งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง นิพจน์และตัว ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง นิพจน์และตัว ดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง นิพจน์และตัว ดำเนินการ

2 นิพจน์ในภาษา php นิพจน์ (expression) หมายถึง ส่วนของโค๊ดที่สามารถหาค่าได้ เช่น $vat = $price * 0.07 เราจะได้ $price * 0.07 คือนิพจน์ * คือ ตัวดำเนินการ (operator) $price และ 0.07 เป็นตัวถูก ดำเนินการ (operand)

3 ตัวดำเนินการในภาษา php ตัวดำเนินการ (operator) คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ ดำเนินการกับค่า ในภาษา php แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 9 กลุ่ม แต่จะกล่าวถึง เบื้องต้น 6 กลุ่ม

4 ตัวดำเนินการในภาษา php ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (arithemetic operator) ตัวดำเนินการกำหนดค่า (assignment operator) ตัวดำเนินการสตริง (string operator) ตัวดำเนินการเพิ่ม / ลดค่า (Increment/Decrement Operator) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operator) ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ (Logical Operator)

5 ตัวดำเนินการ คณิตศาสตร์ ตัว ดำเนินการ ชื่อตัวอย่างผลลัพธ์ ($a = 5, $b=4) + บวก $a + $b9 - ลบ $a - $b1 * คูณ $a * $b20 / หาร $a / $b1.25 % หารเอาเศษ $a % $b1

6 ตัวอย่างการใช้ตัว ดำเนินการคณิตศาสตร์

7 ตัวดำเนินการกำหนดค่า ก็คือเครื่องหมาย = ซึ่งใช้ กำหนดค่าตัวแปร การกำหนดค่า นั้นเป็นการกระทำพื้นฐานที่สุด เช่น $a = 10; นอกจากเครื่องหมายเท่ากับเรายัง สามารถนำไปใช้ร่วมกับ เครื่องหมายคณิตศาสตร์ เช่น $a += $b; มีค่าเท่ากับ $a = $a + $b;

8 ตัวดำเนินการสตริง ได้แก้ตัวดำเนินการ. ที่ใช้เชื่อมต่อข้อความ เช่น $firstname = “ วีระ ”; $surname = “ คงกระจ่าง ”; $fullname = “ ชื่อ ”.$firstname.“ ”.$surname; ผลที่ได้ ชื่อวีระ คงกระจ่าง

9 ตัวดำเนินการเพิ่ม / ลดค่า ได้แก่ตัวดำเนินการ ++ และ – ซึ่ง ต้องใช้กับตัวแปรตัวแปรเดียวเท่านั้น โดยจะเพิ่มค่าของตัวแปรลงหนึ่ง หรือ ลดค่าตัวแปรลงหนึ่ง การใช้งานจะมีทั้งระบุไว้หน้าและหลัง ตัวแปร ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน ดังตาราง

10 ตัวดำเนินการเพิ่ม / ลดค่า ตัวอย่างผลลัพธ์ ++$a เพิ่มค่าของ $a ขึ้น 1 ก่อนแล้วค่อยใช้ค่า $a++ ใช้ค่าของ $a ก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่าขึ้น 1 --$a ลดค่าของ $a ลง 1 ก่อนแล้วค่อยใช้ค่า $a-- ใช้ค่าของ $a ก่อนแล้วค่อยลดค่าลง 1

11 ตัวดำเนินการ เปรียบเทียบ ตัวดำเนินการชื่อตัวอย่าง == เท่ากับ $a == $b === เหมือนกับ $a === $b != หรือ <> ไม่เท่ากับ $a != $b !== ไม่เหมือนกับ $a !== $b < น้อยกว่า $a < $b > มากกว่า $a > $b <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ $a <= $b >= มากกว่าหรือเท่ากับ $a >= $b

12 ตัวดำเนินการ ตรรกศาสตร์ ตัวดำเนินการชื่อตัวอย่างผลลัพธ์ && หรือ and และ (and) $a && $b $a and $b ให้ค่า TRUE เมื่อ $a และ $b เป็น TRUE ทั้งคู่กรณีอื่นๆเป็น FALSE || หรือ or หรือ (or) $a || $b $a or $b ให้ค่าเป็น FALSE เมื่อทั้ง $a และ $b เป็น FALSE ทั้งคู่ กรณีอื่นๆให้ ค่าเป็น TRUE xorExclusive or$a xor $b ให้ค่าเป็น TRUE เมื่อ $a และ $b มีค่าต่างกัน ถ้า $a และ $b ให้ค่า เหมือนกันจะมีค่าเป็น FALSE ! นิเสธ (not) !$a ให้ค่าตรงข้ามกับ $a

13 ลำดับความสำคัญของ ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการเมื่ออยู่บรรทัดเดียวกัน ! ~ ++ -- (int) (float) (string) (array) ขวาไปซ้าย * / % ซ้ายไปขวา + -. ซ้ายไปขวา >= == != === !== & ซ้ายไปขวา ^ | && ซ้ายไปขวา || ซ้ายไปขวา = += -= *= /=.= %= &= |= ^= ขวาไปซ้าย and ซ้ายไปขวา xor ซ้ายไปขวา or ซ้ายไปขวา


ดาวน์โหลด ppt ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง นิพจน์และตัว ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google