งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2010 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" (ลก. 1,37)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2010 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" (ลก. 1,37)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2010

3 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" (ลก. 1,37)

4 เมื่อครั้งทูตสวรรค์มาแจ้งสารแก่พระนางพรหมจารีมารีอาว่า พระนางจะเป็นมารดา ของพระเยซูเจ้านั้น พระนางมารีอาได้ถามทูตสวรรค์ว่า "สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร" และทูตสวรรค์ได้ตอบว่า "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" และเพื่อ เป็นการยืนยันทูตสวรรค์ได้บอกกับพระนางว่า นางเอลิซาเบ็ธ แม้ชรามากแล้วก็ยัง ตั้งครรภ์ได้ พระนางมารีอาจึงเชื่อและรับเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า

5 พระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพ เราพบคำนี้บ่อย ๆ ในพระ คัมภีร์ เป็นคำที่ใช้แสดงถึงพระพลานุภาพของพระเป็นเจ้า ผู้ทรงอำนวยพระพร ผู้พิพากษา ผู้นำเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำ ให้แผนการของพระองค์สำเร็จไป

6 พระพลานุภาพของพระเป็นเจ้านี้มีข้อจำกัดเพียงประการเดียว คือ อิสรภาพของมนุษย์ มนุษย์สามารถขัดพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า และดังนี้ มนุษย์จึงกลายเป็นคนอ่อนแอ แทนที่จะได้มีส่วนร่วมใน พระพลานุภาพของพระเป็นเจ้า

7 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" (ลก. 1,37)

8 เป็นพระวาจาที่ทำให้ดวงใจของเราเปี่ยมไปด้วยความไว้วางใจใน ความรักของพระเป็นเจ้า พระบิดาผู้เป็นองค์ความรัก สมควรอย่าง ยิ่งที่มีความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระองค์

9 พระพรทุกอย่างสมบูรณ์อยู่ใน อำนาจของพระองค์ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของฝ่ายกายหรือฝ่าย จิต ทั้งที่เป็นไปได้และเป็นไป ไม่ได้ พระองค์ทรงประทานให้ ทั้งกับคนที่วอนขอ และคนที่ ไม่ได้วอนขอ ดังในพระวรสาร ที่กล่าวว่า "พระบิดาทรงให้ดวง อาทิตย์ขึ้นเหนือคนชอบธรรม และคนอธรรม" พระเป็นเจ้า ทรงร้องขอพวกเราให้ทำตาม อย่างพระองค์ คือมีความรัก สากล เปิดใจกว้างสำหรับทุก คนด้วยความเชื่อที่ว่า

10 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" เราจะดำเนินชีวิตประจำวันตามพระวาจานี้ได้อย่างไร

11 เราทุกคนต้องเผชิญมรสุมชีวิต ต้องเจ็บปวดไม่มากก็น้อย ทั้งในชีวิต ส่วนตัวและในความสัมพันธ์กับคนอื่น

12 บางครั้งเราพบว่า เราอ่อนแออย่างยิ่ง นั่นเป็นเพราะเรายึดติด กับสิ่งของหรือบุคคล ทำให้เราเป็นทาสผูกพัน เราอยากเป็นอิสระ

13 แต่บ่อย ๆ เราต้องเผชิญกับกำแพงแห่งความเมินเฉย ความเห็นแก่ ตัว ทำให้เราหมดกำลังใจที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ ที่ดูเหมือนว่าไม่มี ทางเอาชนะได้

14 ในช่วงเวลานี้แหละ ที่พระวาจาทรงชีวิตช่วยเราได้ พระเยซูเจ้าทรงปล่อย ให้เราได้พบกับความอ่อนแอของเรา มิใช่ทำให้เราต้องท้อแท้ แต่เพื่อ ช่วยเราให้เข้าใจดีขึ้นว่า "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้"

15 เพื่อจะเตรียมเราให้พบ กับพระพลานุภาพ น่ามหัศจรรย์แห่งพระ หรรษทานของพระองค์ ซึ่งเราจะเห็นได้อย่าง ชัดเจนเมื่อเราพบว่า ความสามารถของเราไม่ อาจช่วยเราได้เลย

16 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" (ลก. 1,37)

17 ให้เรากล่าวพระวาจานี้ซ้ำๆกับตนเองในช่วงเวลาวิกฤติ เราจะได้รับพลัง จากพระวาจานี้ ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระพลานุภาพของพระเป็นเจ้า

18 แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ คือให้ ความรักที่อยู่ในหัวใจของเราทอแสงออกไปรอบ ๆ ตัวเรา พยายามที่จะมี ความรักสำหรับทุกคน โดยมองไปที่ความรักอันทรงพลานุภาพของพระ เป็นเจ้า ที่มีต่อสิ่งสร้างของพระองค์

19 แต่มีช่วงเวลาพิเศษ ที่เราสามารถเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ และเราจะ เห็นได้ชัดถึงประสิทธิภาพของพระวาจา คือในช่วงเวลาแห่งการสวด ภาวนาพระเยซูเจ้าตรัสว่า ไม่ว่าอะไรก็ตาม ที่เราวอนขอจากพระบิดาใน นามของพระองค์ พระองค์จะประทานให้

20 ขอให้เราวอนขอจากพระองค์ในสิ่งที่เราต้องการที่สุดด้วย ความเชื่อมั่นคง ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เช่น ปัญหาที่ไม่มีทางออก สันติภาพในโลก การหายจากโรคร้าย การคืนดีกับสมาชิกในครอบครัว หรือในสังคม

21 หากว่าเราหลาย ๆ คนมีความรักซึ่งกันและกัน สวดขอในสิ่งเดียวกัน พระเยซูเจ้าผู้ประทับท่ามกลางเราทรงวอนขอจากพระบิดา พระองค์จะ ทรงประทานให้ตามที่ทรงสัญญาไว้

22 ด้วยความเชื่อในพระพลานุภาพของพระเป็นเจ้า และความรักของพระองค์ วันหนึ่ง พวกเราได้วอนขอสำหรับเพื่อนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง เห็นได้จากการ ฉายเอกซ์เรย์ ต่อมามะเร็งนั้นได้หายไป สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว

23 ความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ทำให้เรารู้สึกว่า เราอยู่ในอ้อมแขน ของพระบิดาที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ เราต้องรู้สึกเช่นนี้เสมอในทุก เหตุการณ์แห่งชีวิต บางทีเราอาจไม่ได้รับทุกอย่างที่เราวอนขอ

24 พระพลานุภาพขององค์พระบิดา ทรงใช้เพื่อความดีของบุตรเท่านั้น ถึงแม้บุตรจะไม่รู้ ที่สำคัญที่สุดคือ ให้เราเจริญชีวิตโดยรักษาความมั่นใจ ไว้ว่า สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ และนี่แหละจะช่วยให้ เรามีสันติอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน

25 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" ( ลก. 1,37) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนธันวาคม 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org www.focolare.org www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2010 "สำหรับพระเป็นเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" (ลก. 1,37)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google