เป็น

16 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-16 ผลตอบสนองความถี่ของ dsp_7_1.eps w = [0:0.01:pi];% frequency points H = 0.5+0.5*exp(- i * w); subplot(2,1,1);plot( w, abs(H)) subplot(2,1,2);plot( w, angle(H)) MATLAB code เราได้ ตัวกรองดิจิตอล แบบ วงจรกรองต่ำผ่าน (Low pass filter)

17 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-17 โครงสร้างของตัวกรองดิจิตอล FIR –Direct form –Cascade form –Linear-phase form –Frequency-sampling IIR –Direct form I and II –Cascade form –Parallel form

18 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-18 FIR Direct Form เนื่องจากตัวกรอง FIR มีสมการเป็น ตัวอย่างกรณี q=3 องค์ประกอบของตัวหน่วงเวลาและตัวคูณ จึงตรงไปตรงมา

19 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-19 FIR: Cascade Form โดยที่ โครงสร้าง นี้จะแบ่ง ออกเป็น ตัวกรองแบบออเดอร์ที่สอง หลายๆ ตัว ซึ่งหมายถึงการปัด “ ลง ” เลขจำนวนต็ม

20 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-20 FIR: Cascade Form ( ต่อ ) กรณี M=5

21 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-21 FIR: Linear-phase Form 1 สมมาตร (symmetric) 2. สมมาตรตรงกันข้าม (Anti-symmetric) ตัวกรองที่มีเฟสเชิงเส้น นั้นสามารถมีผลตอบสนองอิมพัลส์ได้ทั้งแบบ : ถ้า N เป็น เลขคู่ และ h(n) เป็น สมมาตร (1) 1234 5 0 ตัวอย่าง กรณี N=6

22 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-22 1234 5 0 การรวบเทอมช่วยให้ลดการคูณลงไป 50 % !!

23 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-23 FIR: Linear-phase Form TYPE I ( กรณี N= เลขคู่ )...

24 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-24 FIR: Linear-phase Form TYPE II ( กรณี N = เลขคี่ )...

25 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-25 FIR: Frequency Sampling (1) เป็นการสร้างตัวกรองโดยใช้ สัมประสิทธิ์ จาก DFT จาก DFT

26 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-26 FIR: Frequency Sampling (2) เทียบเท่ากับ การ cascade ของ วงจรกรอง และตัวกรองแบบหนึ่งโพล จำนวน N ตัว

27 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-27 FIR: Frequency Sampling (3)

28 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-28 IIR: Direct Forms FIR ตัวกรองแบบ IIR มีฟังก์ชันถ่ายโอนเป็น เขียนเป็นสมการความแตกต่าง (difference eq.) จะพบว่า ส่วนของตัวกรอง FIR คือส่วนตัวเศษ nominator ดังนั้น รูปแบบแรกของตัวกรอง IIR จึงเป็น Direct form

29 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-29 IIR: Direct Form I

30 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-30 สลับลำดับของ “ เศษ ” และ “ ส่วน ” ส่วนเศษ

31 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-31 IIR: Direct Form II

32 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-32 IIR: Cascade เราสามารถใช้โครงสร้าง cascade ของ FIR กับตัวกรอง IIR ได้ ซึ่งเป็นตัวกรองอันดับที่ 1 แต่หาก สปส เป็นเลขเชิงซ้อน เราได้ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นตัวกรองอันดับที่สอง

33 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-33 IIR: Cascade ( ต่อ )

34 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-34 IIR: Parallel Form ใช้วิธี Partial Fraction Expansion ในการแยก factor ได้ เรายังสามารถ แยกส่วนประกอบออกเป็นผลคูณของเทอมย่อยๆ โดยที และ เป็นเลขเชิงซ้อน

35 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-35 IIR: Parallel Form ( ต่อ ) กรณี N =4 ( Ns=2)

36 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-36 ตัวอย่างโจทย์ FIR 1 -0.10.2 เป็นตัวกรองที่มีโครงสร้างแบบ linear phase type II จงหาผลตอบสนองความถี่ ของตัวกรองดิจิตอลแบบ FIR

37 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-37 ตัวอย่างโจทย์ FIR 1 หาสัญญาณ ณ แต่ละ “node” -0.10.2

38 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-38 ตัวอย่างโจทย์ FIR 1 รวมสัญญาณ ที่ node -0.10.2

39 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-39 ตัวอย่างโจทย์ FIR 1 คูณสัญญาณ -0.10.2

40 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-40 ตัวอย่างโจทย์ FIR 1 ได้ เอาท์พุทเมื่ออินพุทเป็นอิมพัลส์ แปลง DTFT ซึ่งทำให้ได้ ผลตอบสนองความถี่

41 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-41 ตัวอย่างโจทย์ IIR 1 จาก ฟังก์ชันถ่ายโอนข้างล่าง จงสร้างตัวกรองดิจิตอลในแบบ direct form I และ direct form II หาผลคูณของเทอมส่วน

42 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-42 ตัวอย่างโจทย์ IIR 1 Direct form I

43 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-43 ตัวอย่างโจทย์ IIR 1 Direct form II

44 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-44 ตัวอย่างโจทย์ IIR 2 จงหา ฟังก์ชันถ่ายโอน H(z) จาก โครงสร้าง direct form II ข้างล่างนี้

45 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-45

46 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-46

47 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-47 ได้ฟังก์ชันถ่ายโอนเป็น

48 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-48 สรุป ตัวกรองดิจิตอลมีสองแบบ คือ FIR และ IIR เราสร้างตัวกรองดิจิตอลได้จากทั้งฟังก์ชันถ่าย โอน หรือจาก สมการความแตกต่าง หรือ ในทางกลับกันเราสามารถหาฟังก์ชันถ่าย โอน และ ผลตอบสนองความถี่ จากตัวกรอง ดิจิตอลได้


ดาวน์โหลด ppt EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP7-1 DSP 7 Digital Filter Structures โครงสร้างตัวกรองดิจิตอล ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google