งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร

2 คำที่เกี่ยวข้อง Human Resources Management Human Resources Development
Personnel Management Public Personnel Management Personnel Management in Government

3 วิวัฒนาการของแนวความคิด
เวลา การปฏิวัติอุตสาหกรรม พ.ศ.2440 พ.ศ.2480 พ.ศ.2520 พ.ศ.2540 พ.ศ.2560 แนวความคิด แรงงานการผลิต การจัดสรรสวัสดิการ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศักยภาพ) ความมั่นคงชีวิตมนุษย์ ???

4 ความหมายคุณภาพชีวิต เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ หลายมิติ หลายมุมมอง
เกี่ยวข้องกับค่านิยม (เชิงคุณภาพ)

5 ระดับการวิเคราะห์ พหุสังคม รัฐ ระหว่างรัฐ โลกาภิวัฒน์ สังคม - ชุมชน
พหุสังคม รัฐ ระหว่างรัฐ โลกาภิวัฒน์ สังคม - ชุมชน องค์การ ปัจเจกชน (จิตวิทยา) พฤติกรรมคน การปะทะสังสรรค์ระหว่าง คน/กลุ่ม

6 คุณภาพชีวิตการทำงาน เป้าหมาย เป้าหมาย หน่วยงาน บุคคล
เป้าหมาย เป้าหมาย หน่วยงาน บุคคล Self-Working Condition Safe-Security Employee Involvement Satisfied Job Enrichment Growth Democratic Supervision Human Being

7 ปัจจัยหน่วยงาน ปัจจัยมนุษย์
ปัจจัยหน่วยงาน ปัจจัยมนุษย์ Demand Demand ผลผลิต พื้นฐาน อยู่รอด จิตใจ คาดเดาพฤติกรรมได้ - สิ่งแวดล้อม Supply Supply สิ่งแวดล้อมดี - ความรู้ / สามารถ อุปกรณ์ ความคิดริเริ่ม สิ่งตอบแทน การมีวินัย

8 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน
ค่าตอบแทน ความปลอดภัย โอกาสพัฒนา โอกาสก้าวหน้า Sense of communication สิทธิส่วนบุคคล ความสมดุลงาน / ครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสังคม

9 การมีส่วนร่วม / ตัวชี้วัดที่สำคัญ
Problem Solving Groups Union Management Participate Work Design Profit Sharing Employee Stock Ownership

10 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
DM. Self Regulation กลุ่มรับผิดชอบผลลัพธ์ของงาน การพัฒนาศักยภาพคน มีลำดับชั้นอำนาจน้อย มีการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย มีระบบส่งเสริมให้ควบคุมตนเอง ทุกระดับชั้นร่วมแก้ไขปัญหา

11 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
Direct + By-product Input + Output Objective + Subjective System + Aggregated

12 กรอบแนวคิด Q. of Life การพัฒนามนุษย์ (ตลอดช่วงชีวิต)
การพัฒนาสังคม (จน, เป็นธรรม, ร่วมมือ) การพัฒนามนุษย์ (ตลอดช่วงชีวิต) ความมั่นคงของชีวิต (ศักดิ์ศรี) 7 ด้าน

13 UNDP (ความมั่นคง 7 ด้าน)
Ec สุขภาพ สิ่งแวดล้อม คน ชุมชน การเมือง

14 Social Welfare ครอบคลุม สงเคราะห์ประชาชน ประกันสังคม บริการสังคม

15 ปัญหาความมั่นคง ความพร้อมทาง Ec, Po, So, Ad.
เน้นมาตรการป้องกันมากกว่าแก้ไข การสร้างกฎเกณฑ์ข้อยกเว้น ทุนการจัดระบบข้อมูลสูง การควบคุมเขตชนบท / สื่อสาร จุดสมดุลของการมีส่วนร่วม

16 ที่มาของแนวคิด เยอรมัน - ดึงขบวนการแรงงาน ออกจากขบวนการ สังคมนิยม
เยอรมัน - ดึงขบวนการแรงงาน ออกจากขบวนการ สังคมนิยม กลุ่มสแกนฯ - สลายความแตกต่างของชนชั้น ไทย - ทศพิธราชธรรม - สงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม (ทหาร)

17 หลักการพื้นฐาน การประกันสังคม - สิทธิ - รวมนโยบาย Universality
Unity ภาระผูกพัน - สิทธิ Integration - รวมประกัน - รวมนโยบาย

18 การพัฒนาแรงงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นโยบาย / การเมือง โครงสร้างประชากร
ปัจจัยนอกประเทศ ค่านิยม / วัฒนธรรม

19 ดูภาพวิวัฒนาการของมาตรการดูแลแรงงาน

20 แรงงานสตรี ระดับการศึกษา การย้ายถิ่น การยึดอาชีพ (วัฒนธรรม)

21 ปัญหา ด้านค่าจ้าง ด้านสวัสดิการ สุขภาพ การเลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
ความไม่มั่นคงในงาน การมีครอบครัว

22 การพัฒนาแรงงานสตรีในสังคมเปิด (ยุทธวิธี)
สร้างกฎ ตั้งองค์กร ประสานความร่วมมือ กระจายทรัพยากร

23 การพัฒนาสตรีในสังคมปิด 14 ประการ

24 Empowering Strategies
Flattening Job satisfaction Autonomous work units Manager’ Role Opening communication Sponsorship

25 Empowering Strategies
สายแบน แสนพอใจ ภายในเบ็ดเสร็จ เผด็จแผนงาน สารเปิดกว้าง สร้าง Sponsorship

26 Number-Balancing Strategies
จับคู่จ้าง สร้างกลุ่มคัสเตอร์ เจอเลียนแบบ แสบเครือข่าย ย้ายยืดหยุ่น

27 การทำงานให้ง่าย หมุนเวียน ขยายงาน เพิ่มคุณค่า ออกแบบงานใหม่


ดาวน์โหลด ppt PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google