งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิพจน์และตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิพจน์และตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิพจน์และตัวดำเนินการ
ง30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ.วีระ คงกระจ่าง

2 นิพจน์ในภาษา php นิพจน์ (expression) หมายถึงส่วนของโค๊ด ที่สามารถหาค่าได้ เช่น $vat = $price * 0.07 เราจะได้ $price * 0.07 คือนิพจน์ * คือ ตัวดำเนินการ (operator) $price และ 0.07 เป็นตัวถูกดำเนินการ (operand)

3 ตัวดำเนินการในภาษา php
ตัวดำเนินการ (operator) คือ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ดำเนินการกับค่า ในภาษา php แบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 กลุ่ม แต่จะกล่าวถึงเบื้องต้น 6 กลุ่ม

4 ตัวดำเนินการในภาษา php
ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (arithemetic operator) ตัวดำเนินการกำหนดค่า (assignment operator) ตัวดำเนินการสตริง (string operator) ตัวดำเนินการเพิ่ม/ลดค่า (Increment/Decrement Operator) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operator) ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ (Logical Operator)

5 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์
ชื่อ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ($a = 5, $b=4) + บวก $a + $b 9 - ลบ $a - $b 1 * คูณ $a * $b 20 / หาร $a / $b 1.25 % หารเอาเศษ $a % $b

6 ตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์
<?php $a = 5; $b = 4; $c = $a + $b; $d = $a - $b; printf(“ผลลัพธ์ของ $a + $b = $c <br>”); printf(“ผลลัพธ์ของ $a - $b = $d <br>”); ?>

7 ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ก็คือเครื่องหมาย = ซึ่งใช้กำหนดค่าตัวแปร การ กำหนดค่านั้นเป็นการกระทำพื้นฐานที่สุด เช่น $a = 10; นอกจากเครื่องหมายเท่ากับเรายังสามารถนำไปใช้ ร่วมกับเครื่องหมายคณิตศาสตร์ เช่น $a += $b; มีค่าเท่ากับ $a = $a + $b;

8 ตัวดำเนินการสตริง ได้แก้ตัวดำเนินการ . ที่ใช้เชื่อมต่อข้อความ เช่น
$firstname = “วีระ”; $surname = “คงกระจ่าง”; $fullname = “ชื่อ”.$firstname.“ ”.$surname; ผลที่ได้ ชื่อวีระ คงกระจ่าง

9 ตัวดำเนินการเพิ่ม/ลดค่า
ได้แก่ตัวดำเนินการ ++ และ – ซึ่งต้องใช้กับตัวแปร ตัวแปรเดียวเท่านั้น โดยจะเพิ่มค่าของตัวแปรลงหนึ่ง หรือ ลดค่าตัวแปรลงหนึ่ง การใช้งานจะมีทั้งระบุไว้หน้าและหลังตัวแปร ซึ่งมี ความหมายแตกต่างกัน ดังตาราง

10 ตัวดำเนินการเพิ่ม/ลดค่า
ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ++$a เพิ่มค่าของ $a ขึ้น 1 ก่อนแล้วค่อยใช้ค่า $a++ ใช้ค่าของ $a ก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่าขึ้น 1 --$a ลดค่าของ $a ลง 1 ก่อนแล้วค่อยใช้ค่า $a-- ใช้ค่าของ $a ก่อนแล้วค่อยลดค่าลง 1

11 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ชื่อ ตัวอย่าง == เท่ากับ $a == $b === เหมือนกับ $a === $b != หรือ <> ไม่เท่ากับ $a != $b !== ไม่เหมือนกับ $a !== $b < น้อยกว่า $a < $b > มากกว่า $a > $b <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ $a <= $b >= มากกว่าหรือเท่ากับ $a >= $b

12 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์
ชื่อ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ && หรือ and และ (and) $a && $b $a and $b ให้ค่า TRUE เมื่อ $a และ $b เป็น TRUE ทั้งคู่กรณีอื่นๆเป็น FALSE || หรือ or หรือ (or) $a || $b $a or $b ให้ค่าเป็น FALSE เมื่อทั้ง $a และ $b เป็น FALSE ทั้งคู่ กรณีอื่นๆให้ค่าเป็น TRUE xor Exclusive or $a xor $b ให้ค่าเป็น TRUE เมื่อ $a และ $b มีค่าต่างกัน ถ้า $a และ $b ให้ค่าเหมือนกันจะมีค่าเป็น FALSE ! นิเสธ (not) !$a ให้ค่าตรงข้ามกับ $a

13 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ
เมื่ออยู่บรรทัดเดียวกัน ! ~ (int) (float) (string) (array) ขวาไปซ้าย * / % ซ้ายไปขวา + - . < <= > >= == != === !== & ^ | && || = += -= *= /= .= %= &= |= ^= and xor or


ดาวน์โหลด ppt นิพจน์และตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google