งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.hi5.com www.barbie.com www.kapook.com www.dek-d.com www.4shared.com www.hotmail.com www.thestar.gember.com www.facebook.com www.google.com Websitz.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.hi5.com www.barbie.com www.kapook.com www.dek-d.com www.4shared.com www.hotmail.com www.thestar.gember.com www.facebook.com www.google.com Websitz."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.hi5.com www.barbie.com www.kapook.com www.dek-d.com www.4shared.com www.hotmail.com www.thestar.gember.com www.facebook.com www.google.com Websitz ที่ น่าสนใจ www.sawananan.ac.th

2 เว็บไซต์ google.com เว็บไซต์นี้ สามารถใช้ ค้นหาข้อมูล ต่างๆได้หลาย แขนง และ เป็น เว็บไซต์ที่คน ใช้กันทั่วโลก เข้าสู่เว็บนี้

3 เ ว็ บ ไ ซ ต์ h i 5. c o m เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถ Chat,Comment และ พูดคุยกันใน เรื่องต่างๆ มากมาย เข้าสู่เว็บนี้

4 เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถดูความ เคลื่อนไหวของ โรงเรียน สวรรค์อนันต์วิทยาได้ ว่าจะจัด กิจกรรม เมื่อไร และมีข้อมูลที่ เราสามารถใช้ใน การศึกษาได้ด้วย เข้าสู่เว็บ นี้ เว็บไซต์ sawananan.ac.th

5 เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ล่ น เ ก ม ที่ มี ลู ก เ ล่ น น่ า รั ก ๆ ด ู แ ล้ ว ส ด ใ ส ร่ า เ ริ ง ท ำ ใ ห้ เ ร า ผ่ อ น ค ล า ย จ า ก ค ว า ม เ ค รี ย ด ด้ ว ย เว็บไซต์ barbie.com เข้าสู่เว็บนี้

6 เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถดู ข่าวสารของ บ้านเมือง ด้านวงการ บันเทิง ด้าน กีฬา อีกทั้งยังสามรถ เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง ได้ เ ว็ บ ไ ซ ต์ k a p o o k. c o m

7 เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถอ่าน ข้อความ และข่าวสาร ต่างๆมากมาย ได้ เข้าสู่เว็บนี้ เว็บไซต์ www.dek-d.com

8 เว็บไซต์ 4shared.com เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถโหลด เพลงที่เราชื่น ชอบได้ตาม สบายเว็บนี้ สะดวก และ รวดเร็วมาก

9 เว็บไซต์ hotmail.com เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ส า ม า ร ถ c h e c k m a i l ข อ ง เ ร า ไ ด้ ว่ า มี ใ ค ร ส่ ง ง า น ม า ใ ห้ เ ร า ห รื อ ต้ อ ง ก า ร บ อ ก อ ะ ไ ร เ ร า บ้ า ง ห รื อ เ ป ล่ า

10 เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถดู ความ เคลื่อนไหว ของผู้เข้า ประกวดเดอะ สตาร์ในแต่ละ ปีได้ เข้าสู่เว็บนี้ เว็บไซต์ thestar.gmember.com

11 เว็บไซต์ facebook.com เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถ chat,comment และพูดคุยได้ ต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเล่นเกม ต่างๆได้ที่ นี้อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt Www.hi5.com www.barbie.com www.kapook.com www.dek-d.com www.4shared.com www.hotmail.com www.thestar.gember.com www.facebook.com www.google.com Websitz.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google