งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบ ธุรกิจโรงแรม พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบ ธุรกิจโรงแรม พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบ ธุรกิจโรงแรม พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะโรงแรมที่ ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2553 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ตามข้อ 1(7) แห่งกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระ ค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ. ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ เฉพาะโรงแรมที่ ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2553

3 สรุปสาระสำคัญ *** เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 เห็นชอบหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่า อากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยให้ยกเว้นการเก็บ ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมสำหรับปี พ. ศ. 2553 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าว และโดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ โรงแรม พ. ศ. 2547 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบ ธุรกิจโรงแรม พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google