งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี. ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี. ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี

2 ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41

3 ได้รับจัดสรร 6,254.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,846.59 ล้านบาท ร้อยละ 93.47 คงเหลือ 408.21 ล้านบาท ร้อยละ 6.53

4 ได้รับจัดสรร 2,859.16 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,136.67 ล้านบาท ร้อยละ 74.73 คงเหลือ 722.49 ล้านบาท ร้อยละ 25.27

5 ได้รับจัดสรร 201.41 ล้าน บาท ดังนี้ งบประจำ 148.36 ล้าน บาท เบิกจ่าย 57.22 ล้านบาท ร้อยละ 38.57 งบลงทุน 53.05 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.799 ล้าน บาท ร้อยละ 5.28

6 ปี 2547- 2550 เงินกัน 529.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 237.48 ล้านบาท ปี 2551 เงินกัน 784.20 ล้านบาท เบิกจ่าย 420.13 ล้านบาท

7 ลำดับ ที่ กรม งบจัดสรร ถือจ่าย จังหวัด เบิกจ่าย YTD งบจัดสรร ถือจ่าย คงเหลือ จังหวัด ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด 1 กรมพัฒนาที่ดิน 42.67138.707 3.964 90.71 2 แขวงการทาง 45.22737.8797.34883.75 3 ทางหลวงชนบท 124.12776.09548.03261.30 4 กรมชลประทาน 374.516226.363148.15360.44 5 กรมการปกครอง 13.8414.6199.22333.37 6 คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 53.20916.04137.16830.15

8 ลำดับ ที่ กรม งบจัดสรร ถือจ่าย จังหวัด เบิกจ่าย YTD งบจัดสรร ถือจ่าย คงเหลือ จังหวัด ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบจัดสรร ถือจ่าย จังหวัด 7 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 13.162 2.361 10.80117.94 8 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข36.7583.47133.2879.44 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 132.13611.107121.0298.41 10 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12.7480.96911.7797.60 11สำนักงานจังหวัด (งบปัตตานี)53.052.79950.2515.28 12สนง.ตำรวจแห่งชาติ68.678 0 0.00

9


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี. ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google