งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์วงจรโดยใช้ฟูริเยร์ Fourier Circuit Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์วงจรโดยใช้ฟูริเยร์ Fourier Circuit Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์วงจรโดยใช้ฟูริเยร์ Fourier Circuit Analysis

2 2  สามารถเขียนฟังก์ชันรายคาบแทนด้วยการแปลงฟูริเยร์ได้  สามารถฟังก์ชันไร้คาบแทนด้วยการแปลงฟูริเยร์ได้  ใช้การแปลงฟูริเยร์เพื่อวิเคราะห์วงจรในโดเมนความถี่ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ไม่ใช่สัญญาณไซน์ได้

3 3  การแปลงฟูริเยร์  กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณที่ไม่ใช่สัญญาณไซน์ เนื้อหา  ทฤษฎีพาร์เซวาล  บทสรุป

4 4 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณที่ไม่ใช่สัญญาณไซน์ วงจรเชิงเส้นที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายที่ไม่ใช่สัญญาณไซน์แต่เป็นสัญญาณรายคาบใดๆ สมการของแรงดันและกระแส กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่สัมพันธ์กับกระแสและแรงดัน

5 5 (1) ผลคูณขององค์ประกอบไฟตรง เมื่ออินทิเกรทในหนึ่งคาบเวลา และหาร (2) พิจารณาผลคูณของแรงดัน และฮาร์โมนิกส์ของกระแสหรือพิจารณาผลคูณ ของ และฮาร์โมนิกส์ของแรงดันเมื่ออินทิเกรทในหนึ่งคาบเวลาจะมีค่าเป็น ศูนย์ (3) ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์หาได้จากผลคูณของแรงดันและกระแสที่ความถี่เดียวกัน ด้วยคาบเวลามีค่าเป็น กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณที่ไม่ใช่สัญญาณไซน์

6 6 ตัวอย่างที่ 6 กำหนดให้แรงดัน และกระแสที่ไหลผ่านมีค่าเป็น จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ย วิธีทำกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย

7 7 และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายเมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน ตัวอย่างที่ 7 จงคำนวณหากระแส ตัวเก็บประจุจะเปิดวงจร ที่ วิธีทำ ที่องค์ประกอบไฟตรง อิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ กระแสที่ความถี่ อิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ

8 8 อิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ กระแสที่ความถี่ กระแสที่เวลาใดๆ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่วงจรได้รับ

9 9 การแปลงฟูริเยร์  เทคนิคการแปลงฟูริเยร์ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณไร้คาบและสัญญาณรายคาบใดๆ  สัญญาณไร้คาบเป็นสัญญาณรายคาบที่มีคาบเวลาเป็นอนันต์  เขียนสัญญาณแทนด้วยสเปกตรัมเชิงความถี่ สัญญาณไร้คาบ สัญญาณที่สร้างขึ้นใหม่เป็นสัญญาณรายคาบคือ ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างกับสัญญาณ ในช่วงเวลา ถึง และคาบเวลาเท่ากับ

10 10 อนุกรมฟูริเยร์ของสัญญาณรายคาบ เมื่อ และ กำหนดให้ฟังก์ชัน มีคาบเวลาเป็น สมการการแปลงฟูริเยร์ สมการการแปลงฟูริเยร์ผกผัน คู่การแปลงฟูริเยร์ ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัม หรือสเปกตรัมเชิงความถี่แบบต่อเนื่อง

11 11 ตัวอย่างที่ 8 จงแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณพัลส์ วิธีทำ สมการความสัมพันธ์ การแปลงฟูริเยร์

12 12 โดยที่ เป็นค่าคงที่ ตัวอย่างที่ 9 จงแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันอิมพัลส์หนึ่งหน่วย เมื่อ จะมีค่าเป็นค่าคงที่ทุกๆความถี่เมื่อฟังก์ชัน เขียนคู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันอิมพัลส์หนึ่งหน่วย และ วิธีทำ กำหนดให้ ฟังก์ชัน

