งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ. ศ
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ 1(7) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ทั้งนี้ เฉพาะโรงแรมที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2553

3 สรุปสาระสำคัญ *** เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 เห็นชอบหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมสำหรับปี พ.ศ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และโดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google