งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ความขัดแย้ง จากบทความ เสริมสุข กับ PEPSICO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ความขัดแย้ง จากบทความ เสริมสุข กับ PEPSICO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิเคราะห์ความขัดแย้ง จากบทความ เสริมสุข กับ PEPSICO

3 ความเป็นมา วางตลาดในเมืองไทย ปี 2496 Franchise ชื่อ บริษัท เสริมสุข ผู้ร่วมทุนสำคัญ ยม ตัณฑเศรษฐี ทรง บูลสุข

4 ลำดับเหตุการณ์ การลงนามในสัญญาปี 2541 บริษัทเสริมสุข ได้ตกลง ซื้อหัวน้ำเชื้อ กับ Pepsi Co., Inc. ก. พ. 2553 มีมติเห็นควรให้ทบทวนข้อเท็จจริง หรือ ปัจจัยการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของสัญญา เม. ย. 2553 Pepsi Co ส่ง บริษัท สตราทีจิค “ ตัวแทน ” ทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเสริมสุข เพื่อให้ถือ หุ้นกิจการ 51% แต่ จำนวนหุ้นที่นำมาเสนอขาย < ที่ทำคำ เสนอซื้อ Pepsi Co จึงได้ยกเลิกการเสนอซื้อ

5 ลำดับเหตุการณ์ 4 ต. ค. 2553 เสริมสุขเจรจาแก้ไขสัญญา เพื่อให้ได้ราคาและ เงื่อนไขที่ดีขึ้น และจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) 28 ต. ค. 2553 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเสริมสุข เพื่อให้ได้ถือหุ้นของเสริมสุข ในสัดส่วนอันมีนัยสำคัญ (> 25%) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ มิใช่กลุ่มเดียวกับเปปซีในครั้งก่อน 3 พ. ย. 2553 บริษัท เป๊ปซี่ - โคล่า ( ไทย ) เทรดดิ้ง จำกัด ได้ยื่นต่อ ศาลแพ่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม ครั้ง 1/2553

6 ลำดับเหตุการณ์ 13 มกราคม 2554 บริษัท เป๊ปซี่ - โคล่า ( ไทย ) เทรดดิ้งจำกัด ได้ ยื่นต่อศาลแพ่งขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมฯ ครั้ง 2/2553 แต่เสริมสุขได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาล 31 มี. ค. 2554 เสริมสุข ประชุมพิเศษ ครั้งที่ 5/2554 โดยมีวาระ สำคัญ “ การบอกเลิกสัญญาระหว่างกับเป๊ปซี่ ” 29 เมษายน 2554 เสริมสุข จัดประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2554 บรรลุ วัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1. การยกเลิกสัญญากับเปปซีโดยแก้ไขเพิ่มเติมแผน ธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) 2. เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 4 คน

7 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ปัจจุบัน บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 32.62% กลุ่มเป๊ปซี = บริษัท เป๊ปซี่ - โคลา ( ไทย ) เทรด ดิ้ง จำกัดและ SEVEN-UPNEDERLAND, B.V. 41.55% แล้ว

8 วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง 1. ความขัดแย้งระหว่างองค์กรที่เป็น คู่ค้า ความขัดแย้ง ภายในองค์กร 2. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 3. ความขัดแย้งด้านข้อมูล การ สื่อสารบกพร่อง 4. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 5. ความขัดแย้งด้านค่านิยม ความ แตกต่างของบุคคล 6. เป็นความขัดแย้งด้านโครงสร้าง แย่งชิงอำนาจ

9 สาเหตุที่มาของความขัดแย้ง 1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นของความ ขัดแย้งซึ่งมาจากผลประโยชน์ไม่ลงตัว ต่างฝ่ายต่างต้องการ ผลประโยชน์ที่สูงกว่า 2. การบริหารงานภายใต้บริษัทซึ่งมีบุคคลหลายฝ่าย ค่านิยม ต่าง หลากหลายความคิด นำมาซึ่งความขัดแย้งภายในองค์กร 3. การสื่อสารบกพร่อง การประเมินข้อมูลที่ไม่ตรงกัน การเจรจาตกลงทางการค้าจึงไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ที่ต้องการ 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แบ่งแยกกัน เกิดความขัดแย้ง กันเองทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทางลบ 5. แต่ละฝ่ายต่างต้องการถือหุ้นสูงสุด เพื่อเป็นอำนาจ ต่อรอง

10 ผลกระทบของความขัดแย้ง ผลกระทบในทางลบ 1. เกิดความแตกแยกเป็นหลายฝ่าย และ ขัดแย้งกัน 2. เป็นอุปสรรคในการบริหารงานและการ ประสานงาน 3. เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาคน ภายนอก 4. เปิดโอกาสให้คู่แข่งใช้เป็นข้อได้เปรียบ ทางการแข่งขัน ผลกระทบในทางบวก 1. ความคิดเห็นต่าง อาจนำมาซึ่งสิ่งที่ดี กว่าเดิม

11 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง 1. ผู้บริหารต้องสื่อสารกันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา 2. การเจรจาจัดทำข้อตกลงใหม่ที่เป็น ธรรม 3. การเจรจาต้องมีคนกลางเพื่อปรับ ทัศนคติ - ปรับความสัมพันธ์ที่ดี 4. มุมมองที่แตกต่างกัน ต้องสื่อสาร อย่างชัดเจน 5. ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนิน ธุรกิจ 6. มุ่งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ความขัดแย้ง จากบทความ เสริมสุข กับ PEPSICO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google