13 13 ตัวอย่างที่ 10 จงหาฟังก์ชัน เมื่อ โดยที่ เป็นค่าคงที่ วิธีทำ แทน และ คู่การแปลงฟูริเยร์ เมื่อ

14 14 ตัวอย่างที่ 11 จงแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันโคไซน์ วิธีทำ จากคู่การแปลงฟูริเยร์ คู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันโคไซน์

15 15 ตัวอย่างที่ 7.12 จงแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชัน โดยที่ เป็นค่าคงที่ วิธีทำ คู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันเอ๊กซ์โปเนนเชียล

16 16

17 17 และ คุณสมบัติของการแปลงฟูริเยร์ เขียนสมการใหม่ เมื่อ เขียนแทนด้วยพิกัดเอ๊กซ์โปเนนเชียล  ขนาด  มุมเฟส เป็นฟังก์ชันคู่ เป็นฟังก์ชันคี่ ค่าสังยุคเชิงซ้อน ขนาด เป็นฟังก์ชันคู่ มุมเฟส เป็นฟังก์ชันคี่

18 18

19 19 สัญญาณเอาท์พุท ของวงจรจะมีค่าเท่ากับ และผลตอบสนองของสัญญาณอิมพัลส์ การวิเคราะห์วงจรโดยใช้การแปลงฟูริเยร์ โดยที่เงื่อนไขเริ่มต้นของอุปกรณ์สะสมพลังงานในวงจรมีค่าเป็นศูนย์ ผลการทำคอนโวลูชันของสัญญาณอินพุท ของวงจร กำหนดให้คู่การแปลงฟูริเยร์ ฟังก์ชันถ่ายโอน

20 20 ทฤษฎีพาร์เซวาล (Parseval’s Theorem)  การหาพลังงานไฟฟ้าในโดเมนเวลา  การหาพลังงานไฟฟ้าโดเมนความถี่ พิสูจน์การหาพลังงานไฟฟ้าจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่  พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นในตัวต้านทาน 1 กำหนดให้ฟังก์ชันสัญญาณแรงดันหรือกระแส กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน 1 พลังงานไฟฟ้าหาได้จากการอินทิเกรทกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง

21 21 จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน โดยวิธีการแปลงฟูริเยร์ เมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน ใช้การแบ่งแรงดันเพื่อหาค่าแรงดัน วิธีทำเปิดตารางที่ 7.1 แปลงฟูริเยร์ของแหล่งจ่ายแรงดัน หาแรงดันที่แปรตามเวลาโดยเปิดตารางที่ 7.1 ตัวอย่างที่ 13

22 22 ตัวอย่างที่ 14 จงหาพลังงานที่แรงดันเอาท์พุทที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ฟังก์ชันถ่ายโอน กำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน เปิดตารางที่ 7.1 แปลงฟูริเยร์ของแหล่งจ่ายแรงดัน วิธีทำ แรงดันเอาท์พุท ขนาดกำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน พลังงานไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน

23 23 บทสรุปสัปดาห์ที่ 12  ผลตอบสนองที่สภาวะคงตัว  ผลตอบสนองรวมของวงจรที่ประกอบด้วยสัญญาณรายคาบ  การแปลงฟูริเยร์เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์วงจรที่มีอินพุทเป็นสัญญาณไร้คาบ  คู่การแปลงฟูริเยร์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการแปลงฟูริเยร์  สมการความสัมพันธ์ที่สำคัญในการวิเคราะห์วงจรได้แก่การใช้ทฤษฎีพาร์เซวาล  ผลตอบสนองตามธรรมชาติ การวิเคราะห์วงจรโดยใช้ฟูริเยร์  สเปกตรัมการแปลงฟูริเยร์เป็นแบบต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์วงจรโดยใช้ฟูริเยร์ Fourier Circuit Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google