งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Criterion-related Validity – ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์ (predictive validity) – เป็นความสอดคล้องของผลการวัดจากเครื่องมือ ที่สร้างขึ้นกับผลที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Criterion-related Validity – ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์ (predictive validity) – เป็นความสอดคล้องของผลการวัดจากเครื่องมือ ที่สร้างขึ้นกับผลที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Criterion-related Validity – ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์ (predictive validity) – เป็นความสอดคล้องของผลการวัดจากเครื่องมือ ที่สร้างขึ้นกับผลที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต – อาจกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ได้ เช่น หากนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการเรียนตลอด หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าแบบทดสอบที่ใช้ คัดเลือกนักเรียนนั้นมีความเที่ยงตรงตามการ พยากรณ์สูง – ต้องรอเวลาให้บุคคลปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการ ศึกษานั้นสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วจึงนำผลที่ได้นั้นมา หาความสัมพันธ์กับเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น – ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์ (predictive validity) – เป็นความสอดคล้องของผลการวัดจากเครื่องมือ ที่สร้างขึ้นกับผลที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต – อาจกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ได้ เช่น หากนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการเรียนตลอด หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าแบบทดสอบที่ใช้ คัดเลือกนักเรียนนั้นมีความเที่ยงตรงตามการ พยากรณ์สูง – ต้องรอเวลาให้บุคคลปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการ ศึกษานั้นสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วจึงนำผลที่ได้นั้นมา หาความสัมพันธ์กับเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่แสดงให้ ทราบว่าเครื่องมือนั้นๆ ให้ผลการวัดที่ สม่ำเสมอ แน่นอน คงที่มากน้อย เพียงใด หากเครื่องมือให้ผลการวัดที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะนำไปใช้ กี่ครั้ง แสดงว่า เครื่องมือนั้นมีความเชื่อมั่นสูง เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่แสดงให้ ทราบว่าเครื่องมือนั้นๆ ให้ผลการวัดที่ สม่ำเสมอ แน่นอน คงที่มากน้อย เพียงใด หากเครื่องมือให้ผลการวัดที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะนำไปใช้ กี่ครั้ง แสดงว่า เครื่องมือนั้นมีความเชื่อมั่นสูง ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทาง จิตวิทยาและการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับความ เที่ยงตรงและความคลาดเคลื่อนได้ 3 ลักษณะดังนี้ (kerlinger, 1973 : 404) 1) ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องว่าเครื่องมือนั้นใช้วัด แล้ววัดอีกได้ผลเหมือนเดิม 2) ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องว่าเครื่องมือนั้นวัดได้ ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ต้องการวัดตาม ความหมายนั้นตรงกับความถูกต้อง 3) ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความ คลาดเคลื่อนในการวัดของเครื่องมือวัด ความเชื่อมั่น (Reliability) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 การตรวจสอบความเชื่อมั่น 1. การหาความเชื่อมั่นเชิงความคงที่ (Stability) ทำได้โดยใช้วิธีวัดซ้ำ คือให้ ผู้ตอบกลุ่มเดียวทำแบบวัดชุดเดียวกันสอง ครั้งในเวลาห่างกันพอสมควร แล้วนำคะแนน ทั้งสองชุดมาหาความสัมพันธ์กัน ถ้าค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงแสดงว่ามี ความเชื่อมั่นสูง การวัดความคงที่โดยการวัด ซ้ำสามารถใช้ได้กับเครื่องมือวัดที่เป็น แบบทดสอบ แบบสอบถามหรือแบบวัดเจต คติชนิดมาตราส่วนประมาณค่า โดย คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง ง่าย (Pearson Product moment Correlation Coefficient) ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 2. การหาความเชื่อมั่นเชิงความเท่าเทียมกัน (Equivalence) ทำได้โดยวิธีใช้แบบทดสอบ คู่ขนาน (Parallel-form) ไปทดสอบพร้อมกันหรือ เวลาใกล้เคียงกันสองฉบับกับกลุ่มเดียวกันแล้ว นำคะแนนทั้งสองชุดมาหาความสัมพันธ์กัน ถ้า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูง แสดงว่ามี ความเชื่อมั่นสูง คำนวณ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Product moment Correlation Coefficient) การตรวจสอบความ เชื่อมั่น ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt Criterion-related Validity – ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์ (predictive validity) – เป็นความสอดคล้องของผลการวัดจากเครื่องมือ ที่สร้างขึ้นกับผลที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google