งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ

2 ค่าระดับสีในแต่ละพิกเซล
118 40 44 83 93 30 46 47 45 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

3 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ
Otsu เป็นวิธีการหาค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม โดยใช้ k เป็นค่าในการแบ่งกลุ่ม เริ่มจาก k =1 ถึง k=255 K=1 K=255 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

4 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ
(1) คือพิกเซลของภาพสีเทา คือจำนวนพิกเซล ณ ระดับที่ คือการ Normalization ค่าให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 คือผลรวมของจำนวนพิกเซลในแต่ละระดับ การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

5 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (1)
(2) คือค่าความน่าจะเป็นของกลุ่มที่ 1 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

6 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (2)
(3) คือค่าความน่าจะเป็นกลุ่มที่ 2 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

7 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (3)
(4) โดย คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

8 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (4)
(5) โดย คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

9 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (5)
(6) คือค่าความแปรปรวนของกลุ่มตั้งแต่รอบที่ โดย การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

10 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (6)
(7) คือค่าความแปรปรวน สูงสุด ของกลุ่ม ตั้งแต่รอบที่ ค่าสูงสุด การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

11 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (7)
กำหนดให้ค่า Threshold คือ ค่า K ที่ทำให้เกิดค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มสูงสุด และเปลี่ยนค่าพิกเซล ดังสมการต่อไปนี้ (8) การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

12 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
สรุปผล ในกรณีนี้ค่า Threshold ที่ใช้ในการแบ่ง คือ 3 5 7 1 2 9 10 1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

13 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงให้เป็นภาพสีดำ
1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

14 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

15 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ จากรูปภาพ กำหนดให้ L มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4 โดยที่ และ จากสูตร ผลที่ได้ (1) การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

16 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (1) จากสูตร โดยที่ ความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

17 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (2) จากสูตร โดยที่ ความแปรปรวนของกลุ่มที่ 2 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

18 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (3) คำนวณหาค่า ผลลัพธ์ที่ได้ การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

19 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (4) จากสูตร โดยที่ การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

20 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (5) จากสูตร โดยที่ การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

21 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (6) คำนวณหาค่า ผลลัพธ์ที่ได้ การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

22 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (7) รอบที่ 1 1 2.956 รอบที่ 2 1.528 3.153 รอบที่ 3 2.536 4 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

23 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (8) จากสูตร โดยที่ การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

24 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (9) รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

25 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
ตัวอย่างการคำนวณ (10) จากสูตร เลือกค่าสูงสุดจาก K ที่ให้ค่าความแปรปรวนสูงสุดคือ T = 2 สรุป ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม คือจุดที่ 2 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

26 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ
สรุปผล ในกรณีนี้ค่า Threshold ที่ใช้ในการแบ่ง คือ 2 5 7 1 9 10 1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ

27 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงให้เป็นภาพสีดำ
1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาวดำ


ดาวน์โหลด ppt การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google