งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ ภาพสีเทา ภาพขาวดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ ภาพสีเทา ภาพขาวดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ ภาพสีเทา ภาพขาวดำ

2 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 2 ค่าระดับสีในแต่ละพิกเซล

3 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 3 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ Otsu เป็นวิธีการหาค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม โดยใช้ k เป็นค่าในการแบ่งกลุ่ม เริ่มจาก k =1 ถึง k=255 K=1 K=255

4 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 4 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (1) คือพิกเซลของภาพสีเทา คือจำนวนพิกเซล ณ ระดับที่ คือการ Normalization ค่าให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 คือผลรวมของจำนวนพิกเซลในแต่ละระดับ

5 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 5 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (1) (2) คือค่าความน่าจะเป็นของกลุ่มที่ 1 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง

6 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 6 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (2) (3) คือค่าความน่าจะเป็นกลุ่มที่ 2 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง

7 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 7 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (3) (4) คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง โดย คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1

8 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 8 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (4) (5) โดย คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 คือผลรวมของ ตั้งแต่ ถึง

9 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 9 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (5) (6) คือค่าความแปรปรวนของกลุ่มตั้งแต่รอบที่ โดย

10 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 10 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (6) (7) คือค่าความแปรปรวน สูงสุด ของกลุ่ม ตั้งแต่รอบที่ ค่าสูงสุด

11 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 11 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ (7) กำหนดให้ค่า Threshold คือ ค่า K ที่ทำให้เกิดค่าความแปรปรวน ระหว่างกลุ่มสูงสุด และเปลี่ยนค่าพิกเซล ดังสมการต่อไปนี้ (8)

12 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 12 สรุปผล ในกรณีนี้ค่า Threshold ที่ใช้ในการแบ่ง คือ

13 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 13 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงให้เป็นภาพสีดำ

14 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 14

15 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 15 จากรูปภาพ กำหนดให้ L มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4 โดยที่ และ ตัวอย่างการคำนวณ จากสูตร ผลที่ได้ (1)

16 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 16 จากสูตร โดยที่ ตัวอย่างการคำนวณ (1) ความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1

17 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 17 จากสูตร โดยที่ ตัวอย่างการคำนวณ (2) ความแปรปรวนของกลุ่มที่ 2

18 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 18 ตัวอย่างการคำนวณ (3) คำนวณหาค่า ผลลัพธ์ที่ได้

19 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 19 จากสูตร โดยที่ ตัวอย่างการคำนวณ (4)

20 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 20 จากสูตร โดยที่ ตัวอย่างการคำนวณ (5)

21 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 21 ตัวอย่างการคำนวณ (6) คำนวณหาค่า ผลลัพธ์ที่ได้

22 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 22 ตัวอย่างการคำนวณ (7) รอบที่ รอบที่ รอบที่

23 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 23 จากสูตร โดยที่ ตัวอย่างการคำนวณ (8)

24 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 24 ตัวอย่างการคำนวณ (9) รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3

25 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 25 จากสูตร เลือกค่าสูงสุดจาก K ที่ให้ค่าความแปรปรวนสูงสุดคือ ตัวอย่างการคำนวณ (10) สรุป ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม คือจุดที่ 2 T = 2

26 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 26 สรุปผล ในกรณีนี้ค่า Threshold ที่ใช้ในการแบ่ง คือ

27 การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพสีขาว ดำ 27 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงให้เป็นภาพสีดำ


ดาวน์โหลด ppt การแปลงภาพสีเทาให้เป็นภาพขาวดำ ภาพสีเทา ภาพขาวดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google