งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล จัดทำโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21 ห้อง B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ฐานข้อมูล จัดทำโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21 ห้อง B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล http://link.springer.com จัดทำโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21 ห้อง B

2 กลุ่มที่ 4 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการ ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รายวิชา พย.1206 สื่อสารและสารสนเทศ ทางการพยาบาล

3 เริ่มต้นการค้นหาโดยใช้ ฐานข้อมูล http://link.springer.com

4 Click ที่ Journals

5 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับใช้ในการ ค้นหาข้อมูล ซึ่งเป็นการค้นหาแบบธรรมดาทั่วไป

6 ตั้งค่าการค้นหา Click ที่ เลือกคำว่า Advance Search

7 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับใช้ ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งเป็นการค้นหาที่ละเอียด และได้ข้องมูลที่ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้งาน ต้องการข้อมูลที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับ “ การพัฒนานวัตกรรมการ ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ” Searching term ทีใช้ดังนี้ 1.Elderly หมายถึง สูงอายุ 2.Innovation หมายถึง นวัตกรรม 3.Health care หมายถึง การ ดูแลสุขภาพ ต้องการข้อมูลที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับ “ การพัฒนานวัตกรรมการ ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ” Searching term ทีใช้ดังนี้ 1.Elderly หมายถึง สูงอายุ 2.Innovation หมายถึง นวัตกรรม 3.Health care หมายถึง การ ดูแลสุขภาพ

8 ใส่คำที่ต้องการค้นหา คือ Elderly ใส่คำที่ต้องการค้นหา คือ Innovation ใส่คำที่ต้องการค้นหา คือ Health care เลือกปี ค. ศ. ข้อมูลที่ ต้องการให้อยู่ในระหว่างปีที่ ต้องการ เพื่อที่จะได้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน Click คำว่า Search เพื่อเริ่ม การค้นหา 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

9 ผลการค้นหา พบฐานข้อมูลจำนวน 527 รายการ ชื่อบทความ ที่มีเนื้อหาตรงกับคำที่ เราต้องการ Click Dowload ข้อมูลที่ ต้องการเก็บไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น PDF file (281 KB) หากต้องการอ่านข้อมูลทั้งหมด ของงานวิจัย เพื่อดูว่ามีเนื้อหาตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ Click คำว่า View Article

10 จะปรากฏ กล่องข้อความ สำหรับ Dowload ให้ Click ที่ เริ่มดาวน์โหลด

11 เมื่อการ Dowload ข้อมูลเสร็จ สมบูรณ์ จะ ปรากฏ กล่องข้อความนี้ ขึ้นมา ให้ Click ที่ เปิด เพื่อดูข้อมูล

12 จะได้ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ เป็น PDF File

13 รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวรุ่งนภา ทองน้อย รหัสนักศึกษา 552101138 2. นางสาวรุ่งนภา แสนเขื่อน รหัสนักศึกษา 552101139 3. นางสาววรรณนิภา ทองแก้ว รหัส นักศึกษา 552101143 4. นางสาววราภรณ์ พ่อเพียโคตร รหัส นักศึกษา 552101148 5. นางสาวศิริพร ครโสภา รหัส นักศึกษา 552101160 6. นางสาวศิริวรรณ คันทักษ์ รหัสนักศึกษา 552101163 7. นางสาวศุภมาส ประภาสัย รหัสนักศึกษา 552101165 8. นางสาวสุภาวัลย์ รัตนชัย รหัส นักศึกษา 552101195 9. นางสาวอรนภา ศรีวรรณ รหัส นักศึกษา 552101218 10. นางสาวอัจฉรากร สุขโต รหัสนักศึกษา 552101225 11. นางสาวอารีย์ยา แก้วมา รหัส นักศึกษา 552101227 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21 ห้อง B

14 Thank you for Attention….


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ฐานข้อมูล จัดทำโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21 ห้อง B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google