งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 นิยาม, ทฤษฎี สับเซตและ พาวเวอร์เซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 นิยาม, ทฤษฎี สับเซตและ พาวเวอร์เซต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 นิยาม, ทฤษฎี สับเซตและ พาวเวอร์เซต

2 นิยาม 4.1 A และ B เป็นเซตที่เท่ากันก็ต่อเมื่อ เซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน เขียนแทนด้วย A = B นั่นคือ A = B   x[x  A  x  B] หรือ A = B  [  x[x  A  x  B]   x[x  B  x  A] ]

3 นิยาม 4.1 จากนิยาม 4.1 เซตต่อไปนี้เป็นเซต เดียวกัน {1,2,3} = {1,3,2} = {2,1,3} = {2,3,1} = {3,1,2} = {3,2,1} นั่นคือ ลำดับของสมาชิกไม่มีผล ต่อคุณสมบัติของเซต

4 นิยาม 4.1 จากนิยาม 4.1 เซตต่อไปนี้เป็นเซต เดียวกัน {1,1,1,2,3,3,3,2} = {1,2,3} นั่นคือ การซ้ำกันของสมาชิกใน เซตไม่มีผลต่อสมบัติของเซต

5 นิยาม 4.2 ให้ A และ B เป็นเซต เซต A เป็นสับ เซต (subset) ของเซต B เขียนแทน ด้วย A  B ถ้าสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของ B นั่นคือ A  B   x[x  A  x  B] ถ้า A  B และ A  B จะเรียก A ว่าเป็น สับเซตแท้ (proper subset) ของ B ถ้า A ไม่เป็นสับเซตของเซต B จะ เขียนแทนด้วย A  B

6 ตัวอย่างสับเซตและสับ เซตแท้ ( ก ) เซตของจำนวนเต็มบวกเป็น สับเซตแท้ของจำนวนเต็ม ( ค ) {2,4,6,8} เป็นสับเซตของ {2,4,6,8} ( ข ) {2,4,6} เป็นสับเซตของ {2,4,6,8}

7 ทฤษฎี 4.1 ให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และ A เป็นเซตแล้ว A  U

8 ทฤษฎี 4.2 ให้ A และ B เป็นเซต A = B ก็ ต่อเมื่อ A  B และ B  A

9 ทฤษฎี 4.3 ให้ A, B และ C เป็นเซต ถ้า A  B และ B  C แล้ว A  C

10 ทฤษฎี 4.4 ให้ A เป็นเซตใดๆแล้ว  A สังเกตว่า  ไม่เหมือนกับ {  } เพราะ {  } ประกอบด้วยสมาชิก 1 ตัวและเซตต่อไปนี้แตกต่างกัน ทั้งหมด , {  }, {{  }}, {{{  }}},…

11 ตัวอย่างการหาสับเซต ( ก ) สับเซตของ {2,4} ประกอบด้วย ,{2},{4},{2,4} ( ข ) สับเซตของ {2} ประกอบด้วย ,{2} สังเกตว่า ถ้าเซตมีจำนวนสมาชิก เท่ากับ n จะมีจำนวนสับเซต ทั้งหมดเท่ากับ 2 n เซต

12 นิยาม 4.3 ให้ A เป็นเซตใดๆ พาวเวอร์เซต (power set) ของ A เขียนแทนด้วย P(A) หมายถึงเซตของสับเซต ทั้งหมดของเซต A

13 ตัวอย่างการหาพาวเวอร์ เซต ( ก ) ให้ A = {2,4} แล้ว P(A) = { ,{2},{4},{2,4} } ( ข ) ให้ A=  P(A) = {  } หลักการหาพาวเวอร์เซตคือ ให้เขียนสับ เซตทั้งหมดของเซตแล้วใส่เครื่องหมาย {} คร่อมจำนวนสับเซตทั้งหมดนั้นไว้ ดังนั้นจำนวนสมาชิกของ P(A) = 2 n เมื่อ A มีสมาชิก n ตัว


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 นิยาม, ทฤษฎี สับเซตและ พาวเวอร์เซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google