งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO ADOBE CAPTIVATE 4  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO ADOBE CAPTIVATE 4  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION TO ADOBE CAPTIVATE 4  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์

2 ประวัติความเป็นมา RoboDemo คือชื่อของซอฟต์แวร์สร้าง บทเรียนเชิงโต้ตอบ สร้างและพัฒนาโดย บริษัท eHelp Software เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2003 บริษัท Macromedia ซื้อบริษัท eHelp Software และนำ RoboDemo มาพัฒนาต่อ เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น Captivate ถัดจากนั้น เพียงสองปี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2005 บริษัท Macromedia ก็ถูกควบรวมกิจการโดยบริษัท Adobe ทำให้ Captivate พร้อมโปรแกรม อื่นๆ เช่น Authorware, Flash และ Director ฯลฯ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของ Adobe เป็นต้น มา

3 ประวัติความเป็นมา หากกล่าวว่า Authorware เป็นพี่น้องกับ Flash โปรแกรม Adobe Captivate ก็จัดได้ ว่าเป็นฝาแฝดกับ Flash เลยทีเดียว โดย สามารถสร้างไฟล์ SWF ได้เหมือนกัน หากแต่ใช้ง่ายกว่าสำหรับนักพัฒนาที่จริงจัง การใช้ Captivate ที่มีจุดเด่นในเรื่อง Rapid eLearning สร้างบทเรียนในตอนเริ่มต้นของ การทำงาน publish เป็น SWF แล้วนำมา ปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน Flash เพื่อให้ได้งานที่มี คุณลักษณะซับซ้อนตามต้องการ นับเป็น ทางเลือกทีดีเป็นอย่างยิ่ง

4 ตัวอย่างสื่อการสอนที่สร้างจาก CAPTIVATE IT201 Computer and Information Technology โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ http://elearning.bu.ac.th/course/it20 1/ http://elearning.bu.ac.th/course/it20 1/ Dreamweaver Techniques: Applying External Style Sheet Styles จากหนังสือ Macromedia Dreamweaver 8 Bible โดย Joseph Lowery http://www.mark- fletcher.co.uk/cp-sample/sample.htmhttp://www.mark- fletcher.co.uk/cp-sample/sample.htm

5 ตัวอย่างสื่อการสอนที่สร้างจาก CAPTIVATE The Virtual Classroom อธิบายถึงความ แตกต่างระหว่างการเรียนในห้องเรียน ตามปกติกับการเรียนในห้องเรียนเสมือน โดย ShowMe Solutions http://www.showmesolutions.biz/imag es/Virtual.htm http://www.showmesolutions.biz/imag es/Virtual.htm ตัวอย่าง Captivate วิชาปฐพีกลศาสตร์ หน่วย ที่ 1 http://e- learning.pbtc.ac.th/moodle/file.php/1/ FistCaptivate/soilmechanics1.htmhttp://e- learning.pbtc.ac.th/moodle/file.php/1/ FistCaptivate/soilmechanics1.htm

6 CREDIT http://www.thaicai.com/captivate

7 ความรู้เบื้องต้น Adobe Captivate เป็น Software ที่ใช้ใน การสร้าง E-Learning ด้วยมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) สามารถสร้างสื่อแบบ Interactive โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Programming นอกจากนั้นยังสามารถ Capture Screen และ Publish Project ได้ หลากหลายรูปแบบ

8 ความสามารถหลัก 1. สามารถสร้างโปรแกรมสาธิต หรือโปรแกรม จำลองการทำงานได้รวดเร็ว 2. สามารถสร้างไฟล์ Flash โดยไม่จำเป็นต้อง ทราบวิธีใช้งานโปรแกรม Adobe Flash หรือ Action Script 3. สามารถแก้ไข Slide และการเคลื่อนที่ของ Mouse Cursor ได้ 4. สามารถสร้างชิ้นงานแบบ Interactive โดย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Programming 5. สามารถรวมกับ Software E-Learning อื่นๆ ที่รองรับมาตรฐาน SCORM 2004, SCORM 1.2, PENS และ AICC ได้

9 ความสามารถหลัก 6. สามารถนำ Project ไปพัฒนาต่อใน โปรแกรม Adobe Flash ได้ 7. สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Connect เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การอบรม 8. สามารถปรับแต่ง Playback Control, Template, Menu ให้เป็นแบบเฉพาะของ ตนเองได้ 9. สามารถ Publish Project ได้หลากลาย รูปแบบเช่น SWF, EXE, AVI, DOC

10 ความต้องการของระบบ  OS 32 Bit : Windows XP SP2, Windows Vista SP1, Windows 7  CPU : P4, Centrino, Xeon, Duo Core  Ram : 512 Mb  HDD : 1.5 Gb  Resolution : 800 x 600 Pixels  SW : IE 5.0, Flash Player 6  HW : Microphone, Soundcard, Speaker

11 การเตรียมตัวก่อนสร้าง PROJECT เขียน Storyboard และ Script จัดเตรียมทรัพยากรสำหรับการสร้างชิ้นงาน อาทิเช่น  Font  Image  Sound Effect  Background Music  Video  Flash Animation

12 WELCOME SCREEN Open Recent Create Project  Software Simulation  From Template  Blank Project  From MS PowerPoint  Image Slideshow

13 WELCOME SCREEN Create Template  Project Template  Design Template Others  Aggregator Project Getting Started Tutorials

14 MENU BAR  Save  Undo / Redo  Record  Preview  Publish  Send for Review  Audio  Next / Back

15 STORYBOARD VIEW Slide Tasks  Audio  Mouse  Video Quality  Additional Slides  Copy Slide  Paste Slide  Delete Slide  Hide Slide  Properties

16 EDIT VIEW Tools  Text Caption  Rollover Caption  Highlight Box  Rollover Slidelet  Zoom Area  Text Entry  Click Box  Button  Text Animation  Image  Rollover Imge  Animation  Flash Video  Mouse  Widget

17 BRANCH VIEW Legend  Navigation  Success  Failure  Slide Branch  Open URL oe file  Send email  Excute Javascript  Open other project

18 TIMELINE Timeline  Time  Object  Layer

19 PROJECT PREFERENCE Edit > Preferences … (Shift + F8)  Global  Recording  Project  Quiz

20 PLAYBACK CONTROL Project > Skin Editor … (Shift + F11)

21 การสร้างชิ้นงาน (CREATE PROJECT)  Software Simulation  From Template  Blank Project  From MS PowerPoint  Image Slideshow

22 SOFTWARE SIMULATION  Application  Screen Area

23 FROM TEMPLATE

24 BLANK PROJECT

25 FROM MS POWERPOINT

26 IMAGE SLIDESHOW

27 THANK YOU ติดต่อวิทยากร  กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์โทร. 08-9439- 8155  อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลโทร. 08-9707- 2231 ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541- 1096


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO ADOBE CAPTIVATE 4  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google