งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิก  (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 ( พ. ศ. 2538) เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ. ศ. 2538  (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 ( พ. ศ. 2541) เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย ลงวันที่ 29 กันยายน พ. ศ. 2541

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ข้อ 2 ให้สารเคมีดังต่อไปนี้ รวมทั้งสารเคมีที่ เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทาง เคมีอย่างเดียวกันเป็นสารระเหย (1) อาลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic hydrocarbon) และอาโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) ได้แก่ 1.1 โทลูอีน (Toluene) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า methylbenzene มีสูตรทางเคมีเป็น C6H5CH3 [CAS Number 108-88-3] (2) คีโทน (Ketone) ได้แก่ 2.1 อาซีโทน (Acetone) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า propan-2-one มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH3 [CAS Number 67-64-1]

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.2 เมทิลเอทิลคีโทน (Methyl ethyl ketone) หรือ เอ็มอีเค (MEK) ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่า butan-2-one มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COCH2CH3 [CAS Number 78-93-3] 2.3 เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน (Methyl isobutyl ketone) หรือ เอ็มไอบีเค (MIBK) ซึ่งมีชื่อทาง เคมีว่า 4-methylpentan-2-one มีสูตรทาง เคมีเป็น CH3COCH2CH(CH3)2 [CAS Number 108-10-1] (3) เอสเตอร์ (Ester) ได้แก่ 3.1 เอทิลอาซีเทต (Ethyl acetate) ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่า ethyl acetate มีสูตร ทางเคมีเป็น CH3COOC2H5 [CAS Number 141-78-6] 3.2 เซลโลโซล์ฟอาซีเทต (Cellosolve acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2- ethoxyethylacetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH2CH2OC2H5 [CAS Number 111-15-9]

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3.2 เซลโลโซล์ฟอาซีเทต (Cellosolve acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-ethoxyethyl acetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH2CH2OC2H5 [CAS Number 111-15-9] " 3.3 เมทิลอาซีเทต (Methyl acetate) ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่า methyl acetate มีสูตรทางเคมี เป็น CH3COOCH3 [CAS Number 79-20-9] 3.4 นอร์มาลบิวทิลอาซีเทต (n-Butyl acetate) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า butyl acetate มี สูตรทางเคมีเป็น CH3COO(CH2)3CH3 [CAS Number 123-86-4] 3.5 เซคันดารีบิวทิลอาซีเทต (sec-Butyl acetate) ซึ่งมีชือทางเคมีว่า butan-2-yl acetate มีสูตรทางเคมีเป็น CH3COOCH(CH3)CH2CH3 [CAS Number 105-46-4]

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (4) โวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (Volatile alkyl nitrite) ได้แก่ 4.1 เอมิลไนไตรท์ (Amyl nitrite) ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่า 3-methylbutyl nitrite มีสูตรทาง เคมีเป็น (CH3)2CH CH2CH2ONO [CAS Number 110-46-3] 4.2 ไซโคลเฮ็กซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า cyclohexyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น C6H11ONO [CAS Number 5156-40-1] 4.3 เอทิลไนไตรท์ (Ethyl nitrite) ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่า ethyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น CH3CH2ONO [CAS Number 109-95-5]

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4.4 ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite) ซึ่ง มีชื่อทางเคมีว่า 2-methylpropyl nitrite มี สูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CHCH2ONO [CAS Number 542-56-3] 4.5 ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า Propan-2-yl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CHONO [CAS Number 541-42-4] 4.6 นอร์มาลบิวทิลไนไตรท์ (n-Butyl nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า butyl nitrite มีสูตรทาง เคมีเป็น CH3CH2CH2CH2ONO [CAS Number 544-16-1]

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (5) อีเทอร์ (Ether) ได้แก่ 5.1 บิวทิลเซลโลโซล์ฟ (Butyl cellosolve) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-butoxyethanol มีสูตร ทางเคมีเป็น HOCH2CH2OC4H9 [CAS Number 111-76-2] 5.2 เซลโลโซล์ฟ (Cellosolve) ซึ่งมีชื่อทาง เคมีว่า 2-ethoxyethanol มีสูตรทางเคมีเป็น HOCH2CH2OC2H5 [CAS Number 110-80- 5] 5.3 เมทิลเซลโลโซล์ฟ (Methyl cellosolve) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2-methoxyethanol มีสูตร ทางเคมีเป็น HOCH2CH2OCH3 [CAS Number 109-86-4]  ข้อ 3 ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อต่อไปนี้ หรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีสารเคมีตามข้อ 2 ชนิดใด ชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดผสมอยู่เป็นสารระเหย ได้แก่

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (1) ทินเนอร์ (Thinners) (2) แลกเกอร์ (Lacquers) (3) กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic organic adhesives) ที่มียางนิโอปรีน (Neoprene based) หรือสารกลุ่มไวนิล (Vinyl resin based) เป็นตัวประสาน (4) กาวอินทรีย์ธรรมชาติ (Natural organic adhesives) ที่มียางสนหรือชันสน (Rosin) ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) เป็นตัวประสาน (5) ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก (Blowing balloon)  ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนด 180 วันนับจากวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

10 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google