งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 1 ให้ยกเลิก
ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ ) เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ ) เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย ลงวันที่ กันยายน พ.ศ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อ 2 ให้สารเคมีดังต่อไปนี้ รวมทั้งสารเคมีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันเป็นสารระเหย (1) อาลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic hydrocarbon) และอาโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) ได้แก่ 1.1 โทลูอีน (Toluene) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า methylbenzene มีสูตรทางเคมีเป็น C6H5CH3 [CAS Number ] (2) คีโทน (Ketone) ได้แก่ 2.1 อาซีโทน (Acetone) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า propan-2-one มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH3 [CAS Number ]

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2.2 เมทิลเอทิลคีโทน (Methyl ethyl ketone) หรือ เอ็มอีเค (MEK) ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่า butan-2-one มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH2CH3 [CAS Number ] 2.3 เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน (Methyl isobutyl ketone) หรือ เอ็มไอบีเค (MIBK) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 4-methylpentan-2-one มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH2CH(CH3)2 [CAS Number ] (3) เอสเตอร์ (Ester) ได้แก่ 3.1 เอทิลอาซีเทต (Ethyl acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า ethyl acetate มีสูตร ทางเคมีเป็น CH3COOC2H5 [CAS Number ] 3.2 เซลโลโซล์ฟอาซีเทต (Cellosolve acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-ethoxyethylacetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH2CH2OC2H5 [CAS Number ]

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3.2 เซลโลโซล์ฟอาซีเทต (Cellosolve acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-ethoxyethyl acetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH2CH2OC2H5 [CAS Number ] " 3.3 เมทิลอาซีเทต (Methyl acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า methyl acetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH3 [CAS Number ] 3.4 นอร์มาลบิวทิลอาซีเทต (n-Butyl acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า butyl acetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COO(CH2)3CH3 [CAS Number ] 3.5 เซคันดารีบิวทิลอาซีเทต (sec-Butyl acetate) ซึ่งมีชือทางเคมีว่า butan-2-yl acetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH(CH3)CH2CH3 [CAS Number ]

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(4) โวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (Volatile alkyl nitrite) ได้แก่ 4.1 เอมิลไนไตรท์ (Amyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 3-methylbutyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CH CH2CH2ONO [CAS Number ] 4.2 ไซโคลเฮ็กซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า cyclohexyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น C6H11ONO [CAS Number ] 4.3 เอทิลไนไตรท์ (Ethyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า ethyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น CH3CH2ONO [CAS Number ]

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4.4 ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-methylpropyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CHCH2ONO [CAS Number ] 4.5 ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า Propan-2-yl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CHONO [CAS Number ] 4.6 นอร์มาลบิวทิลไนไตรท์ (n-Butyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า butyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น CH3CH2CH2CH2ONO [CAS Number ]

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(5) อีเทอร์ (Ether) ได้แก่ 5.1 บิวทิลเซลโลโซล์ฟ (Butyl cellosolve) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-butoxyethanol มีสูตรทางเคมีเป็น HOCH2CH2OC4H9 [CAS Number ] 5.2 เซลโลโซล์ฟ (Cellosolve) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-ethoxyethanol มีสูตรทางเคมีเป็น HOCH2CH2OC2H5 [CAS Number ] 5.3 เมทิลเซลโลโซล์ฟ (Methyl cellosolve) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-methoxyethanol มีสูตรทางเคมีเป็น HOCH2CH2OCH3 [CAS Number ] ข้อ 3 ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อต่อไปนี้ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีสารเคมีตามข้อ 2 ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดผสมอยู่เป็นสารระเหย ได้แก่

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(1) ทินเนอร์ (Thinners) (2) แลกเกอร์ (Lacquers) (3) กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic organic adhesives) ที่มียางนิโอปรีน (Neoprene based) หรือสารกลุ่มไวนิล (Vinyl resin based) เป็นตัวประสาน (4) กาวอินทรีย์ธรรมชาติ (Natural organic adhesives) ที่มียางสนหรือชันสน (Rosin) ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) เป็นตัวประสาน (5) ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก (Blowing balloon) ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google