งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้กระจายทั่ว กราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้กระจายทั่ว กราฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้กระจายทั่ว กราฟ

2 ต้นไม้กระจายทั่วกราฟ (spanning tree) ของกราฟ ต่อเนื่อง G คือ กราฟย่อยของ G ที่มีลักษณะเป็นต้นไม้ที่ ประกอบด้วยทุกจุดของกราฟ G กราฟหนึ่งๆ สามารถมีต้นไม้ กระจายทั่วกราฟได้หลายๆแบบ

3 ตัวอย่างต้นไม้กระจายทั่ว กราฟ กราฟ G T1 T2T3

4 ต้นไม้กระจายทั่วกราฟที่ มีน้ำหนักต่ำสุด ต้นไม้กระจายทั่วกราฟที่มี น้ำหนักต่ำสุด (minimal spanning tree) คือต้นไม้กระจายทั่วกราฟ ที่ผลรวมของน้ำหนักต่ำสุด

5 การใช้ต้นไม้กระจายทั่ว กราฟที่มีน้ำหนักต่ำสุด เช่น การหาจำนวนถนนที่น้อย ที่สุดที่ต้องซ่อมแซมเพื่อให้ สามารถไปมาหาสู่กันได้ทุก หมู่บ้าน การเชื่อมโยงสายโทรศัพท์ใน โรงเรียนเพื่อให้ทุกตึกสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้

6 การหาต้นไม้กระจายทั่ว กราฟที่มีน้ำหนักต่ำสุด ให้ T เป็นต้นไม้ว่าง ให้ V คือ เซตของโหนดทั้งหมดของ กราฟ ให้ U คือ เซตของโหนดที่ว่าง while U ยังไม่เท่ากับ V ( ยังไม่ครบ ) เลือกด้าน u,v ที่มีน้ำหนักต่ำสุดที่ v ยัง ไม่เคยเลือก T := T  (u,v) ถ้า U ว่าง U := U  {u} U := U  {v} end (while)

7 ตัวอย่างการหาต้นไม้กระจาย ทั่วกราฟที่มีน้ำหนักต่ำสุด A C BD E 2 4 3 7 5 1 6 VABCDEVABCDE TU น้ำหนัก E,C 1 ECEC E,B 3 BB,A 2 AA,D 4 D

8 ตัวอย่างการหาต้นไม้กระจาย ทั่วกราฟที่มีน้ำหนักต่ำสุด A C BD EF 7 8 3 1 5 74 6 9 2 VABCDEFVABCDEF TU น้ำหนัก A,C 1 ACAC C,F 4 FF,D 2 DC,B 5 BB,E 3 E


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้กระจายทั่ว กราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google