งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร สัตว์ ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือ อายุของสัตว์ คุณภาพหรือ มาตรฐานของภาชนะบรรจุและการ ใช้ภาชนะบรรจุ ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายแห่งประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว์ คุณภาพหรือ มาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะ บรรจุ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2554 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน " ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น กำหนด 180 วันนับแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป " นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศ เดิมทุกประการ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google