งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PS 707 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย รศ. ดร. สมิหรา จิต ตลดากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PS 707 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย รศ. ดร. สมิหรา จิต ตลดากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PS 707 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย รศ. ดร. สมิหรา จิต ตลดากร

2 คำที่เกี่ยวข้อง  Human Resources Management  Human Resources Development  Personnel Management  Public Personnel Management  Personnel Management in Government

3 วิวัฒนาการของแนวความคิด เวลา การปฏิวัติอุตสาหกรรม พ. ศ.2440 พ. ศ.2480 พ. ศ.2520 พ. ศ.2540 พ. ศ.2560 แนวความคิด แรงงานการผลิต การจัดสรร สวัสดิการ การบริหารงาน บุคคล การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ( ศักยภาพ ) ความมั่นคงชีวิต มนุษย์ ???

4 ความหมายคุณภาพชีวิต  เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ  หลายมิติ หลายมุมมอง  เกี่ยวข้องกับค่านิยม ( เชิงคุณภาพ )

5 ระดับการวิเคราะห์ พหุสังคมรัฐ ระหว่างรัฐ โลกาภิวัฒน์ ปัจเจกชน ( จิตวิทยา ) องค์การ พฤติกรร มคน สังคม - ชุมชน การปะทะสังสรรค์ระหว่าง คน / กลุ่ม

6 คุณภาพชีวิตการทำงาน เป้าหมาย หน่วยงานบุคคล Self-Working Condition Safe-Security Employee Involvement Satisfied Job Enrichment Growth Democratic Supervision Human Being

7 ปัจจัยหน่วยงานปัจจัย มนุษย์Demand - ผลผลิต - พื้นฐาน - อยู่รอด - จิตใจ - คาดเดาพฤติกรรมได้ - สิ่งแวดล้อมSupply - สิ่งแวดล้อมดี - ความรู้ / สามารถ - อุปกรณ์ - ความคิด ริเริ่ม - สิ่งตอบแทน - การมี วินัย

8 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน 1. ค่าตอบแทน 2. ความปลอดภัย 3. โอกาสพัฒนา 4. โอกาสก้าวหน้า 5. Sense of communication 6. สิทธิส่วนบุคคล 7. ความสมดุลงาน / ครอบครัว 8. ความรับผิดชอบต่อสังคม

9 การมีส่วนร่วม / ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1.Problem Solving Groups 2.Union Management 3.Participate Work Design 4.Profit Sharing 5.Employee Stock Ownership

10 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ 1.DM. Self Regulation 2. กลุ่มรับผิดชอบผลลัพธ์ของงาน 3. การพัฒนาศักยภาพคน 4. มีลำดับชั้นอำนาจน้อย 5. มีการควบคุมคุณภาพ 6. ความปลอดภัย 7. มีระบบส่งเสริมให้ควบคุมตนเอง 8. ทุกระดับชั้นร่วมแก้ไขปัญหา

11 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 1.Direct + By-product 2.Input + Output 3.Objective + Subjective 4.System + Aggregated

12 กรอบแนวคิด Q. of Life  การพัฒนาสังคม ( จน, เป็นธรรม, ร่วมมือ )  การพัฒนามนุษย์ ( ตลอดช่วงชีวิต )  ความมั่นคงของชีวิต ( ศักดิ์ศรี ) 7 ด้าน

13 UNDP ( ความมั่นคง 7 ด้าน )  Ec สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  คน ชุมชน การเมือง

14 Social Welfare ครอบคลุม  สงเคราะห์ประชาชน  ประกันสังคม  บริการสังคม

15 ปัญหาความมั่นคง 1. ความพร้อมทาง Ec, Po, So, Ad. 2. เน้นมาตรการป้องกันมากกว่าแก้ไข 3. การสร้างกฎเกณฑ์ข้อยกเว้น 4. ทุนการจัดระบบข้อมูลสูง 5. การควบคุมเขตชนบท / สื่อสาร 6. จุดสมดุลของการมีส่วนร่วม

16 ที่มาของแนวคิด เยอรมัน - ดึงขบวนการแรงงาน ออกจาก ขบวนการ สังคมนิยม กลุ่มสแกนฯ - สลายความแตกต่างของชน ชั้น ไทย - ทศพิธราชธรรม - สงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม ( ทหาร )

17 หลักการพื้นฐาน การประกันสังคม 1.Universality 2.Unity - ภาระผูกพัน - สิทธิ 3.Integration - รวมประกัน - รวมนโยบาย

18 การพัฒนาแรงงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  นโยบาย / การเมือง  โครงสร้างประชากร  ปัจจัยนอกประเทศ  ค่านิยม / วัฒนธรรม

19 ดูภาพวิวัฒนาการของ มาตรการดูแลแรงงาน

20 แรงงานสตรี  ระดับการศึกษา  การย้ายถิ่น  การยึดอาชีพ ( วัฒนธรรม )

21 ปัญหา 1. ด้านค่าจ้าง 2. ด้านสวัสดิการ 3. สุขภาพ 4. การเลือกปฏิบัติ 5. การมีส่วนร่วม 6. ความไม่มั่นคงในงาน 7. การมีครอบครัว

22 การพัฒนาแรงงานสตรีใน สังคมเปิด ( ยุทธวิธี ) 1. สร้างกฎ 2. ตั้งองค์กร 3. ประสานความร่วมมือ 4. กระจายทรัพยากร

23 การพัฒนาสตรีในสังคม ปิด 14 ประการ

24 Empowering Strategies 1.Flattening 2.Job satisfaction 3.Autonomous work units 4.Manager’ Role 5.Opening communication 6.Sponsorship

25 Empowering Strategies 1. สายแบน 2. แสนพอใจ 3. ภายในเบ็ดเสร็จ 4. เผด็จแผนงาน 5. สารเปิดกว้าง 6. สร้าง Sponsorship

26 Number-Balancing Strategies 1. จับคู่จ้าง 2. สร้างกลุ่มคัสเตอร์ 3. เจอเลียนแบบ 4. แสบเครือข่าย 5. ย้ายยืดหยุ่น

27 การทำงานให้ง่าย 1. หมุนเวียน 2. ขยายงาน 3. เพิ่มคุณค่า 4. ออกแบบงานใหม่


ดาวน์โหลด ppt PS 707 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย รศ. ดร. สมิหรา จิต ตลดากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google